Upute za pisanje ocjenskih radova

Upute za pisanje ocjenskih radova

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
GEOLOŠKI ODSJEK

PDF verzija za preuzimanje: Za sve diplomske studije Geološkog odsjeka

OPĆI NAPUTAK ZA PISANJE OCJENSKIH RADOVA

Napomena: ovaj se naputak prvenstveno odnosi na doktorske disertacije, dok se posebne upute za diplomske radove nalaze u Pravilima studiranja. Međutim, dio vezan uz citiranje literature prikazan ovdje primjenjuje se na sve radove koji se pišu na Geološkom odsjeku (seminari, završni seminar i diplomski rad)!

Pod ocjenskim radovima podrazumijevaju se tri specifične vrste polupublikacija, tj. diplomski i magistarski radovi te doktorske disertacije. Ovaj se naputak poglavito bavi pitanjima kompozicije, oblika, stila i jezika. On se obvezatno uručuje studentu/kandidatu zajedno s rješenjem o prihvatu teme diplomske, magistarske ili doktorske teze.


USTROJ (KOMPOZICIJA)

Preporučena kompozicija prikladna je za većinu geoloških radova, ali se zbog specifičnosti pojedinih radova može od nje odstupiti. Rad ne mora nužno sadržavati sve nabrojene dijelove. Obvezatni su dijelovi označeni znakom (@), a opcionalni znakom (+-). Dva se obvezatna poglavlja mogu po potrebi i spojiti. Npr. raznolikost građe ili njezin logički ustroj može iziskivati da se pojedini rezultati odmah i prodiskutiraju pa će trebati spojiti poglavlja Rezultati i Rasprava, no tada će biti nužno poglavlje Zaključak, u kojemu će se nalaziti skupna, zaključna rasprava. Drži li kandidat(kinja) da bi kompozicija rada trebala biti različita od preporučene sheme, neka se o tome svakako posavjetuje s mentorom i voditeljem smjera.

Početne stranice (Redoslijed je obvezatan)
@ Na koricama tekst je jednak onom na naslovnoj stranici, ali bez klauzule "predložena radi stjecanja ...". Na hrptu neka stoji samo ime kandidata i oznaka vrste rada. Trajnosti radi preporučuje se tvrdi uvez.
@ Naslovna stranica piše se po uzorku danom u "DODATAK 1".
Naslov mora biti što kraći, ali pritom što informativniji, stoga valja izbjegavati općenite riječi poput "istraživanje", "studij", "prilog poznavanju" i sl.
@ Na str. 2. stoji iskaz: "Ova(j) je (doktorska disertacija / magistarski rad) izrađen(a) u ...,
pod vodstvom,.., u sklopu Poslijediplomskog studija geoloških znanosti na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
+- Predgovor (npr. zahvala i sl., može se nasloviti i drugačije).
@ Sadržaj (preporučuje se decimalno označivanje poglavlja i odlomaka).
+- Popis korištenih oznaka, kratica i simbola (osobito onih koji nisu međunarodno standardizirani).
@ Temeljna dokumentacijska kartica (v. "DODATAK 2") piše se na hrvatskom i na zasebnoj stranici, na engleskom jeziku. U okviru tih kartica dolaze Sažetak odnosno Abstract opsega do 150 riječi.
Početne stranice, počevši od naslovnice do uključivo temeljnih dokumentacijskih kartica, numeriraju se rimskim brojevima. Prva stranica Uvoda (v. dolje) nosi arapski broj 1.

Glavnina teksta
@ Uvod: sažeto definirati obrađivani problem (u svezi s postojećim znanjem o njemu) te, u zasebnom odlomku, jasno iskazati svrhu, cilj i opseg rada, metode koje će biti upotrijebljene te polaznu (radnu) hipotezu (taj se odlomak može i izdvojiti u posebno poglavlje). Svaku važniju tvrdnju treba potkrijepiti citatima relevantnih i aktualnih (nedavnih) izvornih radova.
@ Literaturni pregled: iscrpan i aktualan kritički pregled temeljnih znanja o užem području rada, otprilike na razini i u obliku preglednog članka (za to će nužna predradnja biti sustavna - ručna ili računalna - pretraga sekundarnih i(li) tercijarnih publikacija, knjižničnih baza podataka). Podrazumijeva se da autor(ica) u potpunosti razumije tekst, a ne da tek mehanički prenosi (prepisuje, prevodi, prepričava) dijelove tuđih radova ili knjiga (takvo je prenošenje i stručno i etički nedopustivo).
+- Teorijska osnovica: logičke i teorijske zasade upotrijebljenih eksperimentalnih i teorijskih metoda te metoda za obradu podataka (numeričke i statističke metode); piše se također poput preglednog članka. I tu se podrazumijeva da autor(ica) u potpunosti razumije tekst, a ne da tek mehanički prenosi (prepisuje, prevodi, prepričava) dijelove tuđih radova ili knjiga. Uključenje toga poglavlja znatno olakšava opisivanje i praćenje eksperimentalnih i teorijskih postupaka kao i raspravu o rezultatima.
@ Terenski rad - Eksperimentalni dio: opisati terenski rad odnosno upotrijebljene materijale i metode toliko podrobno da se pokusi i proračuni mogu po potrebi ponoviti; a opisani izdanci ponovo pronaći. Katkad će biti prikladnije nasloviti to poglavlje Materijali i metode ili kako drugačije. Ako ne postoji poglavlje Teorijska osnovica, u ovom se poglavlju može prema potrebi reći nešto i o teoriji korištenih metoda. U posve teorijskim radnjama to se poglavlje ispušta ili nadomješta nekim drugim npr. Teorijski dio i sl.).
@ Rezultati: tu se iznose uglavnom samo oni rezultati, primarni ili izvedeni, koji će se razmatrati u Raspravi, ostalima je mjesto u Dodatku. Posebnu pažnju treba posvetiti sastavljanju tablica i grafičkih priloga, koji trebaju biti što sadržajniji, tako da njihov ukupan broj ne bude prevelik jer bi inače tekst bio teško čitljiv. Svaka tablica i dijagram neka budu što samostalnije jedinke, čitljive i izvan svojega konteksta. Za razliku od uobičajene prakse u znanstvenim časopisima, u ocjenskoj se radnji smiju isti podaci prikazati i u tabličnom i u grafičkom obliku, s time da bi tablični prikaz trebalo uvrstiti kada je god moguće (ako bi tablice odviše opterećivale tekst, valja ih staviti u Dodatak).
@ Rasprava (Diskusija): izvođenje zaključaka iz vlastitih rezultata, u svezi sa spoznajama objavljenima u literaturi. U načelu, prije izvođenja zaključaka valja kritički usporediti vlastite rezultate s rezultatima drugih autora dobivenima u jednakim ili sličnim pokusima ili opažanjima, kako bi se stekao uvid u pouzdanost rezultata.
+- Zaključak: sažeta rekapitulacija najvažnijih spoznaja dosegnutih u Raspravi. Zaključak nipošto nije isto što i sažetak.
@ Prošireni sažetak se u pravilu piše u disertacijama i magistarskim radovima. U njemu treba ukratko, otprilike u obimu u kojem će to biti načinjeno na obrani ocjenskog rada, navesti što se, kako i zašto radilo te kakvi su rezultati postignuti. Ukoliko je rad (u pravilu disertacija), na temelju prethodno pribavljene suglasnosti Sveučilišta, napisan engleskim ili drugim stranim jezikom taj sažetak treba biti opsežniji nego inače.
@ Summary - engleski prijevod proširenog sažetka
@ Citirana literatura: poglavlje služi za dokumentiranje svih važnijih tvrdnji i podataka. Smije se citirati samo ona djela koja je pisac sam pročitao. Iznimno, ako je važno navesti bibliografski podatak za rad nedostupan piscu, tada obvezatno treba navesti i izvor iz kojega je referenca preuzeta. Ponekad će biti poželjno odvojiti liste objavljenih i neobjavljenih radova (magisterija, doktorata, te raznih izvještaja). Stil pisanja referenci prikazan je na sljedećim primjerima:

Altherr, R., Lugović, B., Meyer, H.-P. i Majer, V. (1995): Early Miocene post-collisional calc-alkaline magmatism along the easternmost segment of the Periadriatic fault system (Slovenia and Croatia). Mineralogy and Petrology, 54, 225-247.

Barth, T.F.W. (1962): Theoretical Petrology. John Wiley & Sons, New York, 416 str.
Iijima, A. (1978): Geological occurrences of zeolite in marine environments. U: Natural Zeolites, L.B. Sand & F.A. Mumpton, (ur.), Pergamon, Oxford, 175-198.

Prohić, E. (1984): Raspodjela elemenata u tragovima u recentnim sedimentima estuarija Krke. Disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 200 str.

Prilozi
+- Dodatak (geološke karte, fotografije izdanaka, fotografije mikroskopskih preparata i slični grafički prilozi, primarni mjerni podaci, manje važni izvedeni podaci, dulji matematički dokazi i izvodi, algoritmi, računarski programi i sl.). Priloge koji se diskutiraju u tekstu poželjno je zbog jednostavnijeg praćenja teksta uvrstiti u sam tekst. Sastavljanje Dodatka vrijedno je truda jer se tako znatno olakšava pisanje znanstvenih publikacija na osnovi podataka iz ocjenske radnje.
Dodatak se numerira rimskim brojevima, nastavljeno na paginaciju početnih stranica.
@ Životopis autora s popisom radova.


NAČlN PISANJA

Glede geološke nomenklature i terminologije kao i nomenklature i terminologije drugih struka (primjerice kemije, biologije, geografije i sl.) valja se pridržavati preporuka i standarda struke, sve nestandardne termine i oznake valja precizno definirati prilikom prvoga spominjanja ili, ako ih je više, u posebnu popisu.
Pisati valja sažeto, ali jasno i logički potpuno. Pri izboru razine izlaganja treba pretpostaviti da će rad čitati akademski naobražen geolog ili prirodoznanstvenik koji nije specijalist za područje rada.
Dužnu pažnju treba posvetiti jezičnoj ispravnosti teksta. Pri pisanju treba pri ruci imati pravopis i gramatiku. Ako je student nevješt jasnu i pravilnu pisanju, dužnost je mentora uputiti ga neka rukopis svoje radnje dade na lekturu prije nego što će ga predati na ocjenu.


DODATAK 1Izgled naslovne stranice

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
GEOLOŠKI ODSJEK

 

IME I PREZIME

 

NASLOV RADA

 

Doktorska disertacija (magistarski ili diplomski rad)
predložen(a) Geološkom odsjeku
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu
radi stjecanja akademskog stupnja
doktora (magistra) prirodnih znanosti
(diplomiranog inženjera geologije, profesora geologije i geografije)
znanstveno polje geologija, grana geologija i paleontologija (ili: mineralogija i petrologija)

ili

Doctoral Thesis
submitted to the Department of Geology
Faculty of Science
University of Zagreb
for the academic degree of
Doctor of Science in Geology (!)

 

 

 


Zagreb, 2001.

 

(!) Samo ako je rad na temelju prethodno pribavljene suglasnosti pisan engleskim ili drugim stranim jezikom, s tim da se tekst usklađuje s korištenim jezikom.


DODATAK 2

 

TEMELJNA DOKUMENTACIJSKA KARTICA
/ BASIC DOCUMENTATION CARD

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Geološki odsjek
/ University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Geology

 

Diplomski rad / Graduated Engineer Thesis (Teacher Thesis)
ili
Magistarski rad / Master of Science Thesis
ili
Doktorska disertacija / Doctoral Thesis

 


NASLOV RADA

 

IME I PREZIME

 

Rad je izrađen (Thesis completed in): Adresa institucije u kojoj je rad izrađen

Sažetak (Abstract): (do ~150 riječi teksta)

Ključne riječi (Keywords): (abecednim redom, ne više od 7)

Rad sadrži (Thesis contains): ( ...stranica/...pages, ...slika/...figures, ...tablica/...tables, ...literaturnih navoda/...references)

Jezik izvornika (Original in):

Rad je pohranjen u (Thesis deposited in): Ime i adresa knjižnice

Mentor (Supervisor): (ime, prezime, zvanje)

Ocjenjivači (Reviewers): (ime, prezime, zvanje)

Rad prihvaćen- (Thesis accepted): (za doktorske i magistarske teze dan sjednice Vijeća Geološkog odsjeka, PMF, a za diplomske radove datum diplomskog ispita)


Napomene:
(1)Temeljna dokumentacija kartica piše se na hrvatskomu i na zasebnoj stranici, na engleskom jeziku.
(2)Temeljna dokumentacijska kartica neka ne bude dulja od 1 stranice.

 

 

 


Repozitorij