Repozitorij

Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Šifra: 63013
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Kumerički - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici je stjecanje znanja i vještina u primjeni naprednih eksperimentalnih i/ili teorijskih metoda u fokusiranom rješavanju određenog problema moderne fizike. Studenti bi se trebali uključiti u rad jedne od teorijskih grupa ili eksperimentalnog laboratorija u okruženju Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.), i izraditi seminarski rada s tematikom jednog od aktivnih područja istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici student će biti sposoban:
1. Primijeniti napredne eksperimentalne i teorijske metode u rješavanju problema moderne fizike;
2. Uključiti se u rad istraživačke grupe;
3. Kritički razmotriti rezultate kako vlastitog tako i tuđeg istraživanja;
4. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku znanstvenog rada;
5. Primijeniti metode računalne multimedijske prezentacije u usmenom izlaganju rezultata istraživanja;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti provode znanstveno-istraživački rad iz moderne eksperimentalne ili teorijske fizike, što uključuje Fiziku kondenzirane materije, Nuklearnu fiziku, Fiziku elementarnih čestica, Atomsku fiziku, Astrofiziku, Biofiziku, itd. Preduvjet za odabir teme istraživanja je da u okviru Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.) postoji aktivna istraživačka grupa ili laboratorij u okviru kojeg se istraživanje može provesti, i pripadajući mentor (izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili više) spreman preuzeti odgovornost za uspješno izvođenje istraživanja za seminarski rad.
Najveći dio vremena studenti provode u znanstveno-istraživačkom radu čiji ciljevi trebaju biti prilagođeni vremenu koje je na raspolaganju (cca. 205 sati).
Nakon završetka istraživanja, studenti izrađuju seminarski rad u pisanom obliku.
Izrađuje se multimedijska prezentacija i koristeći istu održava usmeno izlaganje o provedenom istraživanju.

OBVEZE STUDENATA:

Provesti znanstveno-istraživački rad pod nadzorom mentora, seminarski rad izraditi u pismenom obliku i usmeno izložiti rad polaznicima i voditeljima seminara koristeći metode multimedijske prezentacije. Obvezno je redovito pohađanje seminara i sudjelovanje u raspravama nakon svakog održanog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ukupna ocjena stječe se temeljem ocjene pisanog seminarskog rada i održane usmene prezentacije rada.
Literatura:
 1. Izvorni znanstveni radovi
 2. Physical Review Letters
  http://prl.aps.org/
 3. E-časopisi sa pristupom preko knjižnice Fizičkog odsjeka PMF-a
  http://www.knjiznica.phy.hr/elektronicki_casopisi.aspx
 4. Physical Review A,B,C,D,E,X
  http://publish.aps.org/
 5. ISI Web of Science
  http://apps.webofknowledge.com
 6. Arhiva znanstvenih radova arxiv.org
  http://arxiv.org/
 7. Hrvatska znanstvena bibliografija
  http://bib.irb.hr/
 8. Google Scholar
  http://scholar.google.hr/
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika čvrstog stanja 2
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Nuklearna fizika 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Nastavni materijali i program aktivnosti

 

Program aktivnosti za ak. godinu 2021./2022.

 

1. Uvodni sastanak: 7. listopada 2021., 16:15

 • Održat će se normalno po rasporedu u F-14

2. Odabir mentora i teme: tijekom listopada

Prije odabira, pažljivo pročitajte prva dva gore priložena dokumenta! Uputite i svoje mentore na njih. Informaciju o temi i mentoru pošaljite emailom na adrese oba nastavnika (jedan email na obje adrese, ne dva emaila! Držite se tog pravila za svu komunikaciju glede kolegija!). Stavite “SSIF - Prijava teme: Naslov” u subject liniju emaila.

3. Izvješće o napretku: 9. prosinca 2021., 16:00 h u F14

Sastanak gdje će svatko ukratko usmeno izložiti temu na kojoj radi, te što se konkretno pokušava napraviti i kojim metodama. To izlaganje treba trajati oko 4-5 minuta, treba biti razumljivo ostalim studentima i treba ga izvesti bez ikakve upotrebe računalnih prezentacija (jednostavna skica ili jednadžba na ploči su dopušteni, ali ne i nužni, ako će se raditi online možete prikazati JEDAN slide). Ako izvješća budu uživo, studenti koji su na međunarodnim razmjenama ne moraju nazočiti nego umjesto toga trebaju svoj napredak opisati u email poruci nastavnicima.

 

4. Krajnji rok za predaju seminarskog rada: 23. siječnja 2022.

Treba predati pismeni dio seminara. Kako on otprilike treba izgledati objašnjeno je na uvodnom predavanju - vidi i materijale gore na ovoj stranici, posebno u arhivi kolegija. Poslati ga kao PDF dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Seminar: Naslov” u subject liniju emaila.

 

5. Krajnji rok za predaju prezentacije: 27. siječnja 2022.

Prezentacije treba prirediti i poslati kao PDF ili PPT dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Prezentacija: Naslov” u subject liniju

 

6. Mini-konferencija s prezentacijama radova:  31. siječnja - 2. veljače 2022., 9-17h

Tri dana  prezentacija  radova u klasičnom formatu znanstvene konferencije. Izlaganja traju 25 minuta plus 5 minuta za diskusiju i predstavljaju ekvivalent usmenom ispitu.

 

7. Znanstveni seminari na brdu: Cijeli semestar!

Dobro ste došli na sve njih i trebate smatrati svojom obavezom unutar ovog kolegija da ih pohodite. Obzirom da će vjerojatno biti uglavnom online, prisustvovanje vam je olakšano!

Popis prijavljenih tema

  Student Naslov Mentor
1 Nora Reinić Zračenje polimerne folije pojedinačnim teškim ionima MeV-skih energija G. Provatas(IRB)
2 Marko Bandalo Rekonstrukcija hamiltonijana i određivanje faznih prijelaza Isingovog modela strojnim učenjem D. Horvatić.
3 Giovanni Ursi Mjerenje vremena poluraspada neparno-neparnih jezgara bogatih protonima M. Uroić (IRB)
4 Paula Vulić Radio-analiza sustava dvaju galaksija sa savijenim mlaznicama u polju COSMOS V. Smolčić
5 Bruno Babić Prostorno strukturiranje svjetlosti pomoću svjetlosnog modulatora i orbitalni angularni moment fotona H. Skenderović (IF)
6 Mateja Batelić Kvantna kriptografija na BB84 postavu M. Stipčević (IRB)
7 Matej Vugrinec Utjecaj kozmološkog širenja na lokalnu fiziku M. Cvitan
8 Karla Ivanković Ispitivanje svojstava LGAD detektora pomoću snopova protona s energijama od 0.5 MeV-a do 2 MeV-a M. Jakšić (IRB)
9 Veronika Pisačić Evolucija heterogenosti kariotipa u tumorskim stanicama N. Pavin
10 Lovre Pavičić Kvark - hadron dualnost G. Duplančić (IRB)
11 Karla Lemac Elektronska gustoća stanja trodimenzionalnog polumetala s invertiranim vrpcama Z. Rukelj
12 Dino Đudarić Stabilnost dvodimenzionalnih perovskita L. Grisanti (IRB)
13 Ivan Đukić Određivanje period-luminozitet relacija varijabilnih zvijezda L. Palaversa (IRB)
14 Petar Sačer Uspostava procesa sinteze monokristala topoloških polumetala WC i ZrTe M. Novak
15 Luka Akšamović Sinteza monokristala magnetskih Weyl polumetala M. Novak
16 Lovro Anto Barišić Spektar elektronskih pobuđenja u dopiranom hexagonalnom borovom nitridu V. Despoja (IF)
17 Tomislav Miškić Akcelerirani lagranžijan i financijske opcije M. Glunčić
18 Antonio Parunov Raspodjela molekularnih motora na rastućoj mikrotubuli M. Glunčić
19 Luka Pasariček Odziv radiofotoluminiscentnih dozimetara u snopu protona M. Majer (IRB)
20 Nino Kovačić Primjena funkcionalne analize u kvantnoj mehanici T. Jurić (IRB)
21 Filip Požar Geometrija baždarnih teorija T. Jurić (IRB)
22 Matija Matijević Monte Carlo replike dubokog virtualnog komptonskog raspršenja K. Kumerički
23 Janko Jurdana Crystal structure prediction I. Lončarić (IRB)
24 Fran Ilčić Twistori u gravitacijskim i baždarnim teorijama I. Smolić
25 Lovro Dulibić Kvazinormalni modovi crnih rupa I. Smolić
26 Ivan Bićanić Optimizacija detektorskog postava za mjerenje nuklearne reakcije 20Ne+4He->12C+12C Monte Carlo simulacijom N. Soić (IRB)