SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu: PMF) na temelju članka 73. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.       u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=40550e66-5e47-41ee-99c9-15f7801be461

 

2.       u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=5b856680-a2f9-4d2a-87ea-3aa37a611943

 

3.       u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=c2a583fc-e8e1-4783-bf60-30ac0a2e5618

 

4.       u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika,    grana nuklearna fizika (eksperimentalna) ili iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana  fizika elementarnih čestica i polja (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.              

                Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=8b5e92e4-40b4-4875-a46e-5fbc6c4dca59

 

5.       u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.          

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=4f876950-406a-4442-b909-b617703eab06

 

6.       u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Botaničkom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.              

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

                https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=88d511c7-d98b-4882-bf48-e6798383dd07

 

 

UVJETI:

 

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.,  60/15. i 131/17.)

 

Pristupnici uz prijave na točke 1, 2, 3, 4, 5, 6 natječaja obvezno dostavljaju životopis te ostale priloge o ispunjavanju uvjeta natječaja sukladno članku 10. Pravilnika o izborima u zvanja i na radna mjesta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se nalazi na internetskim stranicama PMF-a

(http://www.pmf.unizg.hr/images/50022658/Pravilnik%20o%20izborima%20u%20zvanja%20i%20na%20radna%20mjesta%20na%20PMF-u%20(procisceni%20tekst)-21-4-22.pdf )

 

Pristupnici uz prijavu na točke 1, 2, 3, 4, 5, 6 natječaja prilažu: odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu, fotokopiju odluke o izboru u znanstveno zvanje (ako je izbor izvršen), dokaze o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, separate radova, te potvrdu o zastupljenosti i citiranosti radova u relevantnim bazama podataka – Current Contents, ISI Web of Science (SCI - Expanded), te ostalim bazama relevantnim za pojedina polja znanosti (Scopus i sl.) Pristupnici su dužni priložiti i Izjavu o izvornosti objavljenih radova kojom će potvrditi da je svaki njihov rad i dostignuće na koji se pozivaju izvorni rezultat njihova rada te da taj rad ne sadržava druge izvore do onih navedenih u radu, koju mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta:

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izjava_o_izvornosti.pdf,

 

Nadalje, pristupnici uz prijavu na točke 1, 2, 3, 4, 5, 6 natječaja obvezno dostavljaju dokaze o ispunjavanju pojedinačnih općih i posebnih uvjeta prema Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122/2017,120/2021

(http://www.rektorskizbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/Odluka_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nast...ku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja_NN_122_2017.pdf

 i

http://www.rektorskizbor.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Tijela_sluzbe/Rektorski_zbor/dokumenti/NN_120_2021_Odluka_o_izmjeni_i_dopuni_Odluke_o_nuznim_uvjetima_za_ocjenu_nastavne_i_znanstveno-strucne_djelatnosti_u_postupku_izbora_u_znanstveno-nastavna_zvanja.pdf)

 

 

Za točku 1 natječaja pristupnici moraju ispunjavati sljedeći dodatni uvjet: iskustvo u znanstvenom istraživanju i nastavi iz područja anatomije biljaka, fitokemije, biljnih bioaktivnih spojeva i specijaliziranog metabolizma biljaka.

 

Za točku 2 natječaja pristupnici moraju ispunjavati sljedeći dodatni uvjet: iskustvo u metodici nastave biologije i/ili edukacijskim istraživanjima u biologiji.

 

Za točku 3 natječaja pristupnici moraju ispunjavati sljedeći dodatni uvjet: radno iskustvo u području molekularne biologije/genetike biljaka i biljnih molekularnih markera, poznavanje tehnika indukcije poliploidije/ haploidije i somatske embriogeneze, nastavno iskustvo u području genetike/biotehnologije.

 

Za točku 6 natječaja pristupnici moraju ispunjavati sljedeći dodatni uvjet: znanstveno i nastavno iskustvo iz palinologije, završen doktorski studij biologije.

 

Pristupnici uz prijavu na točke  1., 2., 3. i 6.  natječaja trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B2%5D.pdf

https://www.chem.pmf.hr/_download/repository/Pravilnik_o_izmjenama_i_dopunama_Pravilnika_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_ odgovarajuca_radna_mjesta%5B1%5D.pdf

 

Strani državljani za sve točke natječaja trebaju dostaviti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika.

 

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju. Takvi kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale kandidate, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke-odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

PMF prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka ( KLASA: 035-01/18-01;URBROJ:251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na sve točke natječaja je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti