Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Odabrana poglavlja iz astrofizike

Šifra: 133951
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vernesa Smolčić
Izvođači: prof. dr. sc. Vernesa Smolčić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Odabrana poglavlja astrofizike je upoznavanje studenata s najsuvremenijim znanstvenim spoznajama astrofizike, a posebno težište je stavljeno na tematiku aktivnih galaktičkih jezgara. Studenti bi trebali moći povezati teorijsku pozadinu aktivnih galaktičkih jezagara sa suvremenim idejama opažačke kozmologije o ulozi aktivnih galaktičkih jezgara u stvaranju i razvoju galaksija te se tako uključiti u znanstveni radu u području opažačke kozmologije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka;
2.5. samostalno provoditi numeričke proračune na osobnom računalu uključujući razvoj jednostavnih programa;
2.6. samostalno izvoditi eksperimente koristeći standardne tehnike te opisati, analizirati i vrednovati dobivene podatke

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Odabrana poglavlja iz astrofizike student će biti sposoban:
2. Navesti te pravilno tumačiti kategorizaciju aktivnih galaktičkih jezgara;
3. Obrazložiti paradigmu masivnih crnih rupa;
4. Opisati kontinuirano zračenje aktivnih galaktičkih jezgara te njihova područja širokih i uskih emisijskih linija;
5. Opisati funkciju luminoziteta kvazara i njezin razvoj kroz kozmičko vrijeme;
6. Navesti te pravilno tumačiti temeljne postavke unificiranog modela aktivnih galaktičkih jezgara;

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Radijativni procesi I (sinhrotronsko zračenje jednog i skupa elektrona, polarizacija, apsorpcija, spektar i gubitci energije)
2. Radijativni procesi II (Thomsonovo, Comptonovo raspršenje, 'synchrotron self-Compton' emisija)
3. Osnovne značajke standardnog modela crnih rupa (stvaranje masivnih crnih rupa, nj. okruženje, akrecijski disk)
4. Taksonomija aktivnih galaktičkih jezgara (Seyfert, kvazar, LINER, BL Lac, radio galaksija)
5. Kontinuirano zračenje (ultraljubičasti/optičko područje, radio kontinuum, X-zračenje)
6. Područje širokih emisijskih linija (fotoionizacija, profili emisijskih linija, mapiranje odjeka kao metoda određivanja masa)
7. Područje uskih emisijskih linija (spektroskopija, fizikalna svojstva plina malene gustoće, profili linija, morfologija)
8. Unificirani model aktivnih galaktičkih jezgara (princip, dokazi te statistički testovi objedinjenja)
9. Okruženje aktivnih galaktičkih jezgara (galaksije domaćini, obližnje galaksije, sudari galaksija i zvjezdorodne galaksije)
10. Pregledi kvazara (osnovni principi, Eddingtonov bias, brojna gustoća, problemi pregleda ograničenih tokom zračenja, selekcijske funkcije)
11. Funkcija luminoziteta kvazara i nj. razvoj kroz kozmičko vrijeme (testovi evolucije, log N - log S, luminozitet - volumen, funkcija luminoziteta te nj. razvoj)
12. Apsorpcijske linije kvazara (fizika apsorpcijskih linija, statistika apsorpcijskih linija, intergalaktička tvar)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, te aktivno sudjelovati na seminarima.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti koji su izvršili sve obaveze tijekom semestra pristupaju završnom usmenom ispitu. Konačna ocjena temelji se na praćenju studentskog rada tijekom nastave i pokazanom znanju na završnom ispitu.
Literatura:
  1. Bradley M. Peterson, An introduction to active galactic nuclei, Cambridge University Press 1997
  2. Ajit K. Kembhavi & Jayant V. Narlikar, Quasars and Active Galactic Nuclei, an Introduction, Cambridge University Press 1999
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Klasična elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
Položen : Statistička fizika
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti