Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Niskotemperaturna fizika i supravodljivost

Šifra: 63132
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Emil Tafra
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Emil Tafra - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Niskotemperaturna fizika i supravodljivost je upoznavanje studenata s eksperimentalnim i teorijskim aspektima niskotemperaturne fizike. Ovaj predmet daje sveobuhvatni pregled tog područja, počevši od načina postizanja niskih temperatura, rada s kriogenim tekućinama, mjerenjem temperature do teorijskih modela za najznačajnije fenomene niskotemperaturne fizike: supravodljivost i suprafluidnost. Ovaj predmet priprema studente za rad u laboratoriju fizike čvrstog stanja i upoznaje ih s teorijskim konceptima najvažnijih fenomena niskotemperaturne fizike.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.2. demonstrirati poznavanje i razumijevanje važnijih fizikalnih teorija, što uključuje njihovu logičku i matematičku strukturu, eksperimentalne potvrde i opis povezanih fizikalnih pojava
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.4. pripremiti, izvesti i interpretirati školske eksperimente iz fizike
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po završetku kolegija, student će biti sposoban:
* raditi u niskotemperaturnom laboratoriju
* planirati izradu dijelova aparature, koji se mogu koristiti za demonstracijske pokuse iz područja niskotemperaturne fizike
* izvoditi i interpretirati demonstracijske pokuse iz područja niskotemperaturne fizike
* demonstrirati široko poznavanje fenomena iz niskotemperaturne fizike
* demonstrirati poznavanje i razumijevanje pojava supravodljivisti i suprafluidnosti

SADRŽAJ PREDMETA:

* Metode dobivanja niskih temperatura (T > 1 K) (principi ukapljivanja, ukapljivači helija i dušika) [6 sati]
* Rad s kriogenim tekućinama (kriostati, termometrija, gubitci) [6 sati]
* Svojstva He4 i He3 (suprafluidnost) [3 sata]
* Metode dobivanja temperatura < 1 K (He3 kriostat, He3-He4 dilucijski kriostat, Pomeranchukov efekt, metode demagnetizacije) [6 sati]
* Kondenzati i pobuđenja, virovi i zvukovi u heliju [8 sati]
* Supravodljivost (fizikalne karakteristike, teorijski modeli, primjene) [8 sati]
* Studentski seminari [8 sati]

OBVEZE STUDENATA:

Studenti moraju pohađati nastavu i izrađivati seminarske radove. Na kraju studenti pristupaju usmenom ispitu.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Tijekom nastave studenti prezentiraju seminarske radove, a na kraju pristupaju usmenom ispitu. Seminarski radovi pridonose oko 40% završnoj ocjeni, a usmeni ispit oko 60%.
Literatura:
  1. D. Tilley, J. Tilley, Superfluidity and Superconductivity, IOP Publishing Ltd., 1990.
    M. Cyrot, D. Pavuna: Introduction To Superconductivity and High Tc Materials, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1992.
9. semestar
Izborni predmeti 5 - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti