Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove fizike 1

Šifra: 38071
ECTS: 10.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mario Basletić
Izvođači: Noah Somun - Seminar

Noah Somun - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova mehanike i fizike fluida, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz mehanike i fizike fluida, te postizanje vještine svođenja realnog mehaničkog problema na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici i kemiji;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.5. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Osnove fizike 1 student će biti sposoban:
* koristiti vektorski račun kod rješavanja fizikalnih problema, navesti poznatije sustave mjernih jedinica te ih povezati;
* navesti osnovne fizikalne veličine i koristiti dimenzijsku analizu;
* demonstrirati poznavanje kinematike gibanja u jednoj, dvije i tri dimenzije;
* navesti i obrazložiti Newtonove zakone gibanja te ih primijeniti u numeričkim primjerima;
* obrazložiti pojmove rada, kinetičke i potencijalne energije te izvesti zakon očuvanja energije;
* obrazložiti pojmove količine gibanja, impulsa sile te ih primijeniti pri opisu sudara čestica
* demonstrirati poznavanja kinematike i dinamike rotacije krutog tijela te riješiti jednostavne probleme koji uključuju rotaciju krutog tijela;
* navesti i obrazložiti Newtonov zakona gravitacije i Keplerove zakone te ih primijeniti pri opisu Sunčevog sustava
* obrazložiti pojam hidrostatskog tlaka, izvesti jednadžbu kontinuiteta i Bernoullijevu jednadžbu te ih primijeniti u jednostavnim numeričkim primjerima iz hidrostatike

SADRŽAJ PREDMETA:
Predavanja po tjednima (ukupno 15 tjedana):

1. Jedinice, fizikalne veličine i vektori
2. Gibanje po pravcu
3. Gibanje u dvije i tri dimenzije
4. Newtonovi zakoni
5. Primjena Newtonovih zakona
6. Rad i kinetička energija
7. Potencijalna energija i zakon očuvanja energije
8. Količina gibanja, impuls sile i sudari
9. Kinematika rotacije krutog tijela
10. 10-11) Dinamika rotacije krutog tijela
11. 12) Newtonov zakon gravitacije
12. 13) Keplerovi zakoni
13. 14) Hidrostatski tlak i uzgon
14. 15) Jednadžba kontinuiteta i Bernoullijeva jednadžba

Auditorne vježbe i seminari prate predavanja prema sadržaju.

OBVEZE STUDENATA:

Obavezan izlazak na dva kolokvija u toku semestra koje treba riješiti bar 50%, riješiti 50% domačih zadaća koje se zadaju putem sustava za e-učenje.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra:
1. Dva kolokvija (na svaki se može izaći dva puta, uzima se bolji broj bodova) 40% ocjene
2. Domaće zadaće (online) 10% ocjene
3. Prisutnost na nastavi 10 % ocjene
4. Usmeni ispit 40% ocjene
Literatura:
  1. University physics, 12th edition, Young & Freedman, Pearson
  2. Zbirka zadataka iz mehanike, Planinić & Poljak, Školska knjiga
  3. Halliday, Resnick, Walker - Fundamentals of Physics
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti