Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Matematičke metode fizike

Šifra: 185197
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dražen Adamović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Slaven Kožić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Matematičke metode fizike 2 su savladavanje tehnika rješavanja običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi i razumijevanje pripadne teorijske osnove

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

2. Primjena znanja i razumijevanja
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.3. matematički modelirati i rješavati standardne fizikalne probleme
4. Komunikacijske sposobnosti
4.2. jasno i koncizno prezentirati složene ideje
5. Sposobnost učenja
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Matematičke metode fizike 2 student će biti sposoban:
1. definirati i pravilno tumačiti osnovne pojmove vezane uz obične i parcijalne diferencijalne jednadžbe;
2. riješiti homogenu linearnu diferencijalnu jednadžbu s konstantnim koeficijentima te pronaći partikularno rješenje nehomogene jednadžbe metodom varijacije konstanti;
3. riješiti linearnu diferencijalnu jednadžbu Frobeniusovom metodom;
4. napisati Legendreovu diferencijalnu jednadžbe, izvesti Legendreove polinome kao rješenje te jednadžbe te navesti osnovna svojstva Legendreovih polinoma;
5. izvesti pridružene Legendreove funkcije te kugline funkcije i navesti njihova svojstva;
6. napisati Laplaceovu diferencijalnu jednadžbu i separirati je u Kartezijevom, cilindričnom i sfernom koordinatnom sustavu;
7. napisati valnu jednadžbu i separirati je u Kartezijevom, cilindričnom i sfernom koordinatnom sustavu;
8. napisati Besselovu diferencijalnu jednadžbu te izvesti Besselove funkcije kao njezina rješenja, navesti osnovna svojstva Besselovih funkcija;
9. napisati Schrödingerovu jednadžbu za vodikov atom te izvesti Laguerrove polinome kao rješenje radijalnog dijela jednadžbe;7. Primjeniti specijalne funkcije (Legendreovi polinomi, kugline funkcije, Besselove i Neumannove funkcije) u praktičnim računima.

SADRŽAJ PREDMETA:

Sadržaj kolegija Matematičke metode fizike 2:

1. Obične diferencijalne jednadžbe. (3 sata)
2. Linearne diferencijalne jednadžbe. Linearne diferencijalne jednadžbe prvog reda. (3 sata)
3. Teorem o egzistenciji i jedinstvenosti rješenja Cauchyjevog problema za homogenu linearnu diferencijalnu jednadžbu n-tog reda. (3 sata)
4. Linearna nezavisnost funkcija. Determinanta Wronskog. (3 sata)
5. Linearne diferencijalne jednadžbe s konstantnim koeficijentima. (3 sata)
6. Nehomogene jednadžbe. Metoda neodređenih koeficijenata. Metoda varijacije konstanti. (3 sata)
7. Metoda rješavanja diferencijalnih jednadžbi razvojem u red. (3 sata)
8. Linearne diferencijalne jednadžbe drugog reda s regularnim singularitetima koeficijenata. (3 sata)
9. Legendreovi polinomi i Legendreova diferencijalna jednadžba. Funkcija izvodnica za Legendreove polinome. (3 sata)
10. Pridružene Legendreove funkcije. Kugline funkcije. (3 sata)
11. Laplaceova diferencijalna jednadžba. Metoda separacije varijabli. (3 sata)
12. Valna jednadžba. (3 sata)
13. Besselove funkcije i Besselova diferencijalna jednadžba. (3 sata)
14. Schrödingerova jednadžba. Laguerreovi polinomi. (3 sata)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni dolaziti redovito na predavanja i vježbe, te rješavati domaće zadaća. Također moraju izaći na dva kolokvija.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Pohađanje nastave i domaće zadaće nose 10 bodova. Kolokviji ukupno donose 60 bodova. Ukoliko su kolokviji riješeni za više od 40%, studenti pristupaju završnom ispitu, koji nosi 30 bodova. Završni ispit je usmeni/pismeni i na njemu studenti odgovaraju na teorijska pitanja. Za polaganje ispita potrebno je skupiti barem 50 bodova u svim elementima ocjene te imati pozitivno ocijenjen završni ispit.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematička analiza 2
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • prof. dr. sc. Dražen Adamović:

    Utorak, 10-12

    Lokacija: 224
  • izv. prof. dr. sc. Slaven Kožić:

    Konzultacije se održavaju ponedjeljkom 8-9 i srijedom 15-16 sati u uredu 207. Ako planirate doći na konzultacije, molim da se najavite e-mailom.

    Lokacija: 207

Obavijesti