Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Klasična mehanika 1

Šifra: 40714
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kupčić - Predavanja
Izvođači: Blaž Ivšić, mag. phys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni ciljevi kolegija Klasična mehanika 1 su upoznavanje studenata s temeljnim zakonima i metodama klasične mehanike, daljnji razvoj stečenih matematičkih vještina na konkretnim fizikalnim problemima i priprema studenata za preostale kolegije teorijske fizike s kojima će se susresti tijekom studija.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike;
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava;
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
2.9. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon položenog kolegija Klasična mehanika 1 student će biti sposoban:
* definirati i pravilno tumačiti osnovne koncepte klasične mehanike (Newtonov determinizam, Galilejevu relativnost, zakone sačuvanja energije, impulsa i momenta impulsa, konzervativne sustave).
* Riješiti jednodimenzionalnu Newtonovu jednadžbu za gibanje tijela kroz disipativni medij u gravitacijskom polju.
* Riješiti Newtonove jednadžbe za centralnu silu u polarnim i sfernim koordinatama;
* Izvesti putanju za problem dva tijela koja međudjeluju privlačnom gravitacijskom (Keplerov problem) ili odbojnom Coulombovom silom;
* Izračunati tenzor tromosti, kinetičku energiju i moment impulsa krutog tijela koje rotira oko proizvoljne osi;

SADRŽAJ PREDMETA:

1.Osnovni koncepti klasične mehanike (Galilejeva relativnost, Newtonow determinizam) [3sata]
2.Zakoni sačuvanja energije, impulsa i momenta impulsa, konzervativni sustavi [3sata]
3.Gibanje tijela mase m u 1D potencijalu [3sata]
4.Gibanje tijela kroz medij s otporom [3sata]
5.Problem gibanja dva tijela [3sata]
6.Riješavanje Newtonove jednadžbe za Keplerov potencijal k/r^2 [3 sata]
7.Keplerovi zakoni [3 sata]
8.Analiza jednadžbe zatvorene orbite [E<0] za privlačni Keplerov potencijal (k>0) [3sata]
9.Analiza jednadžbe zatvorene orbite [E>0] za privlačni Keplerov potencijal (k>0) [3sata]
9.Analiza jednadžbe trajektorije za odbojni Keplerov potencijal (k>0) [3sata]
10.Teorija raspršenja (Rutherfordovo rasprsenje) [3sata]
12.Kinetička energija krutog tijela (uvođenje pojma tenzora tromosti) [3sata]
13.Steinerov teorem, ortogonalne transformacije (rotacije), glavne osi momenta tromosti [3sata]
14.Moment impulsa krutog tijela [3sata]
15.Jednadžba gibanje krutog tijela u gravitacijskom polju (zvrk) [3sata].

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u rješavanju problema na vježbama.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Na pismenom se dijelu provjerava vještina kojom student teorijska saznanja primjenjuje na rješavanje konkretnog problema. Prolaz na pismenom je samo preduvjet za izlazak na usmeni ispit gdje nakon ponuđenih teorijskih pitanja i pisanja kraćeg koncepta student odgovara na pitanja pred pločom. Student može biti oslobođen pismenog dijela ispita ukoliko uspješno riješi dva kolokvija tijekom semestra.
Literatura:
  1. Murray R. Spiegel, ''Theory and problems of Theoretical Mechanics'', Schaum's outline series
  2. Skripta:T. Nikšić, ''Klasicna mehanika1'', online.
  3. H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko (2001), ''Classical Mechanics'' (3rd edition ed.). Addison-wesley.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Linearna algebra 2
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Osnove fizike 2
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!