Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uporaba numeričkih metoda

Šifra: 40732
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović - Laboratorijske vježbe
Ema Jajtić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s numeričkim metodama i numeričkim bibliotekama. Koristi se programski jezik Python. Od studenata se očekuje rješavanje zadataka iz matematike i fizike koji traže primjenu numeričkih metoda. Predmet je priprema za Korisnička sučelja te predmete iz fizike u kojima se traži numeričko rješavanje zadataka.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje rukovanja podacima, rješavanja problema i programiranja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema
2.7. povezati informatiku s drugim nastavnim predmetima, tj. koristiti računala za rješavanje problema u drugim područjima
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija student će biti sposoban:
1. Razviti računalne programe u Pythonu s primjenom numeričkih metoda i numeričkih biblioteka
2. Numerički riješiti zadatke iz fizike u Pythonu s primjenom numeričkih metoda
3. Numerički riješiti zadatke iz matematike u Pythonu s primjenom numeričkih metoda
4. Grafički i vizualno prikazati rješenja zadataka iz fizike i matematike primjenom numeričkih biblioteka u Pythonu
5. Demonstrirati poznavanje osnovnih koncepata numeričkih metoda i numeričkih biblioteka
6. Razviti i primijeniti načine učenja programiranja

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Povijest primjene računala i numeričkih metoda [1 sat]
2. High performance computing, vizualizacija i animacija [2 sata]
3. Funkcionalno programiranje, Jupyter [4 sata]
4. Numeričke greške, numeričko deriviranje, numeričko rješavanje jednadžbi [4 sata]
5. Numeričke biblioteke za programiranje u Pythonu: NumPy, SciPy, SymPy. Crtanje grafova u Pythonu: matplotlib i PyLab. Primjena tih biblioteka u numeričkom rješavanju jednadžbi [4 sata]
6. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi [4 sata]
7. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi primjenom NumPy, SciPy i SymPy biblioteka. Vizualizacija rješenja u matplotlibu [4 sata]
8. Numerička linearna algebra [4 sata]
9. Numerička linearna algebra primjenom NumPy, SciPy i SymPy biblioteka [4 sata]
10. Interpolacija i numeričko rješavanje integrala [4 sata]
11. Interpolacija i integrali primjenom NumPy, SciPy i SymPy biblioteka [4 sata]

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohadjati nastavu, pristupati on-line provjerama znanja i pisati programske zadatke u računalnoj učionici.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti tijekom semestra pristupaju on-line provjerama znanja (50% ocjene) i rješavaju zadatke u računalnim učionicama (50% ocjene).
Literatura:
  1. G. Bilalbegovic: Moodle tečaj kolegija (lekcije, testovi, računalni praktikum)
  2. R. W. Hamming: Numerical Methods for Scientists and Engineers
  3. M. Summerfield: Programming in Python
  4. J. Kiusalaas: Numerical Methods in engineering with Python 3
  5. A. Gezerlis: Numerical Methods in physics with Python
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična mehanika 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti