Zavod za opću i anorgansku kemiju

U  Zavodu za opću i anorgansku kemiju provode se istraživanja u području kemije organskih i koordinacijskih spojeva, kemije čvrstog stanja, supramolekulske kemije, kemije proteina i drugih biološki aktivnih spojeva. Također, na Zavodu se razvijaju metodika i metodologija nastave kemije. Klasičnom kemijskom sintezom pripravljaju se organski spojevi kao što su diketoni, triketoni, Schiffove baze i derivati aminokiselina, koji se većinom rabe kao ligandi u sintezi koordinacijskih spojeva s metalima, uključujući polioksometalatne vrste. Pripravljeni spojevi pridonose spoznajama o prirodi slabih veza između koordinacijski nezasićenih atoma metala i atoma ili skupina donora elektrona te razumijevanju mehanizama homogene i heterogene katalize, biološke aktivnosti kompleksa prijelaznih metala te metaloenzimske aktivnosti. U sklopu kemije čvrstog stanja proučava se utjecaj slabih međumolekulskih djelovanja na molekulsko prepoznavanje te na strukturu i svojstva molekulskih krutina. Razvojem metoda supramolekulske sinteze omogućuje se dizajn kristalnog slaganja jednokomponentnih i višekomponentnih sustava, kokristalizacije te polimorfije.

 

Dominik Cinčić: Kristalno inženjerstvo višekomponentnih organskih i metaloorganskih kristala temeljenih na halogenskim vezama, supramolekulska kemija čvrstog stanja te mehanokemija  

Marina Cindrić: Sinteza i karakterizacija novih organskih i anorganskih funkcionalnih materijala određenih svojstava 

Marijana Đaković:  Istraživanje kristala s fleksibinim odzivom na primjenu vanjske mehaničke sile, kristalno inženjerstvo i supramolekulska kemija čvrstog stanja, kemijska kristalografija 

Ivica Đilović: Kemijska kristalografija, receptori aniona, struktura i svojstva koordinacijskih spojeva 

Dubravka Matković-Čalogović: Strukturna karakterizacija malih molekula i proteina, kristalno inženjerstvo, koordinacijski spojevi  

Nenad Judaš: Kristalno inženjerstvo i supramolekulska kemija 

Draginja Mrvoš-Sermek: Strukturna analiza malih molekula i koordinacijskih spojeva s potencijalnim farmakološkim djelovanjem. 

Jana Pisk: Priprava i katalitička aktivnost kompleksnih spojeva prijelaznih metala   

Biserka Prugovečki: Priprava i strukturna karakterizacija koordinacijskih spojeva esencijalnih metala s biološki važnim ligandima. 

Mirta RubčićPriprava i obilježja organskih, hibridnih anorgansko-organskih i metalo-organskih sustava u čvrstom stanju 

Željka Soldin: Priprava i karakterizacija koordinacijskih spojeva kadmija, bakra, nikla i kobalta te istraživanje njihove mehaničke fleksibilnosti. 

Vladimir Stilinović: Kristalno inženjerstvo te supramolekulska i fizikalna kemija čvrstog stanja 

Višnja Vrdoljak: Metalosupramolekulske strukture i anorgansko-organski polioksometalatni hibridi od katalitičkog i biološkog interesa