Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 3

Šifra: 63100
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Laboratorijske vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 3 je osposobljavanje studenata za interaktivno izvođenje pokusa u istraživački usmjerenoj nastavi fizike u osnovnoj i srednjoj školi, te za rad s nadarenim učenicima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 3 student će biti sposoban:
1. osmisliti i izvesti jednostavne pokuse kućne izrade
2. pripremiti i izvesti pokuse u motivacijske svrhe
3. osmisliti jednostavne pokuse kao potporu raspravi kod rješavanja konceptualnih zadataka
4. primijeniti isti pokus u radu s učenicima različitog uzrasta
5. primijeniti računalo i Vernier međusklop pri izvođenju školskih eksperimenta
6. izvesti eksperimente iz moderne fizike sa složenom opremom u nastavi fizike u srednjoj školi
7. samostalno izvesti eksperimentalni zadatak s natjecanja

SADRŽAJ PREDMETA:

1. (4 sata) Jednostavni pokusi kućne izrade.
2. (4 sata) Jednostavni motivacijski pokusi.
3. (4 sata) Jednostavni pokusi i njihovo tumačenje na plakatu.
4. (4 sata) Jednostavni pokusi kao pomoć pri rješavanju konceptualnih zadataka.
5. (4 sata) Crne kutije.
6. (4 sata) Određivanje magnetskog polja Hallovim senzorom.
7. (4 sata) Određivanje malih masa strujnom vagom.
8. (4 sata) Ogib elektrona i model ogiba.
9. (4 sata) Određivanje Planckove konstante.
10. (4 sata) Gibanje elektrona u električnom i magnetskom polju.
11. (4 sata) Millikanov eksperiment.
12. (4 sata) Newtonov zakon hlađenja.
13. (4 sata) Provjera zakona očuvanja energije pomoću detektora gibanja.
14. (4 sata) Elastičnost folije - eksperimentalni zadatak s međunarodne olimpijade iz fizike.
15. (4 sata) Sile među magnetima i razmatranje stabilnosti i simetrije - eksperimentalni zadatak s međunarodne olimpijade iz fizike.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obavezni redovito pohađati nastavu (barem 80% vježbi), aktivno sudjelovati u izvođenju i tumačenju pokusa, obraditi rezultate mjerenja, te održati 2 seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena na kolegiju se utvrđuje nakon položenog usmenog ispita, a ocjenjuje se rad u praktikumu (2 ECTS boda), održani seminari (1 ECTS bod) te usmeni dio ispita (2 ECTS boda).
Literatura:
  1. Vernić-Mikuličić: Vježbe iz fizike, Školska knjiga, Zagreb 1998.
  2. Udžbenici za osnovnu i srednju školu, Matematičko - fizički list
    Ogorelec, Z.; Praktikum iz fizike čvrstog stanja, I dio; Sveučilište u Zagrebu,
    Prirodoslovnomatematički fakultet; Zagreb; 1985.; str. 1 ? 45
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti