Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematička analiza 2

Šifra: 36399
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanja Varošanec
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje i vještina korištenja osnovnih alata matematičke analize

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija;
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija Matematička analiza 2 student će biti sposoban:
* definirati i primijeniti u zadacima pojmove opisane sadržajem kolegija:
* prepoznati, diskutirati i objasniti, pojmove opisane sadržajem kolegija, unutar problemskih zadataka
* primijeniti, analizirati i povezati pojmove iz sadržaja kolegija sa problemima unutar kolegija u nastavku studija Fizike (npr. pojmove određenog i neodređenog integrala, elementarnih funkcija, nizova i redova)
* prosuditi i procijeniti kojom je usvojenom i poznatom metodom iz sadržaja kolegija moguće odrediti vrijednosti integrala i konvergenciju redova

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Matematička analiza 2 (sati predavanja, sati vježbi)
* Integral: Uvod (problem površine, problem brzine), određeni integral, fundamentalni teoremi diferencijalnog računa, svojstva antiderivacije i određenog integrala, dokaz fundamentalnih teorema. (12+12)
* Elementarne funkcije: Logaritamska i eksponencijalna funkcija, inverzne trigonometrijske funkcije, hiperboličke funkcije., (9+9)
* Separabilna diferencijalna jednadžba, L'Hospital-ovo pravilo. (3+3)
* Računanje antiderivacije: Supstitucija, parcijalna integracija, integracija racionalnih funkcija, integracija trigonometrijskih funkcija, integracija funkcija od x i te , primjene integrala (površina, volumen).. (12+12)
* Nizovi i redovi: Nizovi, redovi, integralni test, test uspoređivanja, alternirajući redovi, apsolutna konvergencija, redovi potencija, manipuliranje s redovima potencija, Taylor-ova formula (red). (9+9)

OBVEZE STUDENATA:

Kontinuiranim praćenjem tijekom semestra, akumuliraju se bodovi koji, u konačnici, artikuliraju uvjete za potpis i ocjenu kroz:
1. dva obavezna među ispita (kolokvija) (svaki donosi 150 bodova najviše - 60 teorija i 90 praktični zadaci)
2. dvije obavezne domaće zadaće (svaka donosi najviše 25 bodova)
3. obavezna nazočnost na predavanjima i vježbama (što donosi najviše 50 bodova)
4. neobavezni seminarski rad od najmanje pet stranica pisan u LaTex-u iz tema povezanih sa sadržajem kolegija i polusatna javna prezentacija donosi najviše 50 bodova

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Na temelju kontinuiranog praćenja tijekom semestra, studentu se ponudi ocjena, sukladna bodovnoj skali:

350-450 izvrstan (5)
300-349 vrlo dobar (4)
250-299 dobar (3)
200-249 dovoljan (2)

Za dobivanje potpisa treba sakupiti najmanje 100 bodova
Literatura:
 1. S.K. Stein, Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill,1987.
  L. Krnić, Z. Šikić, Račun diferencijalni i integralni, I.dio, Školska knjiga, Zagreb,1992.
  P. Javor, Matematička analiza I, Element, Zagreb, 1995.
  S. Kurepa, Matematička analiza I, Tehnička knjiga, Zagreb, (više izdanja)
  S. Kurepa, Matematička analiza II, Tehnička knjiga, Zagreb, (više izdanja)
  B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, (više izdanja).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematička analiza 1

Polaganje predmeta :
Položen : Matematička analiza 1
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Sanja Varošanec:

  ponedjeljak  15-16, četvrtak 12-13

  Lokacija: 318 (Matematika)

Obavijesti