PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


POVJERENSTVO ZA NASTAVU GEOLOŠKOG ODSJEKA

Od akademske godine 2021./22. i stupanjem na snagu novog Pravilnika Geološkog odsjeka, s radom je započelo Povjerenstvo za nastavu Geološkog odsjeka (PZN GO). Nadležnosti i dužnosti Povjerenstva definirane su Člankom 17. Pravilnika.

 

Administrativnu podršku radu Povjerenstva za nastavu GO pruža Ured za studente Geološkog odsjeka.

E-mail adresa Povjerenstva za nastavu: nastava-go@geol.pmf.hr

Predsjednica PZN GO u ak. god. 2023./24. i 2024./25.: izv. prof. dr. sc. Hana Fajković

 

Članak 17.

Povjerenstvo za nastavu

(1) Povjerenstvo za nastavu je savjetodavno tijelo Vijeća odsjeka s nepamim brojem članova kojeg čine zamjenik pročelnika, koji je ujedno i predsjednik povjerenstva, pomoćnik pročelnika za nastavu te studentski voditelji za studijske programe Geološkog odsjeka, ECTS koordinator i predstavnik studenata iz redova studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.

(2) U radu povjerenstva bez prava glasa po potrebi mogu sudjelovati i voditelj Ureda za studente te ISVU koordinator.

(3) Odluke Povjerenstvo donosi natpolovičnom većinom glasova.

(4) Povjerenstvo za nastavu počinje s radom s prvim danom nove akademske godine.

(5) Povjerenstvo za nastavu:

  • priprema izvedbeni plan nastave i Red predavanja na Odsjeku,
  • prati izvršenje nastavnog procesa tijekom akademske godine i predlaže po potrebi zamjenska rješenja,
  • razmatra i predlaže poboljšanja nastavnog procesa,
  • predlaže Vijeću odsjeka nove studijske programe, kao i izmjene i dopune postojećih,
  • predlaže Vijeću odsjeka prikupljene teme završnih i diplomskih radova, njihove mentore i povjerenstva za diplomske ispite,
  • vodi brigu o kvaliteti nastave na Geološkom odsjeku,
  • priprema, provodi i analizira evaluaciju kvalitete nastave na Geološkom odsjeku, a posebno studentske ankete,
  • analizira rezultate razredbenog postupka i uspješnosti studiranja na studijima koje izvodi Geološki odsjek,
  • razmatra i rješava studentske zamolbe koje u ime Povjerenstva potpisuje presjednik Povjerenstva za nastavu, te upućuje na odobravanje pročelniku odsjeka,
  • razmatra priznavanja studentskih postignuća u postupcima prijelaza, međunarodne i horizontalne mobilnosti na temelju mišljenja ECTS koordinatora.

(6) Povjerenstvo za nastavu obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Sjednice saziva predsjednik Povjerenstva za nastavu, a održavaju se najmanje jednom mjesečno, po potrebi i češće. Termin održavanja sjednice je u pravilu tjedan dana prije sjednice Vijeća.

(7) Povjerenstvo za nastavu može pravovaljana raspravljati kada je na sjednici nazočna većina članova Povjerenstva.

(8) Povjerenstvo za nastavu izrađuje godišnji plan aktivnosti. Na početku akademske godine predsjednik Povjerenstva podnosi izvještaj Vijeću odsjeka. Izvještaj sadrži informacije o provedenim postupcima evaluacije kvalitete nastave, rezultatima razredbenog postupka i uspješnosti studenata u prethodnoj akademskoj godini, kao i plan aktivnosti u novoj akademskoj godini.

(9) Administrativnu podršku Povjerenstvu za nastavu osigurava Ured za studente.

(10) Član Povjerenstva za nastavu može biti razrješen na vlastiti zahtjev, ili na prijedlog Odsječkog kolegija u širem sastavu. Odluku o razrješenju donosi Vijeće odsjeka. Na upražnjeno mjesto člana Povjerenstva za nastavu imenuje se novi član do isteka mandata Povjerenstva.

(11) Povjerenstvo za nastavu prijedloge upućuje Vijeću Odsjeka putem Odsječkog kolegija.


Obavijesti