Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Napredna gravitacija

Šifra: 63031
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Maro Cvitan - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Napredna gravitacije je razvijanje istraživačkih sposobnosti studenata kroz neke od akutalnih problema teorije gravitacije. Radi se o specijalističkom kolegiju koji može biti usko vezan uz izradu diplomskog rada. Kolegij također osigurava ulazne kompetencije za naprednije kolegije na doktorskom studiju.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.1. pokazati temeljito poznavanje naprednih metoda teorijske fizike, a posebno klasične mehanike, klasične elektrodinamike, statističke fizike i kvantne fizike;

2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.6. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.7. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
2.8. primijeniti standardne metode matematičke fizike, posebno matematičke analize i linearne algebre te odgovarajuće numeričke metode kod rješavanja fizikalnih problema

3. STVARANJE PROSUDBI:
2.7. razviti osjećaj osobne odgovornosti kroz samostalni odabir izbornih sadržaja ponuđenih u studijskom programu;

5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;
5.3. uključiti se u znanstveni rad i istraživanja u sklopu doktorskog studija;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješnog završetka kolegija Napredna gravitacija student će biti sposoban:
* služiti se tenzorskim računom za svrhu kvantitativnog opisivanja zakrivljenog višedimenzionalnog prostora.
* obrazložiti geometriju egzaktnih rješenja Einsteinove jednadžbe pomoću Carter-Penroseovih dijagrama.
* usporediti geometriju sfernosimetričnih i rotirajućih crnih rupa.
* obrazložiti zakone mehanike i termodinamike crnih rupa.
* obrazložiti stvaranje, širenje i mjerenje gravitacijskih valova.
* navesti osnovne postavke bozonske teorije struna.

SADRŽAJ PREDMETA:

* Sferno simetrične crne rupe. (6 sati)
* Rotirajuće i električni nabijene crne rupe. (6 sati)
* Egzaktna rješenja Einsteinove jednadžbe. Carter-Penroseovi dijagrami. (6 sati)
* Mehanika crnih rupa. Termodinamika crnih rupa. (6 sati)
* Gravitacijski valovi. (6 sati)
* Kvantna teorija polja u zakrivljenom prostoru. (6 sati)
* Lagrangeova i Hamiltonova formulacija opće teorije relativnosti. (6 sati)
* Osnovni elementi teorije struna. (3 sata)

OBVEZE STUDENATA:

Student je dužan prezentirati rješenja zadataka, aktivno sudjelovati u nastavi te održati seminar.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjenjivanje operativnog dijela seminara i samostalnih zadataka što ujedno služi i kao usmeni ispit.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizika elementarnih čestica 1

Polaganje predmeta :
Položen : Fizika elementarnih čestica 1
9. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Fizika; smjer: istraživački
Termini konzultacija:

Obavijesti