Zavod za teorijsku fiziku čestica i polja

 

Predstojnik zavoda: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan

 

Zamjenik predstojnika zavoda: izv. prof. dr. sc. Ivica Smolić

Teme istraživanja

1. Gravitacije i crne rupe

Općenito istraživanje efekata koji narušavaju paritet u gravitaciji proučavajući holografiju, anomalije, entropiju, crne rupe. Fokus je na prirodnim kandidatima za gravitacijske interakcije koje narušavaju paritet - Chern-Simonsove članove, kako čiste gravitacijske tako miješane baždarno gravitacijske - koristeći modele s dodatnim dimenzijama npr. Modele inspirirane teorijom struna. Očekivani rezultat je bitan pomak u razumijevanju posljedica gravitacijskih interakcija koje narušavaju paritet, ne samo vezano uz CP narušenje, nego i za druge efekte, npr. korekcije u entropiji crnih rupa.

Također, istraživanje općenitih svojstava klasičnog skalarnog i elektromagnetskog polja u zakrivljenom prostorvremenu: pitanje nasljeđivanja simetrija te interakcije ovih polja s crnim rupama.

 

2. Fenomenologija elementarnih čestica i polja 

Cilj ovih istraživanja je proučavanje fundamentalne jake sile, opisane teorijom kvantne kromodinamike (QCD), te fizikalnih procesa na ubrzivačima hadrona, uključujući moguću elektroslabu produkciju dosad još neviđenih čestica na velikom hadronskom sudarivaču (LHC). Pritom, istražujemo modele nove fizike u kojima su takve nove čestice uvedene u nastojanju da se objasne male mase neutrina te primjećena količina tamne tvari u svemiru. Da bi ostvarili ove ciljeve, proučavamo specifične hadronske procese, kako u režimu velikih energija gdje je jaka sila dovoljno slaba za pristup računom smetnje, tako i u režimu u kojem se ističu neperturbativne značajke QCD-a, poput zatočenja i kiralne simetrije. Žarište je na procesima koji se mjere na nizu eksperimentalnih postrojenja što omogućuje blizak kontakt sa stvarnošču i neposrednu provjeru naših rezultata i ideja.