Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika zvijezda

Šifra: 51556
ECTS: 5.0
Nositelji: nasl. izv. prof. dr. sc. Vibor Jelić
Izvođači: nasl. izv. prof. dr. sc. Vibor Jelić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Fizika zvijezda je upoznati studente s temeljnim procesom prijenosa zračenja u zvjezdanoj atmosferi i formiranjem kontinuiranog i linijskog spektra. Studenti bi trebali savladati osnovne alate za analizu i dijagnostiku zvjezdanih spektara kao ključ za razumijevanje fizikalnih procesa u atmosferi i unutrašnjosti zvijezde.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.3. pokazati temeljito poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje njihovo značenje, eksperimentalnu motivaciju i potvrdu, logičku i matematičku strukturu i povezane fizikalne pojave;
1.4. navesti i opisati najsuvremenije znanstvene spoznaje u području svoje specijalizacije;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.4. primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka;

3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu

4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. prilagoditi prezentaciju vlastitih rezultata istraživanja, kako ekspertima u području, tako i široj publici;
4.3. koristiti engleski jezik kao jezik struke pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Fizika zvijezda student će biti sposoban:
1. Navesti i opisati temeljna svojstva zvijezda;
2. Povezati masu i polumjer zvijezde s jednadžbama unutrašnje strukture zvijezde;
3. Kvalitativno i kvantitativno opisati prijenos zračenja u zvijezdama;
4. Primijeniti Schuster-Schwarzschildovu aproksimativnu metodu i Eddingtonovu aproksimaciju kod opisa prijenosa zračenja u zvijezdanim atmosferama;
5. Primijeniti Chandrasekharovu metodu egzaktnog rije[enja jednadžbe prijenosa zračenja
6. Koristeći Sahinu i Boltzmanovu jednadžbu kvantitativno opisati opacitet zvjezdanog materijala;
7. Opisati modele zvjezdanih atmosfera i upotrijebiti ih kao ulazne podatke za simulacije zvjezdanih spektara;
8. Opisati proces linijske apsorbcije i mehanizam širenja spektralnih linija;
9. Upotrijebiti računalne alate za spektralnu dijagnostiku zvjezdanih atmosfera;
10. Razlikovati koronu i kromosferu i opisati njihova svojstva;
11. Opisati nastajanje i svojstva zvjezdanih vjetrova te zvjezdanih oscilacija

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija prema tjednima:
1. Osnovni podaci o zvijezdama;
2. Zračenje zvijezda; temeljne veličine;
3. Jednadžba prijenosa zračenja u zvjezdanim atmosferama;
4. Funkcija izvora;
5. Shuster-Schwarzschildova aproksimativna metoda;
6. Eddingtonova aproksimacija;
7. Chandrasekharova metoda;
8. Opacitet zvjezdanog materijala, Boltzmanova i Sahina jednadžba;
9. Modeli zvjezdanih atmosfera;
10. Linijska apsorpcija;
11. Mehanizmi širenja spektralnih linija;
12. Spektroskopska dijagnostika zvjezdanih atmosfera;
13. Vodikove linije;
14. Zvjezdane kromosfere i korone; zvjezdani vjetrovi
15. Oscilacije zvijezda

Vježbe nadopunjuju predavanja numeričkim primjerima.

OBVEZE STUDENATA:

Pohađanje nastave i vježbi. Izrada jednog seminara i jednog računalnog projekta.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Konačnu ocjenu čine pismeni ispit (60%), seminarski rad (20%) i računalni projekt (20%).
Literatura:
  1. E. Bohm-Vitense, Introduction to Stellar Astrophysics, vol. 2, Cambridge University Press, Cambridge, 1989
  2. W. Novotny, Introduction to Stellar Atmospheres and Interiors, Oxford University Press, New York, 1973
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Uvod u astrofiziku
7. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački

8. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti