SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta (dalje u tekstu PMF) na temelju članka 32. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

na suradničko radno mjesto I.vrste-viši asistent iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje kemija, znanstvena grana: anorganska kemija,  na određeno vrijeme ( najduže 4 godine), u punom radnom vremenu u Zavodu za opću i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

                  Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne

                  poveznice:

  https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=6946c89a-c744-4ab7-ac59-14d1e5e00ba5

 

UVJETI:

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022.)

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj prilažu: životopis, odgovarajuću diplomu, dokaz o državljanstvu.

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje kemija.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti dokaze o ispunjavanju dodatnih uvjeta sukladno Pravilniku o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_za_izbor_u_zvanja_i_na_odgovarajuca_radna_mjesta%5B1%5D.pdf

 

Pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati sljedeće dodatne uvjete:

-         iskustvo iz eksperimentalnih tehnika difrakcije rentgenskog zračenja i ostalih metoda izučavanja tvari u čvrstom stanju,

-         iskustvo iz mikroskopije atomskih sila te izučavanja mehaničkih svojstava kristalnih tvari, kao i

-         iskustvo u području kristalnog inženjerstva

a što se dokazuje separatima objavljenih znanstvenih radova i/ili dokazima o kongresnim priopćenjima.

 

Strani državljani uz prijave na natječaj trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika.

 

Pristupnik koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju, temeljem posebnih propisa, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju, te dokaze o ispunjavanju svih uvjeta odnosno nepostojanju zapreka koje posebni propis određuje za ostvarivanje prava prednosti. Takvi pristupnici ostvaruju prednost pri zapošljavanju po predmetnom natječaju u odnosu na ostale pristupnike, pod istim uvjetima utvrđenim natječajem, na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj, pod uvjetom da zadovoljavaju sve uvjete natječaja, te da su ostvarili najbolje rezultate na intervjuu.(https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicke odnose/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738)

 

Urednom i potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u natječaju.

Nepotpune  i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Između prijavljenih pristupnika koji zadovoljavaju uvjete natječaja, te koji su podnijeli potpunu, urednu i pravovremenu prijavu, provodi se predselekcijski postupak i to usporednim ocjenjivanjem informacija sadržanih u njihovom životopisu. Na temelju rezultata predselekcijskog postupka utvrđuje se lista pristupnika koji se pozivajuna razgovor (intervju) s članovima Povjerenstva za izbor pristupnika po natječaju.

 

Pristupnici će o mjestu i vremenu  održavanja razgovora (intervjua) biti obaviješteni putem posebnog poziva. Za pristupnika koji se nije odazvao na intervju u vrijeme i na mjesto, prema posebnom pozivu, smatrat će se da je odustao od natječajnog postupka.

 

Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet prikuplja i obrađuje osobne podatke pristupnika na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u svrhu provjere kvalificiranosti i zadovoljavanja uvjeta natječaja, sukladno Odluci o prikupljanju, zaštiti i obradi osobnih podataka (KLASA: 035-01/18-01; URBROJ: 251-58-10201-18-2).

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana, po objavljivanju natječaja u "Narodnim novinama". 

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na službenoj internetskoj stranici PMF-a: www.pmf.unizg.hr (Natječaji).

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti

Obavijesti