Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija 1

Šifra: 40778
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: dr. sc. Petra Schneider - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Usvajanje znanja o pravilnoj unutrašnjoj građi minerala i njenoj povezanosti s njihovim vanjskim izgledom, obvladavanje principima simetrije

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih koncepata kemije
1.4. demonstrirati poznavanje važnijih kemijskih zakona i teorija
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. opisati bitne kemijske promjene
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

1. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova o trodimenzionalnoj građi minerala odnosno o kristaliziranoj materiji te principima simetrije.
2. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje mineraloške nomenklature i simbolike.
3. Odrediti simetriju kristalnih poliedara.
4. Prepoznati kristalnu formu.
5. Nacrtati stereografske projekcije.
6. Prepoznati fazu na temelju rendgenograma praha korištenjem baze podataka.

SADRŽAJ PREDMETA:

1. definicija minerala, trodimenzionalna periodična građa, kristalna rešetka, jedinična ćelija, kristalni sustavi
2. morfologija, elementi simetrije kristalnih poliedara, kristalna forma, habitus, zona
3. zakon o stalnosti kutova, sferna projekcija, stereografska projekcija, Wulffova mreža
4. zakon o racionalnom odnosu parametara, označavanje ploha i smjerova na kristalu
5. kristalne klase, Herman-Mauginova simbolika i nazivi klasa, opća forma
6. forme kubičnog sustava prikazane na primjeru tri kristalne klase (holoedrija, tetraedarska i pentagonska hemiedrija)
7. forme u ostalim sustavima, tetragonski (holoedrija) i heksagonski sustav (holoedrija, romboedarska hemiedrija)
8. holoedrije rompskog, monoklinskog i triklinskog sustava, problemi određivanja simetrije
9. definiranje kristalnih struktura, koordinate atoma, elementi simetrije fine strukture
10.-11. Bravaisove rešetke, prostorne grupe, internacionalne kristalografske tabele
12. ovisnost struktura o kemijskim vezama, koordinacijski broj i koordinacijski poliedri, izomorfija, polimorfija
13. kristali mješanci, eksolucija, kristalni defekti
14.-15. difrakcija rendgenskih zraka na kristalima, Braggov zakon, Laueove jednadžbe, princip određivanja dimenzija jedinične ćelije

OBVEZE STUDENATA:

Redovito pohađanje nastave, kolokviji koji uz teoretski dio uključuju i rad s modelima kristala, domaće zadaće

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Pismeni ispit koji temeljen na određivanju simetrije kristalnih poliedara, usmeni ispit, ocjena uključuje i uspjeh na kolokvijima i domaće zadaće
Literatura:
  1. Slovenec, D. (2014): Opća mineralogija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
  2. W. Borchardt-Ott: Crystallography, Springer Verlag, Berlin 1995.
  3. C. Klein: Mineral Science, Wiley, New York, 2002.
  4. W.D. Nesse: Introduction to Mineralogy, Oxford University Press, Oxford, 2000.
  5. H.-R. Wenk, A. Bulakh: Minerals, Their Constitution and Origin, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
5. semestar
Izborni - kemija 2 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti

Nastavni materijali (prezentacije u pdf formatu) dostupni su na

http://geol.pmf.hr/~dtibljas/nastava.htm

Autor: Darko Tibljaš