Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Energija i ekologija

Šifra: 40727
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Dalibor Paar - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Dalibor Paar - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s bitnim značajkama različitih izvora energije, s fizičkim osnovama i tehnološkim procesima njihovog korištenja kao i s društvenim, ekološkim i ekonomskim pitanjima povezanim sa zadovoljavanjem energijskih potreba manjih zajednica i cijelog čovječanstva.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava;
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

* Studenti će biti u stanju definirati osnovne pojmove vezane uz fizičke osnove energije, izvore i pretvorbu energije, te tehnološke procese dobivanja i korištenja energije.
* Studenti će biti u stanju opisati i analizirati utjecaj iskorištavanja energije na društvo, ekonomiju, zdravlje i okoliš.
* Studenti će biti u stanju analizirati utjecaj scenarije ekonomskog razvoja s aspekta energetske održivosti

SADRŽAJ PREDMETA:

* Rad, energija, snaga.
* Primarni oblici energije: njihove osnovne značajke te pričuve, proizvodnja i potrošnja u Hrvatskoj i svijetu.
* Pretvorbe oblika energije: fizičke osnove, procesi, uređaji, strojevi, postrojenja.
* Prijenos, prijevoz i skladištenje oblika energije.
* Energija i društvo: utjecaji na zdravlje i okoliš, ekonomija, održivi razvoj.
Seminarima se proširuje i nadopunjuje gradivo, te kvantitativno obrađuju primjeri iz ovog područja.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni prisustvovati predavanjima (75%). Svaki student izrađuje i brani dva seminarska rada.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

60% ocjene nosi izrada i obrana dva seminarska rada, a preostalih 40% usmeni ispit u kojem jedno od pitanja sadrži numeričko rješavanje postavljenog zadatka.
Literatura:
  1. B. Udovičić: Energetika, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
  2. V. Knapp: Novi izvori energije I., Školska knjiga, Zagreb, 1993.
  3. P. Kulišić: Novi izvori energije II., Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  4. Obnovljivi izvori energije (ur. B. Labudović), Energetika Marketing, Zagreb, 2002.
  5. Energy Systems and Sustainability: Power for a Sustainable Future (ed. G. Boyle, B. Everett and J. Ramage), Oxford University Press, Oxford, 2003.
  6. Renewable Energy: Power for a Sustainable Future (ed. G. Boyle), Oxford University Press, Oxford, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 2
Položen : Osnove programiranja
3. semestar
Izborni predmet 1 - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički

4. semestar
Izborni predmet 1 - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti