Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar - Matematika izvan matematike

Šifra: 33224
ECTS: 3.0
Nositelji:
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni (suradničko - timski) rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima - tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada - eseja u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će upoznati kako je matematika povezana s ostalim znanostima (prirodnim, tehničko - tehnološkim, medicinskim, biotehničkim, humanističkim i društvenim) te kako prožima umjetnost i stvaralaštvo. Teme studentskih projekata izabrane su tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica matematike, za afirmaciju načela integracije, interesa i zornosti kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Matematika izvan matematike realizirat će se u obliku sustava projektne nastave, poštivanjem svih njenih etapa i zakonitosti. Svaki projektni tim bit će sastavljen od 3 studenta/ice, a projektni zadatak je obraditi zadanu temu te ju prezentirati u pismenom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara. Teme su sljedeće:
1. Veza matematike s ostalim znanostima. Ovu temu studenti(ce) mogu proučavati na sljedeće načine: proučavajući vezu matematike s jednim odabranim velikim znastvenim otkrićem kroz povijest; savladavajući jednu od matematičkih metoda koja se primjenjuje u nekoj od drugih struka; čitajući s posebnim osvrtom na matematiku jednu od popularno - znastvenih knjiga.
2. Prožimanje matematike, umjetnosti i stvaralaštva. Ovu temu studenti(ce) mogu proučavati ovako: čitajući jedno od publicističkih izdanja u kojem je opisana veza između matematike i umjetnosti, te matematičara i umjetnosti; čitajući jedno od beletrističkih izdanja koje je vezano uz matematiku ili je matematičar(ka) autor(ica) te knjige; istražujući biografije matematičara/ki koji/e su bili autori nekon umjetničkog djela; istražujući biografije umjetnika koji su se bavili ili bitno pokazivali interes za matematiku.
3. Svaka druga ideja o načinu proučavanja matematike izvan matematike koju je studenti(ce) sami predlože svakako je dobrodošla i voditelj(ica) seminara može ju prihvatiti.
Rad će se odvijati u ovim etapama:
1. Formiranje studentskih projektnih timova i odabir projektnih tema. (1 tjedan)
2. Rad na projektima. (6 tjedna) Svaki projektni tim samostalno radi na realizaciji projekta (istražuje, pretražuje literaturu, pronalazi i selektira informacije, priprema seminar u pisanom obliku te priprema javnu prezentaciju teme). U terminima nastave održavat će se sastanci projektnih timova i nastavnika - nositelja kolegija, na kojima će timovi informirati o toku rada na projektu, a nastavnik (menadžer svih projekata) ih usmjeravati i pomagati im.
3. Javna prezentacija projektnih tema. (8 tjedana) Svaki projektni tim predstavit će rezultate svog istraživanja ostalim polaznicima/ama seminara.
Literatura:
 1. E. A. Abbott: Flatland; A Romance of Many Dimensions
 2. R. Courant, H. Robbins: What is Mathematics?
 3. P. Davis, R. Hirsch: The Mathematical Experience
 4. A. Doxioadis: Stric Petros i Goldbachova slutnja
 5. H. Fukagawa, D. Pedoe: Japanese Temple Geometry Problems (San Gaku)
 6. M. Gardner: Riddles of the Sphinx and Other Mathematical Puzzle Tales
 7. D. Guedj: Papagajev teorem
 8. D. R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid
 9. J. Keener, J. Sneyd, L. P. Kadanoff: Mathematical Physiology
 10. L. D. Landau, G. B. Rumer: Što je teorija relativnosti?
 11. L. Carrol: Alice u zemlji čudesa
 12. J. D. Murray: Mathematical Biology
 13. S. Nasar: Genijalan um
 14. B. Russell: Mudrost zapada
 15. M. Stegić: Teorija vibracija linearnih diskretnih mehaničkih sustava
 16. I. Supek: Filozofija znanosti i humanizam
 17. B. Šego: Matematika za ekonomiste
 18. Z. Šikić: Matematika i muzika
 19. Z. Šikić: Knjiga o kalendarima
 20. E. Wigner: The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences, Comm. Pure and Appl. Math. Vol. 13, No. 1
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Diferencijalni i integralni račun 2
6. semestar
Izborni seminar 4 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija:  https://web.math.pmf.unizg.hr/~sonja/SMIM21.html


Obavijesti