Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća biofizika

Šifra: 205321
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nenad Pavin
doc. dr. sc. Sanja Dolanski Babić
Izvođači: doc. dr. sc. Sanja Dolanski Babić - Seminar
prof. dr. sc. Nenad Pavin - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Osnovni ishod učenja je upoznati studenta s intermolekularnim interakcijama i njihovom ulogom u izgradnji specifične strukture bioloških makromolekula i njihovih kompleksa. Student treba opisati i analizirati fizikalne procese na kojima se temelji dinamika, konformacijske promjene i međusobne interakcije bioloških makromolekula te njihovo vezivanje na veće strukture. Student treba opisati i analizirati intermolekularne interakcije: van der Waalsove sile, vodikovu vezu, hidrofobne interakcije i ionsku vezu. Upoznaje se sa strukturom bioloških makromolekula, fizikom vode i hidratacijskom ovojnicom. Upoznaje se s ulogom intermolekularnih interakcija i s termodinamičkim pristupom u analizi tercijarne i kvartarne strukture bioloških makromolekula. Student treba opisati i analizirati mehanizme pasivnog prijenosa tvari preko stanične membrane, pojavu akcijskog potencija i njegovog prijenosa. Upoznaje se sa stanicom kao izvorom polja i mogućom interakcijom s vanjskim poljima. Cilj kolegija je i upoznati studenta s teorijskim osnovama eksperimentalnih biofizičkih metoda koje se upotrebljavaju u istraživanjima strukture i dinamike bioloških makromolekula kao i sa specifičnim tehnikama na kojima se temelji područje biofizike pojedinačnih molekula.
Literatura:
 1. T.F.Weiss, Cellular Biophysics, Volume I i II, The MIT Press, Cambridge MA (1996)
 2. By Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot, and Hernan G. Garcia, Physical Biology of the Cell. Second edition. Garland Science, New York, (2013).
 3. V.A. Bloomfield, Nucleic Acids, University Science Books , Sausalito (2000)
 4. R.Glaser, Biophysics, Springer, New York (2004)
 5. Michel Daune, Molecular Biophysics, Oxford University Press (2003)
 6. Antonio Šiber, Molekularna biofizika, skritpa, : http://www.antoniosiber.org/molekularna_biofizika/molekularna_biofizika.pdf
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biofizika
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Nenad Pavin:

  prema usmenom dogovoru ili dogovoru mejlom

  Lokacija: 422

Obavijesti