Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Didaktika

Šifra: 50854
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Ovladavati spektrom znanja nužnih za uspješnu organizaciju, realizaciju i (samo) evaluaciju nastave i stjecati sposobnosti za praktičnu primjenu tih znanja i cjeloživotno učenje

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.10. integrirati stručna znanja iz fizike i informatike sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA
2.9. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i suvremene nastave informatike
2.11. primjenjivati efikasne i primjerene metode praćenja i vrednovanja rada i napredovanja učenika
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i informatike u skladu s nastavnim programom
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

* Znanje i razumijevanje relevantnih sastavnica predmetnog kurikuluma i njegovog razvoja u kontekstu školskog i nacionalnog kurikuluma
* Kompetencije u primjeni različitih strategija učenja i poučavanja
* Sposobnost planiranja, kreiranja i primjene različitih strategija za praćenje i vrednovanje procesa i ishoda učenja
* Kompetencije vezane uz ostvarivanje odgojne uloge nastavnika - razrednika u osnovnoj i srednjoj školi

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Uvod u didaktiku - razvoj didaktičke misli (2)
2. Definicija, predmet i zadaci didaktike (2)
3. Temeljni pojmovi - odgoj, obrazovanje, nastava; sustav odgoja i obrazovanja u RH (2)
4. Sadržaji odgoja i obrazovanja u nastavi (2)
5. Nastavni plan i program; teorija kurikuluma (6)
6. Organizacija i struktura nastavnog procesa (2)
7. Socijalni oblici u odgojno - obrazovnom procesu (2)
8. Nastavne metode (6)
9. Nastavni sustavi - strategije (6)
10. Materijalno tehnička strana nastave (2)
11. Spoznajna i psihološka strana nastave (2)
12. Mediji u odgoju i obrazovanju (2)
13. Alternativni pristupi u poučavanju (2)
14. Komunikacija u odgoju i obrazovanju (6)
15. Uspješno upravljanje razredom i suradnja s roditeljima (6)
16. Planiranje odgojno - obrazovnog rada (4)
17. Evaluacija odgojno - obrazovnih rezultata; evaluacija vlastitog rada (6)

OBVEZE STUDENATA:

* redovito pohađanje nastave (barem 70%)
* vođenje bilježaka i aktivno sudjelovanje u nastavi
* izrada zadaća (barem 7 od 10)
* samostalno učenje i priprema za ispit

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti s manje od 10% izostanaka, 9 zadaća i položenim kolokvijem oslobađaju se završnog ispita
Literatura:
  1. Cindrić, M., Miljković, D., Strugar, D. (2010.). Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP-D2
  2. Meyer, H. (2002). Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa
  3. Poljak, V. (1980). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga
  4. Vizek Vidović,V., Rijavec, M., Vlahović Štetić,V., Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja (poglavlja 5, 6 (str. 357-410), 7 i 8). Zagreb: IEP-Vern
  5. Jensen, E. (2003). Super nastava. Zagreb: Educa.
  6. Kyriacou, C. (1995). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
  7. Rijavec, M., Miljković, D. (2010). Pozitivna disciplina u razredu. Zagreb: IEP-D2.
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti