Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Mineralogija 1

Šifra: 40865
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: dr. sc. Petra Schneider - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova o trodimenzionalnoj građi minerala odnosno o kristaliziranoj materiji te principima simetrije.
2. Demonstrirati poznavanje i razumijevanje mineraloške nomenklature i simbolike.
3. Odrediti simetriju kristalnih poliedara.
4. Prepoznati kristalnu formu.
5. Nacrtati stereografske projekcije.
6. Prepoznati fazu na temelju rendgenograma praha korištenjem baze podataka.

SADRŽAJ PREDMETA:
1. Definicija minerala, trodimenzionalna periodična građa, kristalna rešetka, jedinična ćelija, kristalni sustavi.
2. Morfologija, elementi simetrije kristalnih poliedara, kristalna forma, habitus, zona.
3. Zakon o stalnosti kutova, sferna projekcija, stereografska projekcija, Wulffova mreža.
4. Zakon o racionalnom odnosu parametara, označavanje ploha i smjerova na kristalu.
5. Kristalne klase, Herman-Mauginova simbolika i nazivi klasa, opća forma.
6. Forme kubičnog sustava prikazane na primjeru tri kristalne klase (holoedrija, tetraedarska i pentagonska hemiedrija).
7 Forme u ostalim sustavima, tetragonski (holoedrija) i heksagonski sustav (holoedrija, romboedarska hemiedrija), holoedrije rompskog, monoklinskog i triklinskog sustava,.
8. Problemi određivanja simetrije. Definiranje kristalnih struktura, koordinate atoma, elementi simetrije fine strukture.
9.- 10. Bravaisove rešetke, prostorne grupe, internacionalne kristalografske tabele.
11.-12. Ovisnost kristalne strukture o kemijskim vezama, koordinacijski broj i koordinacijski poliedri, izomorfija, polimorfija.
13. Kristali mješanci, eksolucija, kristalni defekti.
14.-15.Difrakcija rendgenskih zraka na kristalima, Braggov zakon, teorija i osnove primjene metode praha.
Literatura:
  1. Slovenec, D. (2014): Opća mineralogija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb.
    W. Borchardt-Ott: Crystallography, 2. izd., Springer Verlag, Berlin 1995.
  2. Klein, C. (2007): Manual of Mineral Science, 23. izd., Wiley, New York.
    Nesse, W.D. (2000): Introduction to Mineralogy, Oxford University Press, Oxford.
    Wenk, H.-R. , Bulakh, A. (2004): Minerals: their constitution and origin, Cambridge University Press, Cambridge.
5. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

7. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

9. semestar
Izborni predmeti kemija - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti