SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na određeno vrijeme u trajanju 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehaničkim odzivom - IP-2019-04-1242, u Zavodu za opću i anorgansku kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, pri Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj

                 Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                 poveznice:

 https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=306b7c2e-a7f3-41ac-baa6-6c9453c6f274

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijave na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu

Pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: Doktorat znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje kemija ili polje fizika

Dodatni uvjet: iskustvo iz eksperimentalnih tehnika difrakcije rendgenskog zračenja i ostalih metoda (instrumentalnih i računalnih) izučavanja tvari u čvrstom stanju te iskustvo u kristalnom inženjerstvu

 

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave,  bit će pozvani na testiranje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova. U slučaju većeg broja kandidata (više od 5) provodi se predselekcijski postupak između kandidata koji u potpunosti udovoljavaju uvjetima natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista kandidata koji se pozivaju na razgovor.

 

Za kandidata koji se nije odazvao razgovoru (intervjuu) u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je  30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti