Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Obavijesti

Opća pedagogija

Šifra: 93746
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislava Vidić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje i ispravno korištenje osnovnih pojmova/termina pedagogije koji su referentni okvir za sporazumijevanje u nastavničkoj profesiji.Razumijevanje osnovnih pedagoških pravaca te povijesnog razvoja teorijskih koncepata odgoja koji su utjecali na praktični rad u odgoju i obrazovanju.Razumijevanje osnovnih metodoloških paradigmi koje se ishodište za istraživanje pedagoških fenomena i praktično postupanje.Sposobnost primjene teorijskih koncepata u analiziranju prakse u školi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.6. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija studenti će moći:
1. definirati temeljne pedagoške pojmove - odgoj, obrazovanje, izobrazba, naobrazba, socijalizacija, intencionalni i neintencionalni odgoj, pedagoška komunikacija
2. analizirati i usporediti različite pristupe definiranju temeljnih pojmova
3. opisati i objasniti razlike između različitih pravaca znanosti o odgoju
4..razumjeti primjenu obrazovnih teorija u školskoj praksi
5. primijeniti, analizirati i povezati pojmove iz sadržaja kolegija sa problemima unutar nastavničkih kolegija u nastavku studija (didaktika, metodika)
6. prosuditi i procijeniti kojom je usvojenom i poznatom metodom iz sadržaja kolegija, optimalno riješiti probleme u školskoj praksi

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Znanost ili znanosti o odgoju i obrazovanju
2. Povijest pedagogije
3. Odgoj
4. Odgoj i socijalizacija
5. Moć i granice odgoja
6. Ciljevi, sadržaji i područja odgoja
7. Principi, strategije i metode odgoja
8. Odgoj u obitelji
9. Odgoj u školi: odgojnost nastave i odnosi među učenicima u razredu;
10.Postupanje s učenicima koje je teško odgajati - internalizirani i eksternalizirani oblici ponašanja
11.Komunikacija u odgoju
12.Medijski utjecaji na odgoj
13.Odgoj izvan obitelji i škole
14.Alternativni koncepti odgoja
15.Izazovi odgoja u budućnosti

OBVEZE STUDENATA:

Redovito i aktivno sudjelovanje na nastavi, izrada i prezentacija seminarskog rada.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

1.vođenje evidencije o pohađanju nastave i aktivnom sudjelovanju
2. ocjenjivanje seminarskog rada (vrednuje se prezentacija u seminarskoj grupi)
3. usmeni ispit na kraju semestra.
Literatura:
  1. Gudjons, H. (1994). Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa (odabrana poglavlja)
  2. Lenzen, D. (2002). Vodič za studij znanosti o odgoju. Zagreb: Educa. (odabrana poglavlja).
  3. Konig, E. i Zedler, P. (2001). Teorije znanosti o odgoju. Zagreb: Educa
  4. Hall, K. , Murphy, P. and Soler, J. (2008). Pedagogy and practice. London: SAGE.
  5. Giesecke, H. (2003). Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa.
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija: