Obavijesti studentima s invaliditetom

Studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita. Kako bi ostvarili svoja prava trebaju ishoditi Preporuku za prilagodbu nastavnog procesa i polaganja ispita u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu koja vrijedi do završetka studija. Zahtjeve mogu podnijeti studenti koji imaju oštećenje senzoričkih funkcija (vid, sluh); specifične teškoće u učenju, oštećenje jezičnih, glasovnih i govornih funkcija; oštećenje živčano-mišićno-koštanih funkcija i funkcija povezanih s pokretom; oštećenje organa i organskih sustava (uključuje sve organske sustave); kronične bolesti; poremećaje u ponašanju i oštećenja mentalnog zdravlja; višestruka oštećenja.

Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su ishodili Preporuku u Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu trebaju se javiti na početku akademske godine koordinatorici za studente s invaliditetom izv. prof. dr. sc. Ingi Urlić na e-mail adresu inga.urlic@biol.pmf.hr kako bi ostvarili svoja prava.

Postupnik za prilagodbu nastavnog procesa (pdf)
Obrazac zahtjeva koji studenti s trajnim poteškoćama podnose prema Sveučilištu (pdf)