Astronomija i astrofizika

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Astronomija i astrofizika

Šifra: 209406
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vernesa Smolčić
Izvođači: Paula Vulić , mag. phys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Stjecanje temeljnih znanja iz astronomije i astrofizike s uvodom u kozmologiju.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMJEVANJE:
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike;
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava;
1.7. demonstrirati poznavanje i razumijevanje strukture prirodoznanstvenog znanja;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.5. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSPOBNOSTI:
4.1. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama;
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje;
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Astronomija i astrofizika, student će biti sposoban:
1. Navesti i opisati temeljne pojmove sferne i praktične astronomije (koordinatne sustave na nebeskoj sferi, sunčevo i zvjezdano vrijeme, jednadžbu vremena, porijeklo i definiciju vremenskog etalona).
2. Objasniti pojave precesije i nutacije Zemlje, te aberacije svjetlosti.
3. Navesti i obrazložiti temeljna svojstva zvijezda (zračenje i sjaj, efektivnu temepraturu i spektar, masu i polumjer).
4. Pokazati temeljito poznavanje strukture, nastanka i razvoja zvijezda (posebno Sunca).
5. Navesti i opisati konačne stadije razvoja zvijezda (bijele patuljke, neutronske zvijezde i crne rupe).
6. Pokazati temeljito poznavanje termonuklarnih procesa u zvijezdama i porijekla elemenata u svemiru.
7. Opisati našu galaksiju Mliječni Put (s posebnim osvrtom na kinematiku zvijezda i otkriće tamne tvari).
8. Opisati i razlikovati galaksije (spiralne i eliptične) i upoznati Lokalnu grupu galaksija.

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija razrađen po tjednima:
1. Koordinatni sustavi na nebeskoj sferi
2. Sunčevo i zvjezdano vrijeme, jednadžba vremena, vremenski etalon
3. Zemljina gibanja (precesija i nutacije Zemlje, aberacija svjetlosti)
4. Osnovna svojstva zvijezda (sjaj, polumjer)
5. Mase zvijezda i uloga dvojnih zvijezda
6. Spektri zvijezda i efektivna temepratura
7. Jednadžbe unutrašnje strukture
8. Termonuklearni procesi u zvijezdama (porijeklo elemenata) i prijenos zračenja u zvijezdama
9. Razvoj zvijezda (nastanak, razvoj na glavnom nizu i prijelaz u granu crvenih divova)
10. Konačni stadiji razvoj (bijeli patuljci, neutronske zvijezde i crne rupe)
11. Galaksija Mliječni Put (otkriće spiralne strukture i svojstva međuzvjezdane tvari)
12. Kinematika zvijezda i otkriće tamne tvari
13. Galaksije (svojstva i podjela)
14. Lokalna grupa galaksija i velika struktura Svemira (jata i superjata galaksija)
15. Nastanak Svemira (širenje Svemira, pozadinsko zračenje i primordijalna nukleosinteza, teorije i modeli Svemira)

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave. U semestru su 3 kolokvija (nakon bloka predavanja 1-3, 4-10 i 11-15) koji nisu obavezni, ali studentu omogućuju polaganje ispita.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti tokom semestra mogu polagati kolokvije i s uspješno poležena 3 kolokvija biti oslobođeni ispita. Uvjet je da u svakom od 3 kolokvija skupe minimalno 50% bodova.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Elektrodinamika
Položen : Kvantna fizika
7. semestar
Izboni - fizika 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički

9. semestar
Izborni predmet kemije ili fizike - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti