PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2022./23. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


Upisi na diplomske studijske programe Geološkog odsjeka

Natječaji za upis u I. godinu diplomskih studija Geologija i Geologija zaštite okoliša objavljuju se svake godine u srpnju, također na stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

Tekst natječaja za aktualnu akademsku godinu, kao i upisne kvote, moguće je pronaći na stranicama Sveučilišta.


PRIJAVE NA DIPLOMSKE STUDIJE GEOLOŠKOG ODSJEKA (AK. GOD. 2022./23.)

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave na diplomske studijske programe primat će se 29. i 30. rujna 2022. godine. Oni studenti koji su završili preddiplomski studij i prikupili svu potrebnu dokumentaciju prijavu u elektroničkom obliku mogu napraviti bilo kada do isteka navedenog roka.

Prijave za razredbeni postupak odvijaju se elektroničkim putem na adresu prijave@geol.pmf.hr, a originalnu dokumentaciju je potrebno i osobno donijeti na fakultet isključivo 29. i 30. rujna (u vremenu 9:00 - 14:00 h) te predati u Ured za studente u zapečaćenoj omotnici. Molimo da pokucate na Ured za studente i pričekate do izlaska djelatnica referade, te da se cijelo vrijeme pridržavate svih propisanih epidemioloških mjera. 

Na zapečaćenu omotnicu potrebno je napisati:
Geološki odsjek
Prijava na diplomski studij Geologija (ili Geologija zaštite okoliša)
Prezime i ime studenta

Nepotpune prijave, kao i isključivo elektroničke prijave uz koje nije predana i originalna dokumentacija u tiskanom obliku, neće se razmatrati.

Rang liste prijavljenih kandidata biti će objavljene najkasnije do 4. listopada 2022. u prijepodnevnim satima, a upisi će se održavati 6. i 7. listopada 2022

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA DIPLOMSKE STUDIJE GEOLOŠKOG ODSJEKA:

(1) dokaz o državljanstvu (preporučljivo iz e-Matičnih knjiga dostupnih preko e-Građani prijavom s AAI identitetom, https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html)

(2) rodni list (preporučljivo iz e-Matičnih knjiga dostupnih preko e-Građani prijavom s AAI identitetom, https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html)

(3) svjedodžba (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diploma (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

(4) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka. Troškovi razredbenog postupka iznose 220 kn (29,20 EUR) i uplaćuju se na IBAN PMF-a (HR5823600001101522208), uz model 00, opis plaćanja "Za razredbeni postupak diplomskog studija" i sljedeći poziv na broj: Geološki odsjek: 604020-107-OIB studenta

(5) prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

(6) za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerena dokumentacija iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta

Uz sve gore navedene dokumente, obavezno se prilaže i ispunjen i vlastoručno potpisan OBRAZAC PRIJAVE, koji se može preuzeti OVDJE

Dokumentacija se šalje na adresu prijave@geol.pmf.hr, u obliku PDF datoteka (te se donosi osobno i u printanom obliku). Dokumente u elektroničkom obliku potrebno je nazvati/numerirati, na sljedeći način:

PRIJAVA_Prezime_Ime (ispunjen, vlastoručno potpisan i skeniran obrazac prijave)

01_drzavljanstvo_Prezime_Ime

02_rodni_list_Prezime_Ime

03_ svjedodzba_Prezime_Ime

04_uplatnica_Prezime_Ime

05_prijepis_ocjena_Prezime_Ime

06_sadrzaj_predmeta_Prezime_Ime (samo za studente koji su preddiplomski/dodiplomski studij završili izvan PMF-a

Dokumenti koji se vlastoručno potpisuju ili ispunjavaju mogu biti skenirani i/ili fotografirani pa pohranjeni u PDF formatu, bitno je da su numerirani kako je navedeno i da su svi podaci jasno vidljivi.

Puni tekst Natječa za upis na diplomske studijske programe Geološkog odsjeka objavljen je na stranicama Sveučilišta u Zagrebu a možete ga pronaći ovdje:

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog studija u ak. god. 2022./23.


UPISI NA DIPLOMSKE STUDIJE NA GEOLOŠKOM ODSJEKU, 6. I 7.10.2022.

Upisi za studente Geološkog odsjeka provest će se 6. i 7. listopada 2022. godine. Upisi će se provoditi u Uredu za studente prema definiranim terminima, uz obavezno pridržavanje važećih epidemioloških mjera. Detaljan raspis termina dolaska pojedinih studenata bit će objavljen nakon izrade rang-liste.

Prije dolaska na upise potrebno je preuzeti slijedeće obrasce te ih ispunjene osobno donijeti na upis:

1. Upisni list (preuzeti obrazac ovisno o studiju: Geologija ILI Geologija zaštite okoliša) – dio ispuniti računalno, zaokruživanja može i vlastoručno

2. Obrazac za upis izbornih predmeta – preuzeti OVDJE, ispuniti računalno

 

Na upis je potrebno donijeti i jednu fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm; molimo zalijepiti na upisni list prije dolaska na fakultet) te potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice. Potvrdu o prebivalištu moguće je preuzeti s portala e-Građani, preko e-Usluge MUP.

Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu 400,00 kn (53,09 EUR) uplatom na IBAN PMF-a HR5823600001101522208, uz model 00, opis plaćanja "Za upis na diplomski studij " i slijedeći poziv na broj: 604070-107-OIB studenta. Na upis je potrebno donijeti potvrdu o uplati.

Pristupnici koji se u definiranom roku ne upišu na studij, gube pravo upisa na diplomski sveučilišni studij, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang-listi sve dok se ne popuni upisna kvota ili ne istekne rok upisa.

 


*** RANG-LISTE ZA UPISE U AK. GODINU 2022./23.***