Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Osnove atomske i molekulske fizike

Šifra: 51061
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Vedran Đerek
Izvođači: Aleksandar Opančar , mag. phys. - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Cilj kolegija Osnove atomske i molekulske fizike je stjecanje temeljnih znanja iz atomske i molekulske fizike te atomske spektroskopije.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i kemije i suvremenih nastavnih metoda;
1.8. integrirati stručna znanja iz fizike i kemije sa znanjima stečenim u pedagogiji, psihologiji, didaktici i metodici;
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMJEVANJA:
2.1. uočiti i opisati bitne aspekte fizikalnih problema;
2.4. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente;
3. STVARANJE PROSUDBI:
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i kemije u skladu s nastavnim programom;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.2. jasno i učinkovito komunicirati s učenicima i kolegama;
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima;
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i kemiji te nastavi fizike i kemije

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Po uspješnom završetku kolegija Osnove atomske i molekulske fizike student će biti sposoban:
1. Kvalitativno i kvantitativno opisati energetske nivoe atoma i dvoatomnih molekula te prijelaze među nivoima;
2. Kvalitativno i kvantitativno opisati spektar vodikovog atoma;
3. Kvalitativno opisati spektre alkalijskih atoma i najjednostavnijih dvoatomskih molekula;
4. Opisati procese emisije i apsorpcije zračenja i nastanak spektralnih linija;
5. Opisati raspodjelu naseljenosti po energijama u atomima i molekulama;
6. Opisati osnovna svojstva ioniziranih plinova i plazme te njihove spektre;
7. Opisati utjecaj atomskih sudara u plinovima i plazmi na spektre;
8. Navesti i opisati uređaje i metode klasične i laserske spektroskopije;

SADRŽAJ PREDMETA:

1. 1.Energetski nivoi atoma s posebnim osvrtom na vodik;
2. 2.Energetski nivoi dvoatomskih molekula;
3. 3.Spektar vodika, alkalijskih atoma i molekula;
4. 4.Emisija i apsorpcija zračenja;
5. Osnovni pojmovi o širenju spektralnih linija;
6. Osnovni pojmovi o prijenosu zračenja, raspodjela naseljenosti;
7. 7.Osnovna svojstva ioniziranih plinova i plazme;
8. 8.Spektar ioniziranih plinova;
9. Osnovni atomski sudarni procesi u plinovima i plazmi;
10. 10.Osnove spektroskopske dijagnostike laboratorijske i astrofizičke plazme;
11. 11.Uređaji i metode klasične spektralne analize;
12. 12.Osnovne metode laserske spektroskopije;
13. 13.Izvori svjetlosti i detektori;
Vježbe nadopunjuju predavanja numeričkim primjerima.

OBVEZE STUDENATA:

Uredno pohađanje nastave. Dva kolokvija (jedan sredinom semestra, drugi na kraju) sa zadacima numeričkog tipa su obavezni za sve, ali nisu eliminatorni (ako je uredno pohađao nastavu student može izaći na pismeni dio ispita).

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ako student dobije pozitivnu ocjenu na oba kolokvija onda može pristupiti usmenom dijelu ispita. U suprotnom, najprije mora izići na pismeni dio ispita, pa kad prođe taj dio može pristupiti usmenom. U konačnoj ocjeni kolokviji/pismeni dio ispita donose 40% ocjene, usmeni dio 60%.
Literatura:
  1. A.P.Thorne, U. Litzen, S, Johansson, Spectrophysics, Springer Verlag, Berlin 1999.
    F.F. Chen, Introduction to Plasma Physics, New York, 1974.
    C. W. Bradley, O. A. Dale, An introduction to modern stellar astrophysics, Addison-Wesley, 1996.
  2. W. Demtoroeder, Laser Spectroscopy, Springer-Verlag, Berlin,1996.
    Časopisi Physics World, Scientific American, Physics Today, Science.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Kvantna fizika
8. semestar
Izborni - fizika 3 - Redovni Studij - Fizika i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti