Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Strukture podataka i algoritmi

Šifra: 40707
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrej Novak
Izvođači: Predrag Brođanac - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ciljevi predmeta su stjecanje znanja iz strukturiranja podataka i algoritmana u raznim jezicima, s primjenom na C te stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja informatičkih problema.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
2. Primjena znanja i razumijevanja
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmisljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumete
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. Stvaranje prosudbi
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. Komunikacijske sposobnosti
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici, i nastavi fizike
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Strukture podataka i algoritmi student će biti sposoban:
1. pisati rekurzivne algoritme i razumijeti način njihova rada;
2. demonstrirati poznavanje raznih struktura podataka i implementirati ih;
3. odrediti složenost nekog algoritma i uspoređivati efikasnosti pojedinih algoritama;
4. primijeniti razne pristupe programiranju u praksi;
5. odrediti koji tip algoritma najbolje odgovara pojedinom problemu i taj algoritam implementirati.

SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja po tjednima (ukupno 15 tjedana):
1. Uvod i općenito o predmetu
2. Ponavljanje sintakse za određeni programski jezik (C)
3. Apstraktni tipovi podataka, polja, pointeri
4. Zapisi i strukture, procedure
5. Rekurzije
6. Analiza složenosti algoritama
7. Liste i stogovi
8. Stogovi i redovi
9. Stabla i obilasci
10. Binarna stabla
11. Skupovi i rječnici
12. Tablice i relacije
14.,15.Oblikovanje algoritama

Auditorne vježbe prate predavanja prema sadržaju.

OBVEZE STUDENATA:

Obavezan izlazak na dva kolokvija u toku semestra koje treba riješiti bar 50% uz jedan potpuno riješen zadatak te minimum od 70% prisutnosti na nastavi.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom semestra:
1. Dva kolokvija (na svaki se može izaći dva puta, uzima se bolji broj bodova) 50% ocjene
2. Usmeni ispit 50% ocjene
Literatura:
  1. Introduction to Algorithms, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, (Thomas H. Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein)
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička analiza 2
Položen : Osnove programiranja
Položen : Računalni praktikum 2
5. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti