Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizički praktikum 2

Šifra: 40684
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Petar Žugec
Izvođači: Danijel Buhin - Laboratorijske vježbe
Mateo Kruljac - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta Fizički praktikum 2 je osposobiti studente da samostalno koristite mjerne uređaje i aparature za provođenje jednostavnih mjerenja prema postavljenim zadacima i uputama, pri čemu će znati povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranjem eksperimentalnog postava. Rezultate mjerenja će analizirati primjenom statističkih metoda te numerički i grafički prikazati rezultate koristeći računalo i odgovarajuću programsku podršku.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija, student će biti sposoban:
1. samostalno koristiti mjerne uređaje i aparature iz područja termodinamike i optike pri izvođenju jednostavnih mjerenja prema postavljenim zadacima i uputama
2. povezati teorijska znanja s izvođenjem vježbe i funkcioniranjem eksperimentalnog postava
3. analizirati rezultate mjerenja primjenom statističkih metoda te numerički i grafički prikazati rezultate
4. predstaviti rezultate svog rada u obliku cjelovitog izvješća
5. za analizu rezultata mjerenja i izradu izvješća koristiti računalo i odgovarajuću programsku podršku

SADRŽAJ PREDMETA:

Studenti trebaju napraviti 6 vježbi:
1. Napetost površine (8 sati)
2. Viskoznost tekućina (8 sati)
3. Gustoća vode (8 sati)
4. Jednadžba stanja idealnog plina (8 sati)
5. Leće i optički instrumenti (8 sati)
6. Brzina svjetlosti (8 sati)
7. Ogib i interferencija svjetlosti (8 sati)

OBVEZE STUDENATA:

U terminu praktikuma potrebno je:
* obaviti mjerenja
* obraditi rezultate
* napisati izvješće i predati nastavniku na kraju turnusa
* kolokvirati vježbu (objasniti fizikalnu pozadinu vježbe, postupak mjerenja i dobivene rezultate)
Sadržaj izvješća (referata):
* rezultati mjerenja prikazani u tablici
* svi potrebni grafovi
* konačan rezultat (srednja vrijednost, pogreške).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Nastavnik ocjenjuje svaku vježbu na temelju rada u praktikumu (snalaženje), pokazanog razumijevanja (fizikalna pozadina vježbe, mjerenje, analiza rezultata) i izvješća.
Konačna ocjena je prosjek ocjena svih vježbi.
Literatura:
  1. Predavanja iz Osnova fizike
    Young and Freedman ˝ University Physics˝ , 12th edition Addison Wesley
    Nastavni materijali za praktikum na web-u (www.phy.hr/~gorjana)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizički praktikum 1
Odslušan : Osnove fizike 3
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti