Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mreže računala

Šifra: 41111
ECTS: 0.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Androić - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Darko Androić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Predmet je koncipiran kao kolegij praktičnog tipa. Minimaliziran je broj sati predavanja u korist praktičnog, individualnog i grupnog rada studenata. Studijska grupa okuplja se radi konzultativnih radnji i održavanja seminara koji slijede problematiku kolegija. Kroz lokalni Claroline sustav implementirano je e-učenje u svrhu svladavanja osnovne terminologije računalnih mreža. Za potrebe kolegija ekipiran je posebni praktikum koji raspolaže sa tridesetak računala i 12 pozicija (radnih mjesta). Praktikum osigurava radne aktivnosti koje pokrivaju problematiku građe računala, operacijske sustave, žičane i bežične vidove umrežavanja računala, te instaliranja i testiranja softverskih kompjuterskih servisa. Cilj kolegija je uniformirati informatička znanja budućih nastavnika informatike do razine praktične organizacije kompjuterske učionice uz razumijevanje naprednih funkcija umreženih računala. Posebno se vrednuje grupni rad u rješavanju problemskih zadaća, te vještine verbalnih i računalnih komunikacija u svrhu razrješavanja kompleksnih zadaća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
3. STVARANJE PROSUDBI
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Mreže računala student će biti sposoban:
* Ovladati računalom do razine samostalne pregradnje i osnovnim tehnikama umrežavanja;
* Ovladati osnovnim elementima operacijskih sustava i korištenjem komandnolinijskih programa;
* Prihvatiti umrežena računala kao medije za rješavanje nastavnih problema i zadataka;
* Ovladati praktičnim korištenjem engleskog jezika ali hrvatskim kompjuterskim nazivljem;
* Planirati i izvršavati kompleksne zadatke kroz grupni rad;
* Jasno i jezgrovito izlagati probleme i vlastita postignuća;

SADRŽAJ PREDMETA:

Teme po radnim tjednima:
1) Računalne mreže: koncepti malih (kućnih), lokalnih i globalnih mreža
2) Fizička pozadina računalnih mreža: kablovske mreže, bežične mreže, satelitske tehnologije
3) Mrežni protokoli, nivoi i standardi ISO OSI (Open System Interconection) shema
4) Mrežni protokoli, nivoi i standardi TCP/IP shema
5) Internet i UDP (User Datagram Protocol) protokol
6) Podatkovna komunikacija: sučelja
7) Podatkovna komunikacija: korekcije pogrešaka
8) Mrežni servisi
9) Mrežne aplikacije
10) Multimedijalne mrežne usluge
11) Sigurnosni aspekti umrežavanja
12) Kriptiranje sadržaja
13) Identifikacija na računalnim mrežama digitalni potpis

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave, minimum 60% riješenosti kolokvijskih zadaća (zadaci objektivnog tipa), izrada seminara i referata vezanih uz laboratorijske vježbe (pismena dokumentacija laboratorijskog zadatka)

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Primarne sastavnica konačne ocjene su: a) zbirna ocjena organiziranih kolokvija vezanih uz predavanja i e-učenje (u pravilu 5 kolokvija) b)seminar (prezentacijska i sadržajna kvaliteta), c) praktične vještine u svladavanju laboratorijskih zadaća, te suradnja i komunikacija tijekom semestra. Vrednuje se i aktivnost putem Claroline sustava.
Literatura:
  1. Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, Prentice Hall PTR, 4. izdanje, ISBN 0-13- 038488-7
    Nap. Valjana su i prethodna izdanja ali novija sadrže implementaciju bežičnih veza
  2. Literatura koja se koristi prilikom instalacije i održavanja operativnih sustava baziranih na i386 procesorima (Internet, instalacijski CD, priručnici)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Građa računala
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti