Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove strojarstva

Šifra: 40799
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Vučković
Izvođači: prof. dr. sc. Milan Opalić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje najčešće korištenih elemenata strojeva i njihove funkcije. Analiza utjecaja statičke i dinamičke izdržljivosti pri projektiranju i dimenzioniranju uz prihvatljive kriterije sigurnosti, te upoznavanje mehanizma oštećenja elemenata. Osnove oblikovanja. Upoznavanje osnovnih nemehaničkih dijelova strojeva. Osnove motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnova tehničkih znanosti
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje informacijsko komunikacijske tehnologije
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike, tehnike i informatike te suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike, tehnike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumjevanja
2.2. uočiti i opisati temeljne vrste tehničkih tvorevina i njihovu uporabu
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
2.8. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za tehničku kulturu
2.11. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom za informatiku
2.12. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike, tehnike i informatike u skladu s nastavnim programima
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, tehnici i informatici te nastavi fizike, tehnike i informatike
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Osnove strojarstva student će biti sposoban:
1. Definirati mehanička svojstava materijala te načine ispitivanja istih;
2. Identificirati i razlikovati elemente za spajanje, elemente okretnog gibanja kao i elemente prijenosa snage;
3. Izračunati veličine naprezanja kod nerastavljivih i rastavljivih veza;
4. Provjeriti osnovne veličine u radu elemenata okretnoga gibanja; obodnu i kutnu brzinu, frekvenciju brzine, okretni moment;
5. Izračunati elemente prijenosa snage trenjem i oblikom;
6. Konstruirati skicom strojne elemente i definirati njihovu primjenu;
7. Primijeniti osnovne tehničke kriterije konstruiranje i dimenzioniranje strojnih elemenata npr. faktor sigurnosti, mogućnost recikliranja.


SADRŽAJ PREDMETA:

1. Osnovni pojmovi mehanike i nauke o čvrstoći. Rastavljanje i sastavljanje sila.
2. Načini opterećenja strojnih dijelova, čvrstoća oblika izdržljivost i sigurnost. Woehlerova krivulja Konstrukcija Smithovog dijagrama.
3. Vrste pogonskih i radnih strojeva. Kinematika strojnih dijelova (brzine, prijenosni omjeri). Proučavanje karakteristika pogonskih i radnih strojeva. Pokazna laboratorijska vježba iz prijenosa snage igibanja
4. Zavareni, lemljeni i lijepljeni spojevi Principi proračuna zavarenih spojeva. Numerički proračun lijepljenih i lemljenih spojeva na konkretnim primjerima
5. Vijci, opruge, Zadavanje prvog projekta, koji obuhvaća sve do sad obrađene elemente.
6. Klinovi, pera, zatici, svornjaci Laboratorijske vježbe iz vijaka
7. Osovine, vratila, brtve i brtvljenje Prvi kolokvij. Laboratorijska pokazna vježba kritične brzine vrtnje.
8. Klizni i valjni ležaji. Principi proračuna kliznih ležaja. Proračun kliznog ležaja bez hidrodinamskog plivanja. Izbor kotrljajućih ležajeva.
9. Spojke, kočnice. Numerički primjeri proračuna spojki i kočnica
10. Tarni, remenski i lančani prijenosi. Osnove prijenosa snage i gibanja-numerički primjeri.
11. Čelni zupčanici. Ostali zupčasti prijenosi. Razrada osnovnog pravila zupčanja. Konstrukcija evolvente i cikloide (epicikloide i hipocikloide)
12. Električki, pneumatski i hidraulički elementi. Hidrauličke pumpe. Osnove oblikovanja i proračuna stožnika, vijčanika i pužnih prijenosnika.
13. Elementi cjevovoda -cijevi-zaporni organi (ventili, zasuni, zaklopke, pipe). Hidraulički motori i pumpe. Principi hidrostatskog i hidrodinamskog i električnog prijenosa snage i gibanja.
14. Motori sa unutrašnjim sagorjevanjem, vrste i podjela. Laboratorijska vježba mjerenja hidrauličkog stroja. Zadavanje drugog projekta.
15. Klipni i stapni mehanizmi. Konstrukcije motora. Analiza klipnog mehanizma. Drugi kolokvij.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu. Tijekom semestra studenti trebaju uspješno riješiti tri kolokvija i grafički zadatak.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA

Tijekom semestra studenti rješavaju tri kolokvija od tri zadatka i jedan grafički zadatak (projekt) . Svaki kolokvij te grafički zadatak nose 25% konačne ocjene kolegija. U slučaju nezadovoljavanju na kolokvijima student pristupa pismenom ispitu koji se sastoji u rješavanju 5 zadataka.
Literatura:
  1. K.H.Decker, Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb1984.
    M. Opalić: Osnove strojarstva, autorizirana predavanja, FSB, Zagreb 2002.
  2. Tehnička enciklopedija, Leksikografski zavod, Zagreb.
    B.Kraut, Strojarski priručnik, Aksiom, Zagreb 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Tehnička dokumentacija 2
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i tehnika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti