Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizika neuređenih sustava

Šifra: 40742
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Pajić
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Pajić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta Fizika neuređenih sustava je stjecanje znanja i kompetencija u opisivanju neuređenih sustava kako u fizici tako i drugim disciplinama. Neuređene strukture koje su samoslične na određenim skalama vrlo su česte u prirodi. Mogu se naći na svim skalama, od najvećih do namanjih, od galaksija i pejsaža do stakala, polimera i velikih molekula. Modeli i teorije razvijene za opisivanje fizički neuređenih sustava naširoko se primjenjuju i u drugim područjima (npr. perkolacijske pojave u društvu). Student se prvo upoznaje s pojmom reda odnosno nereda te parametrom uređenja a zatim s dva naširoko korištena pojma/modela: fraktal i perkolacija. Na kraju se opisuju dvije pojave: stakla i neuređeni magneti.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.1. demonstrirati poznavanje i razumijevanje temeljnih zakona klasične i moderne fizike
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.3. demonstrirati poznavanje i razumijevanje osnovnih eksperimentalnih metoda, instrumenata i načina obrade eksperimentalnih podataka u fizici
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
3. STVARANJE PROSUDBI
3.1. kritički procjenjivati argumente, pretpostavke, koncepte, podatke i rezultate znanstvenih istraživanja
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješnog završetka kolegija Fizika neuređenih sustava, student će biti sposoban:
* kvalitativno objasniti pojavu reda/nereda u različitim fizičkim sustavima;
* kvalitativno i kvantitativno objasniti fraktalnu geometriju i njezinu primjenu u opisu različitih pojava;
* kvalitativno i kvantitativno objasniti teoriju perkolacije te navesti primjere iz različitih disciplina;
* kvalitativno opisati stakla;
* kvalitativno opisati neuređene magnete.

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj predmeta (okvirna tjedna predavanja):
* Uvod. Uređeni/neuređeni sustavi
* Parametar uređenja
* Fraktali, fraktalna geometrija, samosličnost, invarijantnost na promjenu skale
* Fraktali u prirodi, DLA, rast fraktala
* Eksperimnetalna istraživanja fraktalnih objekata, struktura i svojstva
* Teorija perkolacije, perkolacija kao geometrijski fazni prijelaz
* Perkolacija - egzaktni modeli (1D, Betheova rešetka);
* Fraktalna geometrija perkolirajućeg sustava, podstrukture;
* Perkolacija - inačice osnovnog modela ( invazijska, usmjerena, ..perkolacija);
* Prijenosne pojave u perkolacijskim nakupinama, fraktoni, dinamički eksponenti
* Stakla, staklište, osnovni modeli
* Neuređeni magneti
Teme seminarskih radova su suvremena istraživanja magnetskih pojava, magnetskih materijala i njihove primjene u modernim tehnologijama.

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni pohađati predavanja i seminare te aktivno sudjelovati u raspravama. Svaki student mora samostalno prirediti i prezentirati seminar na zadanu temu

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastave prati se nazočnost i aktivnost studenata. Završni ispit se sastoji od usmenog ispita i seminarskog rada. Na usmenom ispitu ocjenjuje se razumijevanje pojmova i pojava obrađenih na predavanju te poznavanje klasičnih i novih magnetskih materijala i njihovih primjena u modernim tehnologijama. U okviru seminarskog rada ocjenjuje se esej (8-10 stranica) i javna prezentacija
Literatura:
  1. 1. N.E. Cusak, The Physics of Structurally Disordered Matter, Adam Higler, Bristol, 1988.
    2. A. Bunde, S.Havlin , Eds., Fractala and Disordered Systems, Springer, Berlin, 1996.,
    3. D. Stauffer, A. Aharony, Introduction to Percolation Theory, Taylor& Francis, London, 1992.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Osnove fizike 4
6. semestar
Izborni predmet 1 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti