Izbornik
 

 

Sinteze i enzimske transformacije biološki aktivnih spojeva
 ______________________________________________________________________________
 
Projekt je interdisciplinaran i obuhvaća istraživanja vezana uz izolaciju novih enzima te njihovu uporabu kao biokatalizatora u sintezama biološki aktivnih spojeva. U okviru projekta izučavati će se i biokatalitička svojstva nekih poznatih hidrolaza (kolinesteraza) u transformacijama organskih spojeva. Enzimi prepoznaju kao svoje supstrate širok spektar njima neprirodnih organskih spojeva. Zbog svoje kiralne proteinske strukture enzimi se primarno koriste kao katalizatori koji u molekuli prepoznaju svaku vrstu kiralnosti te kataliziraju reakcije na kemoselektivan, regioselektivan ili enantioselektivan način (K. Faber, Biotransformations in Organic Chemistry, Verlag, 2005.). U okviru ovog projekta izolirati će se esteraze iz seruma sisavaca koje će se koristiti kao katalizatori kemo i regioselektivnih transformacija aciliranih saharida. Također će se koristiti u nekim stupnjevima priprave glikokonjugata monosaharida (npr. manoza) za koje postoje receptori na brojnim stanicama i biološki aktivnim spojevima kao što su adamantani (antivirusni agensi), peptidoglikani (imunomodulatori) te kinuklidini (široki spektar aktivnosti). Očekuje se pojačanje ili produženje aktivnosti spojeva kao rezultat vezanja na površinu stanice preko šećernog receptora. Izolirane esteraze će se dalje pročišćavati sa konačnim ciljem određivanja kristalnih struktura. Također će se sintetizirati heterociklički spojevi, njihovi oksimi i glikokonjugati kao potencijalni inhibitori ili supstrati poznatih kolinesteraza te antidoti organofosfornih spojeva (insekticida, pesticida, bojnih otrova). Kolinesteraze će se također koristiti kao katalizatori u kinetičkoj rezoluciji racemičnih heterocikličkih supstrata. Molekulskim modeliranjem pokušati će se predvidjeti moguće strukturne promjene koje bi vodile ka sintezi novih, boljih inhibitora, supstrata ili reaktivatora kolinesteraza. Nove spoznaje kojima su usmjerena naša istraživanja otvoriti će mogućnosti pronalaženja učinkovitih novih biološki aktivnih spojeva i/ili enzima za potrebe: farmaceutske i kemijske industrije, medicine, biotehnologije te ekologije. Planirana su istraživanja sastavni dio istraživanja na programu Bionanosustavi: izolacija, sinteza, struktura, međudjelovanje i biokataliza.
 
 
Suradnici:
Krešimir Baumann
Željka Car
Renata Odžak
Vesna Petrović-Peroković
Ines Primožič
Rosana Ribić
 
Znanstvene publikacije:

 


AAI@Edu.Hr prijava
 
Tražilica
 

 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu