Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Astronomija i astrofizika

Šifra: 93747
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vernesa Smolčić
Izvođači: Paula Vulić , mag. phys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje temeljnih znanja iz astronomije i astrofizike s uvodom u kozmologiju.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. Primjena znanja i razumijevanja:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti:
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Astronomija i astrofizika, student će biti sposoban:
1. Navesti i opisati temeljne pojmove sferne i praktične astronomije (koordinatne sustave na nebeskoj sferi, sunčevo i zvjezdano vrijeme, jednadžbu vremena, porijeklo i definiciju vremenskog etalona).
2. Objasniti pojave precesije i nutacije Zemlje, te aberacije svjetlosti.
3. Navesti i obrazložiti temeljna svojstva zvijezda (zračenje i sjaj, efektivnu temepraturu i spektar, masu i polumjer).
4. Pokazati temeljito poznavanje strukture, nastanka i razvoja zvijezda (posebno Sunca).
6. Navesti i opisati konačne stadije razvoja zvijezda (bijele patuljke, neutronske zvijezde i crne rupe).
7. Pokazati temeljito poznavanje termonuklarnih procesa u zvijezdama i porijekla elemenata u svemiru.
8. Opisati našu galaksiju Mliječni Put (s posebnim osvrtom na kinematiku zvijezda i otkriće tamne tvari).
9. Opisati i razlikovati galaksije (spiralne i eliptične) i upoznati Lokalnu grupu galaksija.
10. Baratati temeljnim kozmološkim pojmovima te pokazati poznavanje teorije i dokaze o nastanku Svemira

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija razrađen po tjednima:
1. Koordinatni sustavi na nebeskoj sferi
2. Sunčevo i zvjezdano vrijeme, jednadžba vremena, vremenski etalon
3. Zemljina gibanja (precesija i nutacije Zemlje, aberacija svjetlosti)
4. Osnovna svojstva zvijezda (sjaj, polumjer)
5. Mase zvijezda i uloga dvojnih zvijezda
6. Spektri zvijezda i efektivna temepratura
7. Jednadžbe unutrašnje strukture
8. Termonuklearni procesi u zvijezdama (porijeklo elemenata) i prijenos zračenja u zvijezdama
9. Razvoj zvijezda (nastanak, razvoj na glavnom nizu i prijelaz u granu crvenih divova)
10. Konačni stadiji razvoj (bijeli patuljci, neutronske zvijezde i crne rupe)
11. Galaksija Mliječni Put (otkriće spiralne strukture i svojstva međuzvjezdane tvari)
12. Kinematika zvijezda i otkriće tamne tvari
13. Galaksije (svojstva i podjela)
14. Lokalna grupa galaksija i velika struktura Svemira (jata i superjata galaksija)
15. Nastanak Svemira (širenje Svemira, pozadinsko zračenje i primordijalna nukleosinteza, teorije i modeli Svemira

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave. U semestru su 3 kolokvija (nakon bloka predavanja 1-3, 4-10 i 11-15) koji nisu obavezni, ali studentu omogućuju polaganje ispita.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti tokom semestra mogu polagati kolokvije i s uspješno poležena 3 kolokvija biti oslobođeni ispita. Uvjet je da u svakom od 3 kolokvija skupe minimalno 50% bodova.
Literatura:
  1. V. Vujnović, Astronomija I i II, Školska knjiga, Zagreb, 1990
  2. M. Zeilik, Astronomy ? the evolving universe, John Wiley & Sons, New York, 1997
    J. Fix, Astronomy, McGraw-Hill Co, New York, 2001
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti