Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uvod u prostorno planiranje

Šifra: 83794
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Šmit - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:

1. Upoznavanje sa osnovama uređenja i planiranja prostora.
2. Prikazati odnos čovjeka i prostora.
3. Objasniti funkcionalne karakteristike prostora i procese koji se odvijaju u prostoru.
4. Prikazati prometno-geografske uvjete smještaja i razvoja gradova sa aspekta prostornog planiranja.
5. Objasniti urbane funkcije gradskih naselja
6. Prikazati temeljne generatore suvremene strukture prostora i objasniti objasniti obilježja prostornog planiranja gradskih aglomeracija, konurbacija i megalopolisa, sela, i regija.
7. Objasniti obilježja prometnog otvaranja, industrijskih područja, turističkih regija, poljodjelskih prostora.
8. Analizirati utjecaj krajobraza i identiteta prostora na njegovo planiranje i uređenje.
9. Objasniti posljedice ljudskog djelovanja na izgled krajobraza uz upoznavanje sa bitnim načelima njegovoga očuvanja.
10. Objasniti ugroženost prirodne sredine i ukazati na mogućnosti zaštite prostora.
11. Analizirati područja posebnih obilježja - prirodne rezervate, nacionalne i memorijalne parkove sa aspekata prostornog planrianja.
12. Upoznavanje sa metodama i tehnologijama izrade prostornih planova.
13. Upoznati obilježja prostornih planova i praktičnih problema u izradi i provođenju prostornih planova.

Okvirni sadržaj predmeta:
Osnove uređenja prostora. Definicija prostornog planiranja. Čovjek i prostor. Funkcionalne karakteristike i procesi u prostoru. Primarna i sekundarna urbanizacija. Geografski uvjeti smještaja i razvoja gradova. Prometno-geografski uvjeti smještaja gradova. Urbane funkcije gradskih naselja. Gradska aglomeracija, konurbacija i megalopolis. Selo. Regija. Temeljni generatori suvremene strukture prostora. Prometno otvaranje, industrijska područja, turističke regije, poljodjelski prostori. Krajobraz i identitet prostora. Posljedice ljudskog djelovanja na izgled krajobraza s bitnim načelima očuvanja. Ugroženost prirodne sredine i zaštita prostora. Područja posebnih obilježja: prirodni rezervati, nacionalni i memorijalni parkovi. Metode i tehnologije izrade prostornih planova. Prostorni planovi i praktični problemi u izradi i provođenju prostornih planova.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija - znanja i vještina:
Cilj nastave ovoga predmeta je upoznavanje s temeljima struke prostornog planiranja. Upoznavanje s osnovama uređenja prostora, teorijom prostornog planiranja, praktičnim problemima planiranja i uređivanja većih prostornih cjelina (regija).

Izvedbeni program predmeta:
1. Uvod
2. Prostor
3. Grad
4. Selo
5. Regija
6. Promet
7. Industrija
8. Voda
9. Turizam
10. Prirodna i kulturna baština
11. Nacionalni parkovi
12. Planiranje i održivi razvoj
13. Metoda i tehnologija izrade prostornih planova
14. Planovi uređenja prostora
15. Odabrane teme - analiza primjera

Ostali oblici provođenja nastave i način provjere znanja:
-

Uvjeti za dobivanje potpisa:
Redovito pohađanje predavanja.

Način polaganja ispita:
Seminarski rad. Pismeni i usmeni i ispit.

Izv.prof.dr.sc. Krunoslav Šmit, dipl.ing.arh.
Literatura:
  1. Marinović-Uzelac: "Prostorno planiranje",(Physical Planning), Zagreb 2001.
  2. Milan Vresk: Grad i urbanizacija, (City and urbanization), Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  3. Crkvenčić i dr.: "Centralna naselja SR Hrvatske", (Central Settlements of S.R.Hrvatske), Školska knjiga, Zagreb, 1976.
  4. Milan Vresk: "Grad u urbanom i regionalnom planiranju", (City in Urban and regional planning), Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  5. Ivo Šimunović: "Grad i regija", (City and region), Pogledi, Split, 1986.
  6. J.B.Mc Laughlin: "Urban and Regional Planning", Faber & Faber, London, 1960.
4. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Znanosti o okolišu
Termini konzultacija:

Obavijesti