Novosti

Prezentacije rezultata projekta na kongresima
Zbog specifične situacije vezane uz COVID-19 epidemiju, ove godine Paula Dragičević  i Ana Dobrović sudjelovale su na dva online međunarodna kongresa (FEMS 2020 i NEOBIOTA 2020) gdje su sudjelovale s posterskim priopćenjima. 

Analize utjecaja zaraze patogenom na prirast juvenilnih jedinki mramornog raka u tijeku 
Tijekom 2020/ 2021 godine proveden je prvi dio pokusa vezanih uz utjecaj zaraze patogenom na prirast juvenilnih jedinki mramornog raka. Ova su istraživanja dio doktorske disertacije doktorandice Ane Dobrović.

 

Terenska i laboratorijska istraživanja imunološkog odgovora signalnog raka obavljena
Tijekom rujna 2020. godine obavljena su terenska i laboratorijska istraživanja imunološkog odgovora signalnog raka u rijeci Korani. Istraživanja imunološkog odgovora provodi doktorandica Paula Dragičević u sklopu svog doktorata.

 

Terenska istraživanja nove fronte širenja signalnog raka obavljena
Tijekom rujna 2019. godine utvrđene su nove fronte širenja signalnog raka na rijeci Korani. Invazivna strana vrsta, signalni rak, zabilježen je na ušću Mrežnice u Koranu.
 

Prikupljanje uzoraka na terenu i u laboratoriju
Tijekom listopada provedena su terenska uzorkovanja jedinki signalnog raka. Rakovi ulovljeni na terenu transportirani su u laboratorij gdje je provedeno testiranje imunološkog odgovora reakcijom inkapsulacije te im je uzorkovana hemolimfa.

Istraživanja  mramornog raka 
Tijekom rujna 2019. godine doktorandica Ana Dobrović provela je terensko istraživanje distribucije vrste mramornog raka na području Koprivničko-križevačke županije.

Prezentacije rezultata projekta na kongresima
Tijekom srpnja 2019. doktorandica Paula Dragičević održala je postersko priopćenje na međunarodnom kongresu FEMS 2019 (8th Congress of European Microbiologists) koji je održan u Glagowu, Škotska. 

Znanstvena usavršavanja
Tijekom rujna 2019., doktorandica Paula Dragičević bila je na znanstvenom usavršavanju na Sveučilištu u Turku, Finska, gdje je usvojila novu istraživačku metodu za mjerenje snage imunološkog odgovora člankonožaca.
Tijekom prosinca 2019., doktorandica Paula Dragičević prisustvovala je bioinformatičkom tečaju metagenomike održanom na Sveučilištu u Zürichu, Švicarska. Tijekom petodnevnog boravka usvojila je osnovne principe tehnologije sekvenciranja nove generacije, uključujući procese od pripreme uzoraka i provođenja sekvenciranja do obrade i analize dobivenih rezultata.
 


Terenska istraživanja fronte širenja signalnog raka obavljena

Tijekom kolovoza 2018. godine obiđeno je 10 lokacija na rijeci Korani i utvrđene su nove fronte širenja signalnog raka. Prije uzorkovanja ispitani su različiti načini izolacije mamca u vršama. U rijeci Korani zabilježene su invazivna strana vrsta signalni rak i autohtona vrsta uskoškari rak.

 

 

Prikupljanje uzoraka na terenu i u laboratoriju

Tijekom listopada provedena su terenska uzorkovanja jedinki signalnog raka. Rakovi ulovljeni na terenu transportirani su u laboratorij gdje su provedena uzorkovanja tkiva. Uz jedinke signalnog raka na terenu su prikupljenji uzorci vode, sedimenta i gdje je bilo moguće obraštaja.

 

 

Prezentacije rezultata projekta na kongresima

Tijekom studenog 2018. i veljače 2019. doktorandica Paula Dragičević održala je jedno postersko i jedno usmeno priopćenje na 2 hrvatska kongresa s međunarodnim sudjelovanjem (3. Hrvatski simpozij o invazivnim vrstama i 3. Simpozij o biologiji slatkih voda) koji su održani u  zagrebu.