Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća fizika 1

Šifra: 199922
ECTS: 10.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Poljak
Izvođači: Deni Nurkić , mag. phys. - Seminar

Deni Nurkić , mag. phys. - Auditorne vježbe
Bruno Šlaus - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 60
Auditorne vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA:

Ciljevi predmeta Opća fizika 1 su stjecanje teorijskog i eksperimentalnog znanja iz osnova mehanike i fizike fluida, stjecanje operativnog znanja iz metoda rješavanja numeričkih zadataka iz mehanike i fizike fluida, te postizanje vještine svođenja realnog mehaničkog problema na fizički model i postavljanja odgovarajućih jednadžbi.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. Znanje i razumijevanje:
1.1. formulirati i obrazložiti temeljne zakone fizike što uključuje mehaniku, elektromagnetizam i termodinamiku;
2. Primjena znanja i razumijevanja:
2.1. razviti način razmišljanja koji omogućava postavljanje modela ili prepoznavanje i primjenu postojećih modela u traženju rješenja za konkretne fizikalne i analogne probleme;
2.2. prepoznati analogije u situacijama koje su fizikalno različite, kao i u situacijama analognim fizikalnima te iskoristiti poznata rješenja u novim problemima;
5. Sposobnost učenja:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija što podrazumijeva dobro poznavanje engleskog kao jezika struke;


SADRŽAJ PREDMETA:

Predavanja:

1. tjedan: Fizičke veličine, dimenzije i jedinice. Matematički alati.
2. tjedan: Koordinatni sustavi. Opis gibanja: brzina i akceleracija.
3. tjedan: Primjeri jednostavnih gibanja. Relativna brzina.
4. tjedan: Newtonovi zakoni.
5. tjedan: Sile: gravitacijska, električna, magnetska, elastična, sila trenja.
6. tjedan: Dijagram sila i jednadžbe gibanja. Primjeri: obješeno tijelo, povlačenje tijela, kosina.
7. tjedan: Primjeri: gibanje tijela u fluidu i naboja u homogenom magnetsko polju.
8. tjedan: Relativnost gibanja. Inercijski sustavi.
9. tjedan: Neinercijski sustavi. Prividne sile.
10. tjedan: Rad, kinetička i potencijalna energija. Snaga.
11. tjedan: Zakoni očuvanja energije, količine gibanja i momenta količine gibanja. Sudari.
12. tjedan: Statika i dinamika krutih tijela.
13. tjedan: Harmonijski oscilator: definicija i osnovni primjeri.
14. tjedan: Sila koja opada s kvadratom udaljenosti.
15. tjedan: Mehanika (statika i dinamika) fluida.

Vježbe:
1. tjedan: Ponavljanje matematike potrebne za kolegij.
2. tjedan: Koordinatni sustavi. Opis gibanja: brzina i akceleracija.
3. tjedan: Primjeri jednostavnih gibanja. Relativna brzina.
4. tjedan: Newtonovi zakoni.
5. tjedan: Sile: dijagrami sila i jednadžbe gibanja.
6. tjedan: Gibanje tijela pod utjecajem sila: obješeno tijelo, povlačenje tijela, kosina.
7. tjedan: Primjeri: gibanje tijela u fluidu i naboja u homogenom magnetsko polju.
8. tjedan: Relativnost gibanja. Inercijski sustavi.
9. tjedan: Neinercijski sustavi. Prividne sile.
10. tjedan: Rad, kinetička i potencijalna energija. Snaga.
11. tjedan: Zakoni očuvanja energije, količine gibanja i momenta količine gibanja. Sudari.
12. tjedan: Statika i dinamika krutih tijela.
13. tjedan: Harmonijski oscilator: definicija i osnovni primjeri.
14. tjedan: Sila koja opada s kvadratom udaljenosti.
15. tjedan: Mehanika (statika i dinamika) fluida.


OBVEZE STUDENATA:

Studenti su dužni redovito pohađati predavanja, seminare i vježbe i aktivno sudjelovati u rješavanju problema na vježbama. Nadalje, studenti su dužni položiti dva kolokvija i četiri testa tijekom semestra, odnosno na njima ostvariti najmanje 33% ukupnog broja bodova.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Završni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela, konačna je ocjena prosječna vrijednost ocjena dobivenih na svakom od njih. Ocjena pismenog ispita formira na sljedeći način: 0-50% bodova - nedovoljno za prolaz ispita, 51-64% bodova - ocjena dovoljan, 65-77% bodova - ocjena dobar, 78-89% bodova - ocjena vrlo dobar, 90-100% bodova izvrstan. Dodatne bodove moguće je ostvariti uspješnim rješavanjem domaćih zadaća i nagradnih zadataka. Prolaznu ocjenu iz pismenog ispita moguće je ostvariti i uspješnim rješavanjem kolokvija (uz isti, prije navedeni, kriterij).
Literatura:
  1. H.D. Young and R.A. Freedman, Sears and Zemansky's UNIVERSITY PHYSICS, Pearson, 14th edition, 2015
    D. Kleppner nad R. Kolenkow, AN INTRODUCTION TO MECHANICS, Cambridge University Press, 2nd edition, 2014
    C. Kittel, W.D. Knight, and M.A. Ruderman: Mehanika (Udžbenik fizike Sveučilišta u
    Berkeleyu), Tehnička knjiga, Zagreb 1982.
    Richard Feynman: Lectures in Physics I, Addison-Wesley Publishing Company, 1964
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti