Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Računala i operacijski sustavi

Šifra: 36403
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marinko Jablan
Izvođači: doc. dr. sc. Marinko Jablan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Osnovni cilj predmeta je teorijsko i praktično razumijevanje principa rada računala i njegovih osnovnih dijelova, te stjecanje operativnog znanja u radu sa računalima. Specifični ciljevi uključuju poznavanje strukture i vrste operacijskih sustava kao i sustava datoteka, te iskustvo uporabe različitih operacijskih sustava, na primjeru Windows i Linux operacijskih sustava. Cilj je stjecanje praktičnog znanja u korištenju računalnih mreža za rad na udaljenim računalima i prijenos podataka, uz razumijevanje osnovnih pojmova vezanih uz računalne mreže. I konačno, cilj je razvijanje sposobnosti samostalne uporabe novih naredbi i aplikacija, kroz pretraživanje i pronalaženje uputstava i korištenje priručnika dostupnih lokalno ili na internetu.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
1.7. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.9. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija, student će biti sposoban:
* prikazati i objasniti na primjeru zapis brojeva u računalnoj memoriji
* kvalitativno opisati osnovne dijelove računala i njihov princip rada
* kvalitativno opisati ulogu i strukturu operacijskog sustava
* kvalitativno opisati ulogu sustava datoteka, te pojam datoteke i direktorija
* samostalno raditi u Linux operacijskom sustavu što podrazumijeva radnje sa datotekama, korištenje terminala, slanje elektroničke pošte, te korištenje interneta
* koristiti mrežu računala za rad na udaljenom računalu ili prijenos podataka
* pronaći uputstva za korištenje nepoznate naredbe, koristeći priručnike i internet
* razumjeti osnovno englesko i hrvatsko nazivlje vezano uz dijelove računala i rad na računalu

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj prema tjednima nastave (ukupno 15 tjedana):
1. Brojevni sustavi - binarni i heksadekadski sustav, binarni zapis u računalu.
2. Binarni zapis u računalu, zapis cijelih brojeva, zapis brojeva s pomičnom točkom, ASCII kod. Izvođenje aritmetičkih i logičkih operacija u računalnoj memoriji.
3. Građa računala, osnovni dijelovi računala. Uloga centralnog procesora i memorije. Vrste i slojevi računalne memorije.
4. Princip rada osnovnih računalnih komponenti: procesor, memorija, matična ploča, zaslon, tipkovnica, miš.
5. Operacijski sustavi i njihova osnovna struktura. Pojmovi jezgre i ljuske. Primjeri: Windows, Linux.
6. Upravljanje procesima u računalu. Vrste operacijskih sustava po namijeni, vrste operacijskih sustava prema strukturi.
7. Upravljanje zapisima na računalu. Sustavi datoteka, primjeri: FAT32 i NTFS. Sadržaj datoteka.
8. Osnovni pojmovi vezani uz Windows operacijski sustav: struktura, korišteni sustavi datoteka, virtualna memorija, registar.
9. Uvod u Linux operacijski sustav, razvoj sustava, princip rada. Osnovna struktura i korisničko sučelje.
10. Osnovne naredbe u Linux operacijskom sustavu: manipulacije datotekama i direktorijima, kontrola pokrenutih procesa.
11. Uporaba Linux operacijskog sustava - tekstualni editori Emacs i Vi.
12. Priručnici za korištenje naredbi i pomoćne naredbe u Linux operacijskom sustavu. Uporaba novih i nepoznatih naredbi uz korištenje dostupnih priručnika.
13. Uvod u mreže računala - veličina mreža, transmisija signala, mrežni protokoli, mrežne usluge, topologija mreža.
14. Korištenje mreže za rad na udaljenom računalu u Linux operacijskom sustavu. Kopiranje datoteka i sinkronizacija podataka preko mreže. Spajanje i prijenos podataka na udaljeno računalo iz Windows operacijskog sustava.
15. Ponavljanje najvažnijih pojmova i sadržaja.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja i vježbe (minimalno 70%), te aktivno sudjelovati u rješavanju zadataka na vježbama uz korištenje računala u računalnoj učionici.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studente se ocjenjuje kroz praktični ispit na računalu i usmeni ispit, od kojih veću težinu u ukupnoj ocjeni nosi praktičan ispit na računalu.
Praktični ispit izvodi se na računalu priključenom na internet, rješenja zadaka studenti zapisuju u datoteke, te po završetku ispita nastavnik provjerava točnost zadataka. U zadacima se ispituje:
* baratanje aritmetičkim i logičkim operacijama s binarnim brojevima,
* poznavanje osnovnih dijelova računala,
* poznavanje pojmova vezanih uz operacijske sustave i sustave datoteka,
* korištenje osnovnih naredbi u Linux operacijskom sustavu,
* uporaba priručnika i razumijevanje uputstava za korištenje naredbi,
* korištenje mreže za rad na udaljenom računalu.

Na usmenom ispitu provjerava se poznavanje:
* brojevnih sustava,
* aritmetičkih i logičkih operacija u računalu,
* principa rada i uloga dijelova računala,
* struktura i vrsta operacijskih sustava,
* sustava datoteka
Literatura:
  1. A. Tanenbaum: Modern Operating systems,Prentice Hall, 2001.
  2. Različiti materijali na webu.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti