Pristup informacijama

 

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet (dalje: PMF), kao tijelo javne vlasti u smislu odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, dalje: Zakon) omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona.

 

PMF informira javnost putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva, pri čemu u skladu s odredbama Zakona i kriterijima iz Repozitorija može naplatiti naknadu stvarnih materijalnih troškova.

 

 

Pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva iz priloga službeniku za informiranje PMF-a na sljedeće načine

  • putem telefona na broj: +3851 4606-012
  • putem faksa na broj: +3851 4606-013
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: dekanat@dekanat.pmf.hr
  • poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb
  • osobno na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Horvatovac 102a, 10000 Zagreb, radnim danom od 09:00 do 15:00 sati.

 

 

PRiSTUP INFORMACIJAMA- ZAHTJEVI

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija


Repozitorij