SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 72., 73. i 78. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj
  2. u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, za rad  na projektu „FSEU.2021.MZO.019 PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - program provedbe mjera cjelovite obnove  infrastrukture i opreme oštećene potresom“, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na 40%  radnog vremena, pri Biološkom  odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijave na točke 1 i 2 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, životopis te priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-

(http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izborima_u_zvanja_i_na_radna_mjesta_na_PMF-u%5B1%5D.pdf)

 

Za točku 1 natječaja pristupnici moraju ispunjavati uvjet: završen do (diplomski) sveučilišni studij iz tehničkog ili prirodoslovno-matematičkog područja.

 

Pristupnici uz prijavu na točku 2 natječaja prilažu: fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj i stručnoj djelatnosti, potvrdu o zastupljenosti i citiranosti u relevantnim bazama podataka – Curerent Contents, ISI Web of Science (SCI- Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.).Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf

 

Strani državljani za sve točke natječaja trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja. (https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na točke natječaja je 30 dana po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu: Prirodoslovno-matematički fakultet, Dekanat (Kadrovska služba), Zagreb, Horvatovac 102a.

Pristupnici su dužni u prijavi na natječaj navesti točnu točku natječaja na koju se prijavljuju.

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti