Repozitorij

Diplomski radovi

I. Teme za diplomski 

 

Vijeće Fizičkog odsjeka odobrilo je sljedeće teme diplomskih radova koje se mogu birati u
2024. godini: TEME

Vijeće Fizičkog odsjeka nije odgovorno za jezične pogreške u naslovima tema i sažecima.

Postupak prijave teme je sljedeći:

  1. Nakon razgovara studenta s potencijalnim voditeljem oko teme diplomskog rada, voditelj (ili suvoditelj ako je imenovan) ispunjava Obrazac za prijavu diplomskog rada sa svim traženim podacima te nakon toga isprintanu molbu student dostavlja u Ured za studente. (Molba->Diplomski)

  2. Prijavu diplomskog rada razmatra Odbor za nastavu Fizičkog odsjeka te po odobrenju imenuje povjerenstvo za diplomski ispit.


Napomene

  • Diplomski rad mora imati sadržaj koji se nadovezuje na gradivo pohađanog studijskog smjera i takav opseg da se rad može završiti unutar 3 mjeseca, uz pretpostavku da student za to vrijeme kontinuirano radi isključivo diplomski rad.
  • Po završetku pisanja diplomskog rada student ga predaje voditelju i suvoditelju, ako je imenovan, koji u roku od 30 dana pregledavaju rad te ga prihvaćaju ili vraćaju na doradu.
  • Rad vraćen na doradu student nakon dorade predaje voditelju i suvoditelju, ako je imenovan, koji u roku od 30 dana pregledavaju rad te ga prihvaćaju ili ponovno vraćaju na doradu.
  • Student je dužan poslati finalnu verziju diplomskog rada svim članovima Povjerenstva za diplomski ispit najmanje 15 dana prije izlaska na diplomski ispit.
  • Student ima pravo izaći na diplomski ispit unutar godine od redovitog roka za upis kolegija diplomski rad, u protivnom podliježe obvezi ponovnog odabira teme i voditelja te ponavljanja upisa kolegija diplomski rad.

 

II. Upute za pisanje diplomskog rada

UPUTE za pisanje diplomskog rada:

UPUTE za pisanje diplomskog rada na engleskom jeziku:

III. Ostalo

Arhiva diplomskih i drugih ocjenskih radova

POSTUPAK ZA PRIJAVU POVJERENSTVA I DATUMA OBRANE DIPLOMSKOG RADA NA FIZIČKOM ODSJEKU

IV. Teme (stare)

Arhiva starih tema iz 2016 je OVDJE

Arhiva starih tema iz 2015 je OVDJE

Arhiva starih tema iz 2013 je OVDJE