REKTOROVA NAGRADA

 

Na ovoj stranici nalazi se popis studenata Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su dobili Rektorovu nagradu. Noviji radovi sadrže poveznice na puni tekst rada.

 

Dobitnici Rektorove nagrade po akademskim godinama:

ak. god. 1994./1995. ak. god. 1995./1996. ak. god. 1996./1997.
ak. god. 1997./1998. ak. god. 1998./1999. ak. god. 1999./2000.
ak. god. 2000./2001. ak. god. 2001./2002. ak. god. 2002./2003.
ak. god. 2003./2004. ak. god. 2004./2005. ak. god. 2005./2006.
ak. god. 2006./2007. ak. god. 2007./2008. ak. god. 2008./2009.
ak. god. 2009./2010. ak. god. 2010./2011. ak. god. 2011./2012.
ak. god. 2012./2013. ak. god. 2013./2014. ak. god. 2014./2015.
ak. god. 2015./2016. ak. god. 2016./2017. ak. god. 2017./2018.
ak. god. 2018./2019. ak. god. 2019./2020. ak. god. 2020./2021.
 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

1.

Ana Marija Bićanić, Luka Cavaliere Lokas, Matija Gašparlin, Marija Horvat, Tonka Hrboka, Eva Jelavić, Matea Radočaj, Barbara Šiiljeg, Dominik Šipek

Women in Physics

 

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

1.

Lovorka Gajović

Potječe li opaženo sinkrotronsko zračenje iz neutralnih područja naše galaksije?

2.

Marta Nikić

Strukturiranje parilena C za primjenu u bioelektronici

3.

Luka Rogić, Lovro Nuić

Utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva

4.

Magdalena Živković

Revitalizacija Turnira mladih fizičara u Hrvatskoj

 

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

1.

Mateja Batelić

Impulsno neuronsko računanje

2.

Luka Cavaliere Lokas, Karlo Delić

Utjecaj kratkodosežnih asimetričnih interakcija na amorfne strukture u dvije dimenzije

3.

Bruno Mladineo, Klara Justić

Primjena materijala baziranih na kvantnim točkama u izradi pametnih staklenika

4. Oskar Stepančić Kristali u pokretu: ugađanje temperature termoodskočnog efekta i dielektrična svojstva sustava tetrabromobenzen - tetraklorobenzen
 

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

1.

Maria Krajačić

Individualna i kolektivna dinamika neurona

2.

Ante Ravlić

Nuklearna supravodljivost

3.

Lovro Vrček

Anizotropija paramagnetskog stanja monokristala (C7H10N3O2)[Co(NCS)4] ⋅ H20

 

AKADEMSKA GODINA 2016./2017.

1.

Lana Kralj

Molekularni dinamičke (MD) simulacije i njihova primjena na kompleks mutanta enzima dipeptidil peptidaze III i Keap1 proteina

2.

Marko Imbrišak

Primjena apriksimacijske metode mnogostrukosti s rubom u nuklearnoj fizici

3.

Željko Rapljenović, Luka Vanjur

Kada molekulski kristali izvode akrobacije - primjer Oksitropijum bromida i Skopolamin metil bromida

4. Dora Klindžić i Mateo Kruljac Efekti egzoplanetarne gravitacije na kolonizaciju čovječanstva i evoluciju života

 

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

1.

Toni Marković

Magnetsko uređenje 3D metaloorganske mreže {[Cu (bpy)3][Mn2 (C2O4)3] H2O}n

2.

Antonio Štrkalj

Metal­izolator prijelaz u jednodimenzionalnom modelu ravnina bakrovog oksida

 

AKADEMSKA GODINA 2014./2015.

1.

Jure Dragović

Magnetsko ponašanje spinskog stakla CrNbO4

2.

Igor Marković

Dinamika domenskih zidova u feromagnetskom grafitu
3. Nikolina Penić (PMF Fizika) i Nives Matijaković (PMF Kemija) Polimerizacija halogenidnih i pseudohalogenidnih kompleksa kadmija(II) s izoniazidom i niazidom

 

AKADEMSKA GODINA 2013./2014.

1.

Dora Polić Utjecaj fluktuacija broja dineinskih motora na oscilaciji jezgre S. pombe
2. Marija Došlić Istraživanje dinamike virova u blizini supravodljivog prijelaza mjerenjem nelinearne radiofrekventne vodljivosti

 

AKADEMSKA GODINA 2012./2013.

1.

Marko Sossich i Petar Pavlović Crvotočine u gravitaciji tipa f(R) i očuvanje slabog energijskog uvjeta

 

AKADEMSKA GODINA 2011./2012.

 

   

 

AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

1.

Tonči Cvitanić i Ivan Sudić

Proučavanje stakla i kristala etanola širokopojasnom nuklearnom magnetskom rezonancijom

 

AKADEMSKA GODINA 2009/2010.

1.

Antonija Oklopčić

Radio galaksije sa široko savinutim repovima detektirane u COSMOS pregledu neba

2. Damjan Pelc, Sanjin Marion i Saša Petrović Dinamika sol-gel prijelaza želatine

 

AKADEMSKA GODINA 2008./2009.

1.

Ana Bonaca Difuzne spektralne vrpce međuzvjezdane tvari : Optički spektar proflavina
2. Marko Grba Kritika standardne interpretacije kvantne teorije

 

AKADEMSKA GODINA 2007./2008.

1.

Dijana Vrbanec

Dinamika koroninih izbačaja : Ovisnost utjecaja aerodinamičkog otpora o masi izbačaja

 

AKADEMSKA GODINA 2006./2007.

1.

Ivica Friščić i Milivoj Plodinec Ramanska spektroskopija hidrogen trititanatnih nanocjevčica sintetiziranih iz različitih TiO2 struktura i istraživanje njihovih faznih prijelaza induciranih visoko-energijskim mljevenjem i porastom temperature

 

AKADEMSKA GODINA 2005./2006.

1.

Ozana Čelan

Disperzija valova i princip linearne superpozicije na primjeru Tonks-Girardeauovog plina

 

AKADEMSKA GODINA 2004./2005.

1.

Vilibor Jelić Detekcija temperaturnog skoka He II reionizacije međugalaktičke materije valnom analizom Ly-? i Ly-ß linija u spektru kvazara PKS 2000-330
2. Senka Pintarić

Primjena coalescence modela za produkciju pentakvarkovskih stanja ?+ i ?u proton-proton sudarima na energiji ?s = 17.3 GeV

 

AKADEMSKA GODINA 2003./2004.

1.

Mihael S. Grbić Ovisnost supravodljivih parametara o debljini filma niobija
2. Ivan Balog i Juraj Szavits-Nossan

Numerička simulacija faznog prijelaza drugog reda u 2D Pottsovom modelu

 

AKADEMSKA GODINA 2002./2003.

1. Vernesa Smolčić Računanje sintetskih Stroemgenovih magnituda iz SDSS spektra
2. Maja Vukadinović i Ana Sobota Pulsna visokotračna natrijeva žarulja

 

AKADEMSKA GODINA 2001./2002.

1. Ana Akrap Termička histereza u niskofrekventnom dielektričnom odzivu sustava s valom gustoće naboja TaS3

 

AKADEMSKA GODINA 2000./2001.

1.

Marko Gaćeša i Ana Bedalov Analiza područja stabilnosti sonoluminescencije

 

AKADEMSKA GODINA 1999./2000.

1. Marko Budimir Mjerna metoda za istovremeno određivanje termostruje, te toplinske i električne vodljivosti kvazijednodimenzionalnih materija

 

AKADEMSKA GODINA 1998./1999.

1. Mario Jurić VOS – nova metoda popratnih mjerenja za inicijalno određivanje staze i identifikaciju asteroida
2. Ivana Kovačević Istraživanje defekata u polikristaličnom siliciju

 

AKADEMSKA GODINA 1997./1998.

1.

Irena Blažinčić i Gordan Bosanac U potrazi za determinizmom
2. Davor Horvatić Primjena simboličkih i numeričkih proračuna u fizici elementarnih čestica

 

AKADEMSKA GODINA 1996./1997.

1. Damir Kovačić i Rajko Topolnjak Dinamika vezanih van der Polovih oscilatora kao model generatora otoakustičkih emisija
2. Andraš Kiš i Domagoj Pavčić

Primjena hijerarhijskih modela na opuštanje u sustavima s valom gustoće spina

3. Davor Horvatić Kvantna mehanika na računalu
4. Predrag Lazić i Marko Velić Strukturni fazni prijelazi za model CuO6 oktaedara
5. Gordan Bosanac Dinamika srca
6. Slobodan Mitrović i Marko Milas Rast i morfologijsko istraživanje kristala ravnotežnog oblika nestehiometrijskog bakar selenida
7. Vedran Rajevac Elektronska spektroskopija plazmonskih pobuđenja u molekuli fulerena

 

AKADEMSKA GODINA 1995./1996.

1.

Ivana Mrkonjić i Danko Radić Kvantnomehanički spektri, spektralne fluktuacije i prijelaz iz regularnosti u kaos za poopćeni limunoliki biljar
2. Marko Kolanović i Damir Pajić Procesi magnetizacije amorfne slitine Fe77.5B22.5
3. Nikola Biliškov, Slaven Garaj, Silvija Gradečak, Neven Grbac i Goran Zgrablić Detekcija ELF/VLF elektromagnetskog zraćenja nastalog prodiranjem meteoroida u Zemljinu atmosferu
4. Ivan-Krešimir Furić Procesi raspada i stvaranja Higgs-ove čestice u standardnom modelu elektroslabog i jakog međudjelovanja
5. Damir Herman Fano-Anderson efekt s dva diskretna nivoa u kontinuumu

 

AKADEMSKA GODINA 1994./1995.

1.

Antonio Šiber i Hrvoje Buljan

Principi kvantne mehanike na primjeru rezonantnog tuneliranja

2. Nils Paar Kompjuterska simulacija regularne i kaotične dinamike robota