Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Automatika

Šifra: 40804
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dubravko Majetić
Izvođači: dr. sc. Danko Brezak - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova automatske regulacije, te načela Osnove teorije sistema. Opis i izražavanje dinamike sustava pomoću prijenosne funkcije. Vremenski odzivi dinamičkih sustava. Karakteristike sustava u vremenskom području. Algebra blokova. Povratna veza. Frekvencijski odzivi i karakteristike dinamičkih sustava u frekvencijskom području. Osnovni elementi regulacijskog kruga. Zahtjevi regulacije i sinteza regulacijskog kruga. Razumijevanja pojmova, principa i elemenata robotike.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike, važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.4. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
4. Komunikacijske sposobnosti
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Automatika student će biti sposoban:
1. Opisati osnovne metode dinamičke analize.
2. Opisati i analizirati dinamički sustav u vremenskom području.
3. Opisati i analizirati dinamički sustav u području kompleksne varijable.
4. Opisati i analizirati frekvencijsko ponašanje dinamičkih sustava.
5. Opisati i odabrati elemente regulacijskog kruga.
6. Analizirati ponašanje regulacijskog kruga.
7. Predložiti vrstu i parametre regulatora.
8. Opisati moguću primjenu robota.
9. Opisati osnovne kinematičke i dinamičke strukture robota.

SADRŽAJ PREDMETA:

10. Uvod s povijesnim prikazom razvoja automatske regulacije (2 sata predavanja)
11. Osnove teorije sustava i signala (3 sata predavanja)
12. Matematički pristup dinamičkim sustavima (3 sata predavanja i 1 sata vježbi )
13. Analiza u vremenskom području (3 sata predavanja i 2 sata vježbi)
14. Analiza u području kompleksne varijable (4 sata predavanja i 3 sata vježbi)
15. Analiza u frekvencijskom području (4 sata predavanja i 3 sata vježbi)
16. Regulacijski objekti (2 sata predavanja i 1 sat vježbi)
17. Analiza regulacijskog djelovanja (3 sata predavanja i 2 sata vježbi)
18. Sinteza regulacijskog djelovanja (3 sata predavanja i 1 sat vježbi)
19. Osnove robotike (3 sata predavanja i 2 sata vježbi)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, te aktivno sudjelovati u rješavanju zadataka na vježbama.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA

Tijekom semestra studenti trebaju uspješno riješiti dva kolokvija (svaki zamjenjuje 50% pismenog dijela ispita) i završni usmeni ispit. Studenti koji uspješno polože oba kolokvija oslobađaju se pismenog dijela ispita. Pismeni dio ispita traje 120 min, sastoji se od 4 numerička zadatka i uvjet je za pristupanje usmenom dijelu ispita. Studentima se na početku akademske godine daje popis pitanja za usmeni dio ispita. Studenti za koje se nastava organizira putem seminara i radionica (manje od 5 upisanih), uz pozitivno ocijenjene seminarske radove pristupaju samo usmenom dijelu ispita.
Literatura:
  1. 1) T. Šurina, AUTOMATSKA REGULACIJA, Školska knjiga, Zagreb, 1981.
    2) V. Kecman, OSNOVE AUTOMATIKE, Zadaci iz automatske regulacije, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
    3) T. Šurina, M. Crneković, INDUSTRIJSKI ROBOTI, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
  2. 1) B. Novaković, REGULACIJSKI SISTEMI, Sveučilišna naklada, Zagreb, 1985.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti