Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Energetika

Šifra: 40709
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Damjan Pelc
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Damjan Pelc - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje s bitnim značajkama različitih izvora energije, oblicima energije i energetskim pretvorbama, s proizvodnjom, potrošnjom i rezervama energije na lokalnoj regionalnoj i globalnoj razini, s fizičkim osnovama različitih izvora energije i tehnološkim procesima njihovog korištenja, s efikasnošću pretvorbe i potrošnje energije, s društvenim i ekonomskim pitanjima povezanima sa zadovoljavanjem energetskih potreba, poput energetske efikasnosti i štednje energije, s utjecajem energetskih pretvorbi na okoliš, te se osnovnim idejama održivog razvoja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija, student će biti sposoban:
1. kvantitativno opisati proizvodnju i potrošnju energije na lokalnoj i globalnoj razini
2. kvantitativno opisati efikasnost energetskih pretvorbi
3. kvalitativno objasniti princip rada različitih postrojenja za proizvodnju električne energije
4. kvalitativno opisati utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš
5. samostalno i kritički koristiti relevantne izvore informacija
6. samostalno izraditi seminarski rad o odabranoj temi
7. samostalno održati 30 minutno predavanje o odabranoj temi

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Rad, energija, snaga (2 sata)
2. Primarni oblici energije (2 sata)
3. Proizvodnja i potrošnja energije u Hrvatskoj i svijetu (2 sata)
4. Zalihe energetskih izvora (2 sata)
5. Energija fosilnih goriva (2 sata)
6. Nuklearna energija (2 sata)
7. Obnovljivi izvori energije (2 sata)
8. Proizvodnja električne energija (2 sata)
9. Prijenos, prijevoz i skladištenje oblika energije (2 sata)
10. Energetski dohodak i energetski intenzitet (2 sata)
11. Efikasno korištenje energije u industriji, zgradarstvu, domaćinstvu (2 sata)
12. Utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš (2 sata)
13. Staklenički plinovi i globalno zagrijavanje (2 sata)
14. Gospodarenje sirovinama i otpadom (2 sata)
15. Održivi razvoj (2 sata)

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe (minimalno 70%). Tijekom semestra dužni su napraviti seminarski rad i održati usmenu preznetaciju o zadanoj temi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studente se ocjenjuje kroz seminarski rad (60% krajnje ocjene) i održanu usmenu prezentaciju (40% krajnje ocjene) o zadanoj temi. Kod seminarskog rada ocjenjuje se: upoznatost sa zadanom temom, točnost izloženih podataka i rezultata, korištenje stručne litarature, jasnoća prikaza rezultata (grafovi, tablice), jasnoća pismenog izražavanja. Kod usmene prezentacije ocjenjuje se: upoznatost s temom, jasnoća usmenog izražavanja, snalaženje u odgovaranju na postavljena pitanja.
Literatura:
  1. V. Paar: Energetska kriza: gdje (ni)je izlaz?, Školska knjiga, 1984.
  2. V. Knapp, Novi izvori energije-nuklearna energija fisije i fuzije, Školska knjiga 1993.
  3. P. Kulišić, Novi izvori energije-sunčana energija i energija vjetra, Školska knjiga 1991.
  4. http://www.iea.org-Međunarodna agencija za energiju
  5. http://www.eea.europa.eu-Europska agencija za okoliš
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
6. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti