Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Geološki hazardi

Šifra: 57287
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Gobo
Izvođači: doc. dr. sc. Katarina Gobo - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Hazard i rizik. Prirodni i tehnološki hazardi. Parametri hazarda. Ranjivost. Prevencija, obrana, ublažavanje, oporavak, gospodarenje. Rekurencija. Važnost sekundarnih hazarda, uključujući socijalno-ekonomske. Humani faktor. Uloga znanstvenika. Navedeni aspekti hazarda razmatraju se kod svake pojedine vrste. Vulkanizam. Lava. Padanje pepela i kršja, piroklastični tokovi, plinovi. Sekundarni hazardi: masena kretanja, lahari, bujice, poplave, požari, promjene hidrografije. Potresi. Procesi. Uloga građe terena. Analiza aktivnosti rasjeda. Sekundarni hazardi: likvefakcija, podzemne vode, masena kretanja, poplave, požari, tsunami. Vrste kartiranja. Masena gibanja. Padanje, puzanje, klizanje i gravitacijsko tečenje sedimenta. Prepoznavanje aktivnosti klizišta. Snijeg i led. Usijedanje. Rijeke. Protoci. Erozija i akumulacija. Kretanje sedimenta. Morfološke promjene. Poplave. Aluvijacija. Padine. Spiranje. Bujice. Vjetar. Deflacija. Prijenos i taloženje pijeska. Prah.Obalni hazardi. Valovi, struje, morske mijene. Klifovi i žala. Erozija i akumulacija. Efekti Oluja. Procesi oko riječnih ušća. Utjecaj globalnih promjena. Procjena utjecaja na okoliš.
Terenski projekt na aktivnim klizištima.
Literatura:
  1. Smith, K.: Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster 3. izd. Routledge, London, 2001.
1. semestar
GEOGDI-ISVU 73 izborni predmeti 1. semestar - Redovni Smjer - Fizička geografija s geoekologijom
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Katarina Gobo:

    Konzultacije po dogovoru.

    Lokacija: 019 GPZ

Obavijesti