REKTOROVA NAGRADA

 

Na ovoj stranici nalazi se popis studenata Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su dobili Rektorovu nagradu. Noviji radovi sadrže poveznice na puni tekst rada.

 

Dobitnici Rektorove nagrade po akademskim godinama:

  ak. god. 2022./2023. ak. god. 2021./2022.
ak. god. 2020./2021. ak. god. 2019./2020. ak. god. 2018./2019.
ak. god. 2017./2018. ak. god. 2016./2017. ak. god. 2015./2016.
ak. god. 2014./2015. ak. god. 2013./2014. ak. god. 2012./2013.
ak. god. 2011./2012. ak. god. 2010./2011. ak. god. 2009./2010.
ak. god. 2008./2009. ak. god. 2007./2008. ak. god. 2006./2007.
ak. god. 2005./2006. ak. god. 2004./2005. ak. god. 2003./2004.
ak. god. 2002./2003. ak. god. 2001./2002. ak. god. 2000./2001.
ak. god. 1999./2000. ak. god. 1998./1999. ak. god. 1997./1998.
ak. god. 1996./1997. ak. god. 1995./1996. ak. god. 1994./1995.

 

Na ovoj stranici nalazi se popis studenata Fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta koji su dobili Rektorovu nagradu. Noviji radovi sadrže poveznice na puni tekst rada.

 

Dobitnici Rektorove nagrade po akademskim godinama:

 

AKADEMSKA GODINA 2022./2023.

1.

Marko Husar

Mjerenje utjecaja atmosferskih uvjeta na tok miona samoizrađenim koincidencijskim detektorom kozmičkih zraka

 

AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

1.

Filip Bilandžija

Utjecaj izbora razreda u histogramu na signifikantnost signala

2.

Noah Somun

Detekcija elektron-fonon vezanja u stroncijevom titanatu u dalekom infracrvenom području

3.

Noa Vidović

Mjerenje nuklearnih reakcija sa snopom 9Be na meti 9Be

4.

Eva Jelavić, Luka Cavaliere Lokas, Matej Kovačević, Iskra Hrnčić, Vinko Dragušica, Tonka Hrboka, Matija Uremović, Ian Juraj Štulić

Feasyka – Physics Made Fun projekt popularizacije prirodoslovnih znanosti među učenicima i studentima

5.

Marin Belamarić, Bruna Brozović, Patricija Dovijanić, Eleonora Đaković, Ivan Glogar, Lovro Horvat, Matej Ivaniček, Petar Prenc, Matko Šimić, Paula Žitković (PMF), David Glavaš, Karlo Grgičin, Ana Marić, Lucija Markotić, Ema Nekić, Tvrtko Puškarić i Ana Vinković (FER)

RADDAR radionice iz matematike i programiranja za učenike osnovnih škola

 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

1.

Ana Marija Bićanić, Luka Cavaliere Lokas, Matija Gašparlin, Marija Horvat, Tonka Hrboka, Eva Jelavić, Matea Radočaj, Barbara Šiiljeg, Dominik Šipek

Women in Physics

 

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

1.

Lovorka Gajović

Potječe li opaženo sinkrotronsko zračenje iz neutralnih područja naše galaksije?

2.

Marta Nikić

Strukturiranje parilena C za primjenu u bioelektronici

3.

Luka Rogić, Lovro Nuić

Utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva

4.

Magdalena Živković

Revitalizacija Turnira mladih fizičara u Hrvatskoj

 

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

1.

Mateja Batelić

Impulsno neuronsko računanje

2.

Luka Cavaliere Lokas, Karlo Delić

Utjecaj kratkodosežnih asimetričnih interakcija na amorfne strukture u dvije dimenzije

3.

Bruno Mladineo, Klara Justić

Primjena materijala baziranih na kvantnim točkama u izradi pametnih staklenika

4. Oskar Stepančić Kristali u pokretu: ugađanje temperature termoodskočnog efekta i dielektrična svojstva sustava tetrabromobenzen - tetraklorobenzen
 

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

1.

Maria Krajačić

Individualna i kolektivna dinamika neurona

2.

Ante Ravlić

Nuklearna supravodljivost

3.

Lovro Vrček

Anizotropija paramagnetskog stanja monokristala (C7H10N3O2)[Co(NCS)4] ⋅ H20

 

AKADEMSKA GODINA 2016./2017.

1.

Lana Kralj

Molekularni dinamičke (MD) simulacije i njihova primjena na kompleks mutanta enzima dipeptidil peptidaze III i Keap1 proteina

2.

Marko Imbrišak

Primjena apriksimacijske metode mnogostrukosti s rubom u nuklearnoj fizici

3.

Željko Rapljenović, Luka Vanjur

Kada molekulski kristali izvode akrobacije - primjer Oksitropijum bromida i Skopolamin metil bromida

4. Dora Klindžić i Mateo Kruljac Efekti egzoplanetarne gravitacije na kolonizaciju čovječanstva i evoluciju života

 

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

1.

Toni Marković

Magnetsko uređenje 3D metaloorganske mreže {[Cu (bpy)3][Mn2 (C2O4)3] H2O}n

2.

Antonio Štrkalj

Metal­izolator prijelaz u jednodimenzionalnom modelu ravnina bakrovog oksida

 

AKADEMSKA GODINA 2014./2015.

1.

Jure Dragović

Magnetsko ponašanje spinskog stakla CrNbO4

2.

Igor Marković

Dinamika domenskih zidova u feromagnetskom grafitu
3. Nikolina Penić (PMF Fizika) i Nives Matijaković (PMF Kemija) Polimerizacija halogenidnih i pseudohalogenidnih kompleksa kadmija(II) s izoniazidom i niazidom

 

AKADEMSKA GODINA 2013./2014.

1.

Dora Polić Utjecaj fluktuacija broja dineinskih motora na oscilaciji jezgre S. pombe
2. Marija Došlić Istraživanje dinamike virova u blizini supravodljivog prijelaza mjerenjem nelinearne radiofrekventne vodljivosti

 

AKADEMSKA GODINA 2012./2013.

1.

Marko Sossich i Petar Pavlović Crvotočine u gravitaciji tipa f(R) i očuvanje slabog energijskog uvjeta

 

AKADEMSKA GODINA 2011./2012.

 

   

 

AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

1.

Tonči Cvitanić i Ivan Sudić

Proučavanje stakla i kristala etanola širokopojasnom nuklearnom magnetskom rezonancijom

 

AKADEMSKA GODINA 2009/2010.

1.

Antonija Oklopčić

Radio galaksije sa široko savinutim repovima detektirane u COSMOS pregledu neba

2. Damjan Pelc, Sanjin Marion i Saša Petrović Dinamika sol-gel prijelaza želatine

 

AKADEMSKA GODINA 2008./2009.

1.

Ana Bonaca Difuzne spektralne vrpce međuzvjezdane tvari : Optički spektar proflavina
2. Marko Grba Kritika standardne interpretacije kvantne teorije

 

AKADEMSKA GODINA 2007./2008.

1.

Dijana Vrbanec

Dinamika koroninih izbačaja : Ovisnost utjecaja aerodinamičkog otpora o masi izbačaja

 

AKADEMSKA GODINA 2006./2007.

1.

Ivica Friščić i Milivoj Plodinec Ramanska spektroskopija hidrogen trititanatnih nanocjevčica sintetiziranih iz različitih TiO2 struktura i istraživanje njihovih faznih prijelaza induciranih visoko-energijskim mljevenjem i porastom temperature

 

AKADEMSKA GODINA 2005./2006.

1.

Ozana Čelan

Disperzija valova i princip linearne superpozicije na primjeru Tonks-Girardeauovog plina

 

AKADEMSKA GODINA 2004./2005.

1.

Vilibor Jelić Detekcija temperaturnog skoka He II reionizacije međugalaktičke materije valnom analizom Ly-? i Ly-ß linija u spektru kvazara PKS 2000-330
2. Senka Pintarić

Primjena coalescence modela za produkciju pentakvarkovskih stanja ?+ i ?u proton-proton sudarima na energiji ?s = 17.3 GeV

 

AKADEMSKA GODINA 2003./2004.

1.

Mihael S. Grbić Ovisnost supravodljivih parametara o debljini filma niobija
2. Ivan Balog i Juraj Szavits-Nossan

Numerička simulacija faznog prijelaza drugog reda u 2D Pottsovom modelu

 

AKADEMSKA GODINA 2002./2003.

1. Vernesa Smolčić Računanje sintetskih Stroemgenovih magnituda iz SDSS spektra
2. Maja Vukadinović i Ana Sobota Pulsna visokotračna natrijeva žarulja

 

AKADEMSKA GODINA 2001./2002.

1. Ana Akrap Termička histereza u niskofrekventnom dielektričnom odzivu sustava s valom gustoće naboja TaS3

 

AKADEMSKA GODINA 2000./2001.

1.

Marko Gaćeša i Ana Bedalov Analiza područja stabilnosti sonoluminescencije

 

AKADEMSKA GODINA 1999./2000.

1. Marko Budimir Mjerna metoda za istovremeno određivanje termostruje, te toplinske i električne vodljivosti kvazijednodimenzionalnih materija

 

AKADEMSKA GODINA 1998./1999.

1. Mario Jurić VOS – nova metoda popratnih mjerenja za inicijalno određivanje staze i identifikaciju asteroida
2. Ivana Kovačević Istraživanje defekata u polikristaličnom siliciju

 

AKADEMSKA GODINA 1997./1998.

1.

Irena Blažinčić i Gordan Bosanac U potrazi za determinizmom
2. Davor Horvatić Primjena simboličkih i numeričkih proračuna u fizici elementarnih čestica

 

AKADEMSKA GODINA 1996./1997.

1. Damir Kovačić i Rajko Topolnjak Dinamika vezanih van der Polovih oscilatora kao model generatora otoakustičkih emisija
2. Andraš Kiš i Domagoj Pavčić

Primjena hijerarhijskih modela na opuštanje u sustavima s valom gustoće spina

3. Davor Horvatić Kvantna mehanika na računalu
4. Predrag Lazić i Marko Velić Strukturni fazni prijelazi za model CuO6 oktaedara
5. Gordan Bosanac Dinamika srca
6. Slobodan Mitrović i Marko Milas Rast i morfologijsko istraživanje kristala ravnotežnog oblika nestehiometrijskog bakar selenida
7. Vedran Rajevac Elektronska spektroskopija plazmonskih pobuđenja u molekuli fulerena

 

AKADEMSKA GODINA 1995./1996.

1.

Ivana Mrkonjić i Danko Radić Kvantnomehanički spektri, spektralne fluktuacije i prijelaz iz regularnosti u kaos za poopćeni limunoliki biljar
2. Marko Kolanović i Damir Pajić Procesi magnetizacije amorfne slitine Fe77.5B22.5
3. Nikola Biliškov, Slaven Garaj, Silvija Gradečak, Neven Grbac i Goran Zgrablić Detekcija ELF/VLF elektromagnetskog zraćenja nastalog prodiranjem meteoroida u Zemljinu atmosferu
4. Ivan-Krešimir Furić Procesi raspada i stvaranja Higgs-ove čestice u standardnom modelu elektroslabog i jakog međudjelovanja
5. Damir Herman Fano-Anderson efekt s dva diskretna nivoa u kontinuumu

 

AKADEMSKA GODINA 1994./1995.

1.

Antonio Šiber i Hrvoje Buljan

Principi kvantne mehanike na primjeru rezonantnog tuneliranja

2. Nils Paar Kompjuterska simulacija regularne i kaotične dinamike robota
 

AKADEMSKA GODINA 2021./2022.

1.

Filip Bilandžija

Utjecaj izbora razreda u histogramu na signifikantnost signala

2.

Noah Somun

Detekcija elektron-fonon vezanja u stroncijevom titanatu u dalekom infracrvenom području

3.

Noa Vidović

Mjerenje nuklearnih reakcija sa snopom 9Be na meti 9Be

4.

Eva Jelavić, Luka Cavaliere Lokas, Matej Kovačević, Iskra Hrnčić, Vinko Dragušica, Tonka Hrboka, Matija Uremović, Ian Juraj Štulić

Feasyka – Physics Made Fun projekt popularizacije prirodoslovnih znanosti među učenicima i studentima

5.

Marin Belamarić, Bruna Brozović, Patricija Dovijanić, Eleonora Đaković, Ivan Glogar, Lovro Horvat, Matej Ivaniček, Petar Prenc, Matko Šimić, Paula Žitković (PMF), David Glavaš, Karlo Grgičin, Ana Marić, Lucija Markotić, Ema Nekić, Tvrtko Puškarić i Ana Vinković (FER)

RADDAR radionice iz matematike i programiranja za učenike osnovnih škola

 

AKADEMSKA GODINA 2020./2021.

1.

Ana Marija Bićanić, Luka Cavaliere Lokas, Matija Gašparlin, Marija Horvat, Tonka Hrboka, Eva Jelavić, Matea Radočaj, Barbara Šiiljeg, Dominik Šipek

Women in Physics

 

AKADEMSKA GODINA 2019./2020.

1.

Lovorka Gajović

Potječe li opaženo sinkrotronsko zračenje iz neutralnih područja naše galaksije?

2.

Marta Nikić

Strukturiranje parilena C za primjenu u bioelektronici

3.

Luka Rogić, Lovro Nuić

Utjecaj optimizacije staničnih oblika na dvočestični model rasta epitelnih tkiva

4.

Magdalena Živković

Revitalizacija Turnira mladih fizičara u Hrvatskoj

 

AKADEMSKA GODINA 2018./2019.

1.

Mateja Batelić

Impulsno neuronsko računanje

2.

Luka Cavaliere Lokas, Karlo Delić

Utjecaj kratkodosežnih asimetričnih interakcija na amorfne strukture u dvije dimenzije

3.

Bruno Mladineo, Klara Justić

Primjena materijala baziranih na kvantnim točkama u izradi pametnih staklenika

4. Oskar Stepančić Kristali u pokretu: ugađanje temperature termoodskočnog efekta i dielektrična svojstva sustava tetrabromobenzen - tetraklorobenzen
 

AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

1.

Maria Krajačić

Individualna i kolektivna dinamika neurona

2.

Ante Ravlić

Nuklearna supravodljivost

3.

Lovro Vrček

Anizotropija paramagnetskog stanja monokristala (C7H10N3O2)[Co(NCS)4] ⋅ H20

 

AKADEMSKA GODINA 2016./2017.

1.

Lana Kralj

Molekularni dinamičke (MD) simulacije i njihova primjena na kompleks mutanta enzima dipeptidil peptidaze III i Keap1 proteina

2.

Marko Imbrišak

Primjena apriksimacijske metode mnogostrukosti s rubom u nuklearnoj fizici

3.

Željko Rapljenović, Luka Vanjur

Kada molekulski kristali izvode akrobacije - primjer Oksitropijum bromida i Skopolamin metil bromida

4. Dora Klindžić i Mateo Kruljac Efekti egzoplanetarne gravitacije na kolonizaciju čovječanstva i evoluciju života

 

AKADEMSKA GODINA 2015./2016.

1.

Toni Marković

Magnetsko uređenje 3D metaloorganske mreže {[Cu (bpy)3][Mn2 (C2O4)3] H2O}n

2.

Antonio Štrkalj

Metal­izolator prijelaz u jednodimenzionalnom modelu ravnina bakrovog oksida

 

AKADEMSKA GODINA 2014./2015.

1.

Jure Dragović

Magnetsko ponašanje spinskog stakla CrNbO4

2.

Igor Marković

Dinamika domenskih zidova u feromagnetskom grafitu
3. Nikolina Penić (PMF Fizika) i Nives Matijaković (PMF Kemija) Polimerizacija halogenidnih i pseudohalogenidnih kompleksa kadmija(II) s izoniazidom i niazidom

 

AKADEMSKA GODINA 2013./2014.

1.

Dora Polić Utjecaj fluktuacija broja dineinskih motora na oscilaciji jezgre S. pombe
2. Marija Došlić Istraživanje dinamike virova u blizini supravodljivog prijelaza mjerenjem nelinearne radiofrekventne vodljivosti

 

AKADEMSKA GODINA 2012./2013.

1.

Marko Sossich i Petar Pavlović Crvotočine u gravitaciji tipa f(R) i očuvanje slabog energijskog uvjeta

 

AKADEMSKA GODINA 2011./2012.

 

   

 

AKADEMSKA GODINA 2010./2011.

1.

Tonči Cvitanić i Ivan Sudić

Proučavanje stakla i kristala etanola širokopojasnom nuklearnom magnetskom rezonancijom

 

AKADEMSKA GODINA 2009/2010.

1.

Antonija Oklopčić

Radio galaksije sa široko savinutim repovima detektirane u COSMOS pregledu neba

2. Damjan Pelc, Sanjin Marion i Saša Petrović Dinamika sol-gel prijelaza želatine

 

AKADEMSKA GODINA 2008./2009.

1.

Ana Bonaca Difuzne spektralne vrpce međuzvjezdane tvari : Optički spektar proflavina
2. Marko Grba Kritika standardne interpretacije kvantne teorije

 

AKADEMSKA GODINA 2007./2008.

1.

Dijana Vrbanec

Dinamika koroninih izbačaja : Ovisnost utjecaja aerodinamičkog otpora o masi izbačaja

 

AKADEMSKA GODINA 2006./2007.

1.

Ivica Friščić i Milivoj Plodinec Ramanska spektroskopija hidrogen trititanatnih nanocjevčica sintetiziranih iz različitih TiO2 struktura i istraživanje njihovih faznih prijelaza induciranih visoko-energijskim mljevenjem i porastom temperature

 

AKADEMSKA GODINA 2005./2006.

1.

Ozana Čelan

Disperzija valova i princip linearne superpozicije na primjeru Tonks-Girardeauovog plina

 

AKADEMSKA GODINA 2004./2005.

1.

Vilibor Jelić Detekcija temperaturnog skoka He II reionizacije međugalaktičke materije valnom analizom Ly-? i Ly-ß linija u spektru kvazara PKS 2000-330
2. Senka Pintarić

Primjena coalescence modela za produkciju pentakvarkovskih stanja ?+ i ?u proton-proton sudarima na energiji ?s = 17.3 GeV

 

AKADEMSKA GODINA 2003./2004.

1.

Mihael S. Grbić Ovisnost supravodljivih parametara o debljini filma niobija
2. Ivan Balog i Juraj Szavits-Nossan

Numerička simulacija faznog prijelaza drugog reda u 2D Pottsovom modelu

 

AKADEMSKA GODINA 2002./2003.

1. Vernesa Smolčić Računanje sintetskih Stroemgenovih magnituda iz SDSS spektra
2. Maja Vukadinović i Ana Sobota Pulsna visokotračna natrijeva žarulja

 

AKADEMSKA GODINA 2001./2002.

1. Ana Akrap Termička histereza u niskofrekventnom dielektričnom odzivu sustava s valom gustoće naboja TaS3

 

AKADEMSKA GODINA 2000./2001.

1.

Marko Gaćeša i Ana Bedalov Analiza područja stabilnosti sonoluminescencije

 

AKADEMSKA GODINA 1999./2000.

1. Marko Budimir Mjerna metoda za istovremeno određivanje termostruje, te toplinske i električne vodljivosti kvazijednodimenzionalnih materija

 

AKADEMSKA GODINA 1998./1999.

1. Mario Jurić VOS – nova metoda popratnih mjerenja za inicijalno određivanje staze i identifikaciju asteroida
2. Ivana Kovačević Istraživanje defekata u polikristaličnom siliciju

 

AKADEMSKA GODINA 1997./1998.

1.

Irena Blažinčić i Gordan Bosanac U potrazi za determinizmom
2. Davor Horvatić Primjena simboličkih i numeričkih proračuna u fizici elementarnih čestica

 

AKADEMSKA GODINA 1996./1997.

1. Damir Kovačić i Rajko Topolnjak Dinamika vezanih van der Polovih oscilatora kao model generatora otoakustičkih emisija
2. Andraš Kiš i Domagoj Pavčić

Primjena hijerarhijskih modela na opuštanje u sustavima s valom gustoće spina

3. Davor Horvatić Kvantna mehanika na računalu
4. Predrag Lazić i Marko Velić Strukturni fazni prijelazi za model CuO6 oktaedara
5. Gordan Bosanac Dinamika srca
6. Slobodan Mitrović i Marko Milas Rast i morfologijsko istraživanje kristala ravnotežnog oblika nestehiometrijskog bakar selenida
7. Vedran Rajevac Elektronska spektroskopija plazmonskih pobuđenja u molekuli fulerena

 

AKADEMSKA GODINA 1995./1996.

1.

Ivana Mrkonjić i Danko Radić Kvantnomehanički spektri, spektralne fluktuacije i prijelaz iz regularnosti u kaos za poopćeni limunoliki biljar
2. Marko Kolanović i Damir Pajić Procesi magnetizacije amorfne slitine Fe77.5B22.5
3. Nikola Biliškov, Slaven Garaj, Silvija Gradečak, Neven Grbac i Goran Zgrablić Detekcija ELF/VLF elektromagnetskog zraćenja nastalog prodiranjem meteoroida u Zemljinu atmosferu
4. Ivan-Krešimir Furić Procesi raspada i stvaranja Higgs-ove čestice u standardnom modelu elektroslabog i jakog međudjelovanja
5. Damir Herman Fano-Anderson efekt s dva diskretna nivoa u kontinuumu

 

AKADEMSKA GODINA 1994./1995.

1.

Antonio Šiber i Hrvoje Buljan

Principi kvantne mehanike na primjeru rezonantnog tuneliranja

2. Nils Paar Kompjuterska simulacija regularne i kaotične dinamike robota