Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Magnetizam i magnetski materijali

Šifra: 63060
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Pajić
Izvođači: prof. dr. sc. Damir Pajić - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:
Cilj predmeta Magnetizam i magnetski materijali je stjecanje znanja i kompetencija iz magnetizma, vrlo zanimljivog, dinamičnog i važnog područja fizike odnosno fizike čvrstog stanja. Polazeći od temeljnih pojmova i pojava u magnetizmu studentu se daje prvo pregled svojstava konvencionalnih magnetskih materijala i njihovih primjena. U drugom dijelu se pruža uvid u suvremena istraživanja novih magnetskih pojava i materijala dajući studentu poticaj za moguće aktivno uključivanje u istraživanje kako u okviru diplomskog rada tako i doktorskog studija.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
Znanje i razumijevanje
* demonstrirati poznavanje temeljnih zakona fizike što uključuje mehaniku, elektromagnetizam i termodinamiku
* demonstrirati poznavanje važnijih fizikalnih teorija što uključuje logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
* demonstrirati poznavanje najsuvremenijih znanstvenih spoznaja u području svoje specijalizacije

Primjena znanja i razumijevanja
* razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme
* prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima
* primijeniti postojeće modele za razumijevanje i objašnjenje novih eksperimentalnih pojava i podataka

Stvaranje prosudbi
* razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu

Komunikacijske sposobnosti
* raditi u interdisciplinarnom timu

Sposobnost učenja
* samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke
* samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u polju fizike te dati stručno mišljenje o njihovom dosegu i mogućim primjenama
* uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija
OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješnog završetka kolegija Magnetizam i magnetski materijali, student će biti sposoban:
* kvalitativno objasniti ishodište magnetizma u materijalima;
* kvalitativno i kvantitativno opisati pojave dijamagnetizma, paramagnetizma te magnetskog uređenja.
* kvalitativno i kvantitativno objasniti magnetska uređenja (feromagnetsko, antiferomagnetsko i ferimagnetsko) u konvencionalnim magnetskim materijalima;
* kvalitativno objasniti magnetske pojave i svojstva materijala nanometarskih dimenzija:
* kvalitativno opisati magnetska svojstva novih materijala (magnetski poluvodiči, multiferoici);
* dati pregled glavnih pravaca primjene magnetskih materijala u modernim tehnologijama, npr. u informacijskoj i biotehnologiji
* pratiti najnovija istraživanja magnetskih materijala.
SADRŽAJ PREDMETA:
Sadržaj predmeta (okvirno po tjednim predavanjima)
- Uvod. Povijesni pregled
- Osnove magnetostatike. Magnetizacija i magnetski materijali
- Atomsko ishodište magnetizma
- Magnetizam vodljivih elektrona
- Tehnike magnetskih mjerenja
- Dijamagnetizam. Paramagnetizam
- Feromagnetizam. Magnetske domene.
- Antiferomagnetizam. Ferimagnetizam.
- Nanomagnetizam
- Magnetootpor
- Magnetsko zapisivanje
- Magneto-optičke pojave
- Magnetski poluvodiči i izolatori
- Multiferoici
Teme seminarskih radova su suvremena istraživanja magnetskih pojava, magnetskih materijala i njihove primjene u modernim tehnologijama.

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su dužni pohađati predavanja i seminare te aktivno sudjelovati u raspravama. Svaki student mora samostalno prirediti i prezentirati seminar na zadanu temu

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:
Tijekom nastave prati se nazočnost i aktivnost studenata. Završni ispit se sastoji od usmenog ispita i seminarskog rada. Na usmenom ispitu ocjenjuje se razumijevanje pojmova i pojava obrađenih na predavanju te poznavanje klasičnih i novih magnetskih materijala i njihovih primjena u modernim tehnologijama. U okviru seminarskog rada ocjenjuje se esej (8-10 stranica) i javna prezentacija (15+5 minuta)
Literatura:
  1. N. A. Spaldin, MAGNETIC MATERIALS Fundamentals and Applications, Cambridge University Press, 2nd edition, 2010.
  2. J. Crangle, Solid State Magnetism, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Fizika čvrstog stanja 1

Polaganje predmeta :
Položen : Fizika elementarnih čestica 2
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti