Repozitorij

Samostalni seminar iz istraživanja u fizici

Šifra: 63013
ECTS: 9.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Kokanović - Predavanja
prof. dr. sc. Krešimir Kumerički - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici je stjecanje znanja i vještina u primjeni naprednih eksperimentalnih i/ili teorijskih metoda u fokusiranom rješavanju određenog problema moderne fizike. Studenti bi se trebali uključiti u rad jedne od teorijskih grupa ili eksperimentalnog laboratorija u okruženju Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.), i izraditi seminarski rada s tematikom jednog od aktivnih područja istraživanja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu
3.3. pokazati poznavanje etičkih načela znanstvenih istraživanja;

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija


OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Samostalni seminar iz istraživanja u fizici student će biti sposoban:
1. Primijeniti napredne eksperimentalne i teorijske metode u rješavanju problema moderne fizike;
2. Uključiti se u rad istraživačke grupe;
3. Kritički razmotriti rezultate kako vlastitog tako i tuđeg istraživanja;
4. Predstaviti rezultate vlastitog rada u obliku znanstvenog rada;
5. Primijeniti metode računalne multimedijske prezentacije u usmenom izlaganju rezultata istraživanja;

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija:
Studenti provode znanstveno-istraživački rad iz moderne eksperimentalne ili teorijske fizike, što uključuje Fiziku kondenzirane materije, Nuklearnu fiziku, Fiziku elementarnih čestica, Atomsku fiziku, Astrofiziku, Biofiziku, itd. Preduvjet za odabir teme istraživanja je da u okviru Sjevernog kampusa (Prirodoslovno-matematički fakultet, Institut za fiziku, Institut Ruđer Bošković, itd.) postoji aktivna istraživačka grupa ili laboratorij u okviru kojeg se istraživanje može provesti, i pripadajući mentor (izabran u znanstveno zvanje znanstveni suradnik ili više) spreman preuzeti odgovornost za uspješno izvođenje istraživanja za seminarski rad.
Najveći dio vremena studenti provode u znanstveno-istraživačkom radu čiji ciljevi trebaju biti prilagođeni vremenu koje je na raspolaganju (cca. 205 sati).
Nakon završetka istraživanja, studenti izrađuju seminarski rad u pisanom obliku.
Izrađuje se multimedijska prezentacija i koristeći istu održava usmeno izlaganje o provedenom istraživanju.

OBVEZE STUDENATA:

Provesti znanstveno-istraživački rad pod nadzorom mentora, seminarski rad izraditi u pismenom obliku i usmeno izložiti rad polaznicima i voditeljima seminara koristeći metode multimedijske prezentacije. Obvezno je redovito pohađanje seminara i sudjelovanje u raspravama nakon svakog održanog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ukupna ocjena stječe se temeljem ocjene pisanog seminarskog rada i održane usmene prezentacije rada.
Literatura:
 1. Izvorni znanstveni radovi
 2. Physical Review Letters
  http://prl.aps.org/
 3. E-časopisi sa pristupom preko knjižnice Fizičkog odsjeka PMF-a
  http://www.knjiznica.phy.hr/elektronicki_casopisi.aspx
 4. Physical Review A,B,C,D,E,X
  http://publish.aps.org/
 5. ISI Web of Science
  http://apps.webofknowledge.com
 6. Arhiva znanstvenih radova arxiv.org
  http://arxiv.org/
 7. Hrvatska znanstvena bibliografija
  http://bib.irb.hr/
 8. Google Scholar
  http://scholar.google.hr/
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika čvrstog stanja 2
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
Položen : Nuklearna fizika 2
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Nastavni materijali i program aktivnosti

 

Program aktivnosti za ak. godinu 2021./2022.

 

1. Uvodni sastanak: 7. listopada 2021., 16:15

 • Održat će se normalno po rasporedu u F-14

2. Odabir mentora i teme: tijekom listopada

Prije odabira, pažljivo pročitajte prva dva gore priložena dokumenta! Uputite i svoje mentore na njih. Informaciju o temi i mentoru pošaljite emailom na adrese oba nastavnika (jedan email na obje adrese, ne dva emaila! Držite se tog pravila za svu komunikaciju glede kolegija!). Stavite “SSIF - Prijava teme: Naslov” u subject liniju emaila.

3. Izvješće o napretku: 9. prosinca 2021., 16:00 h u F14

Sastanak gdje će svatko ukratko usmeno izložiti temu na kojoj radi, te što se konkretno pokušava napraviti i kojim metodama. To izlaganje treba trajati oko 4-5 minuta, treba biti razumljivo ostalim studentima i treba ga izvesti bez ikakve upotrebe računalnih prezentacija (jednostavna skica ili jednadžba na ploči su dopušteni, ali ne i nužni, ako će se raditi online možete prikazati JEDAN slide). Ako izvješća budu uživo, studenti koji su na međunarodnim razmjenama ne moraju nazočiti nego umjesto toga trebaju svoj napredak opisati u email poruci nastavnicima.

 

4. Krajnji rok za predaju seminarskog rada: 23. siječnja 2022.

Treba predati pismeni dio seminara. Kako on otprilike treba izgledati objašnjeno je na uvodnom predavanju - vidi i materijale gore na ovoj stranici, posebno u arhivi kolegija. Poslati ga kao PDF dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Seminar: Naslov” u subject liniju emaila.

 

5. Krajnji rok za predaju prezentacije: 27. siječnja 2022.

Prezentacije treba prirediti i poslati kao PDF ili PPT dokument emailom na adrese oba nastavnika. Stavite “SSIF - Prezentacija: Naslov” u subject liniju

 

6. Mini-konferencija s prezentacijama radova:  31. siječnja - 2. veljače 2022., 9-17h

Tri dana  prezentacija  radova u klasičnom formatu znanstvene konferencije. Izlaganja traju 25 minuta plus 5 minuta za diskusiju i predstavljaju ekvivalent usmenom ispitu.

 

7. Znanstveni seminari na brdu: Cijeli semestar!

Dobro ste došli na sve njih i trebate smatrati svojom obavezom unutar ovog kolegija da ih pohodite. Obzirom da će vjerojatno biti uglavnom online, prisustvovanje vam je olakšano!

Popis prijavljenih tema

  Student Naslov Mentor
1 Nora Reinić Zračenje polimerne folije pojedinačnim teškim ionima MeV-skih energija G. Provatas(IRB)
2 Marko Bandalo Rekonstrukcija hamiltonijana i određivanje faznih prijelaza Isingovog modela strojnim učenjem D. Horvatić.
3 Giovanni Ursi Mjerenje vremena poluraspada neparno-neparnih jezgara bogatih protonima M. Uroić (IRB)
4 Paula Vulić Radio-analiza sustava dvaju galaksija sa savijenim mlaznicama u polju COSMOS V. Smolčić
5 Bruno Babić Prostorno strukturiranje svjetlosti pomoću svjetlosnog modulatora i orbitalni angularni moment fotona H. Skenderović (IF)
6 Mateja Batelić Kvantna kriptografija na BB84 postavu M. Stipčević (IRB)
7 Matej Vugrinec Utjecaj kozmološkog širenja na lokalnu fiziku M. Cvitan
8 Karla Ivanković Ispitivanje svojstava LGAD detektora pomoću snopova protona s energijama od 0.5 MeV-a do 2 MeV-a M. Jakšić (IRB)
9 Veronika Pisačić Evolucija heterogenosti kariotipa u tumorskim stanicama N. Pavin
10 Lovre Pavičić Kvark - hadron dualnost G. Duplančić (IRB)
11 Karla Lemac Elektronska gustoća stanja trodimenzionalnog polumetala s invertiranim vrpcama Z. Rukelj
12 Dino Đudarić Stabilnost dvodimenzionalnih perovskita L. Grisanti (IRB)
13 Ivan Đukić Određivanje period-luminozitet relacija varijabilnih zvijezda L. Palaversa (IRB)
14 Petar Sačer Uspostava procesa sinteze monokristala topoloških polumetala WC i ZrTe M. Novak
15 Luka Akšamović Sinteza monokristala magnetskih Weyl polumetala M. Novak
16 Lovro Anto Barišić Spektar elektronskih pobuđenja u dopiranom hexagonalnom borovom nitridu V. Despoja (IF)
17 Tomislav Miškić Akcelerirani lagranžijan i financijske opcije M. Glunčić
18 Antonio Parunov Raspodjela molekularnih motora na rastućoj mikrotubuli M. Glunčić
19 Luka Pasariček Odziv radiofotoluminiscentnih dozimetara u snopu protona M. Majer (IRB)
20 Nino Kovačić Primjena funkcionalne analize u kvantnoj mehanici T. Jurić (IRB)
21 Matija Matijević Monte Carlo replike dubokog virtualnog komptonskog raspršenja K. Kumerički
22 Janko Jurdana Crystal structure prediction I. Lončarić (IRB)
23 Fran Ilčić Twistori u gravitacijskim i baždarnim teorijama I. Smolić
24 Lovro Dulibić Kvazinormalni modovi crnih rupa I. Smolić
25 Ivan Bićanić Optimizacija detektorskog postava za mjerenje nuklearne reakcije 20Ne+4He->12C+12C Monte Carlo simulacijom N. Soić (IRB)