Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Uporaba računala u nastavi

Šifra: 50846
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dalibor Paar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija je unaprijediti informatička znanja budućih nastavnika kako bi samostalno mogli upotrebljavati računala u nastavi te kako bi e-učenje integrirali u nastavni proces. Pri tome će se glavni naglasak dati na Python kao programski alat za uporabu u nastavi.Studenti će razvijati vještine verbalnih i računalnih komunikacija u svrhu razrješavanja kompleksnih zadaća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.4. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i suvremenih nastavnih metoda
1.6. integrirati stručna znanja iz fizike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.5. učinkovito koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju
3. Stvaranje prosudbi
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike u skladu s nastavnim programom
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
5. Sposobnost učenja
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i nastavi fizike

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Uporaba računala u nastavi student će biti sposoban:
1. Primjenjivati suvremene pristupe nastavi uporabom računala;
2. Koristiti programski jezik Python kao programski alat pogodan za uporabu u nastavi;
3. Planirati i izvršavati zadatke kroz grupni rad.
4. Jasno i jezgrovito izlagati probleme i vlastita postignuća.nastave fizike

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Osnovni elementi e-učenja. Organizacijska struktura. Instrukcijski dizajn, organiziranje i vođenje e-učenja.
2. Pretraživanje podataka. Specijalizirane obrazovne tražilice. Repozitoriji obrazovnih sadržaja.
3. Programski jezik Python
4. Mogućnosti uporabe programskog jezika Python u nastavi.
5. Python u nastavi informatike
6. Python u nastavi fizike
7. Elektronsko izdavaštvo: upotreba crteža, animacija, fotografija i videa u izradi obrazovnih sadržaja.
8. Alati za organiziranje i vođenje nastave u virtualnom radnom prostoru.
9. Elektronska provjera i samoprovjera znanja, upitnici, kvizovi.
10. Računalo kao mjerni instrument, on-line prikupljanje i obrada podataka.

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave (minimun 80% rješenosti zadaća i projekata), izrada završnog seminara.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Primarne sastavnica konačne ocjene su: a) zbirna ocjena zadataka i projekata vezanih uz predavanja i e-učenje (u pravilu 10 zadataka i projekata) b)seminar (prezentacijska i sadržajna kvaliteta), c) praktične vještine u svladavanju laboratorijskih zadaća, te suradnja i komunikacija tijekom semestra. Vrednuje se i aktivnost putem Merlin sustava.
Literatura:
  1. Skripta za predavanja
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
Položen : Računala i operacijski sustavi
8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti